1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

BÀ¡pw ho-Sv th-ïm-Xm-b-t¸mÄ »m-¡v-t_-Wnð sN-óv ho-Sp-hm-§n-b-hÀ `m-Ky-hm-òmÀ; I-gn-ª-hÀ-jw am{Xw D-bÀ-ó-Xv 16 i-X-am-\w hn-e; e-ï-\nð H¼-Xv hÀj-s¯ G-ä-hpw Xm-gv-ó hne

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cw-¥-ïnð ho-Sv tX-Sn- \-S-ó-hÀ-¡v A-{X {]n-b-s¸-« Ø-e-am-bn-cp-ónñ »m-¡v-t_¬. a-e-bm-fn-I-f-S-¡-ap-Å-hÀ »m-¡v-t_Wn-t\m-Sv ap-Jw Xn-cn-¨p-\n-ó Im-e-hp-ap-ïm-bn-cp-óp. C§-s\ BÀ¡pw th-ïm-Xn-cp-ó Ime-¯v »m-¡v-t_-Wnð-t¸m-bn ho-Sp-hm-§n-b-h-cm-Wv C-t¸mÄ G-ähpw `mKyw sN-bv-XhÀ. Im-cWw, e-ï-\S-¡w {]ap-J tI-{µ-§-fnð ho-Sphn-e X-IÀ¨-sb t\-cn-Sp-t¼mÄ hn-e Iq-Sp-ó A-]qÀ-hw Ø-e-§fn-sem-óm-bn »m-¡v-t_¬ ti-jn-¡póp.

I-gn-ª H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS »m-¡v-t_-Wnð ho-Sp-hn-e-bnð 16 i-X-am-\w hÀ-[-\-hm-Wp-ïm-bXv. F-ómð, e-ï-\n-em-Is«, hn-e 2.6 i-X-am-\w Xm-tg-¡v t]m-hp-Ibpw sN-bv-Xp. 2009þ\p-ti-jw e-ï-\nð ho-Sphn-e t\-cn-Sp-ó G-ähpw h-en-b X-IÀ-¨-bm-Wn-Xv. A-óv ho-Sphn-e X-IÀ-ó-Xn-\v km-¼¯n-I amµyw H-cp Im-c-W-am-bn-cpóp. F-ómð, C-t¸mÄ C-Xn-\v Ir-Xyam-b hn-i-Zo-Ic-Ww \ð-Im³ dn-bð F-tÌ-äv Øm-]-\-§-Ä-¡p-am-Ip-ónñ.

H-«m-sI t\m-¡p-t¼mÄ {_n-«-\n-se ho-Sp-hn-e-bnð I-gn-ª-hÀ-j-t¯-¡mÄ 1700 ]u-ïn-sâ hÀ-[-\-bp-ïm-b-Xm-bn Im-Wm-sa-óv bp-h-À aq-hv B³-Uv A-¡m-tU-ä-bp-sS I-W-¡p-I-fnð ]-d-bpóp. Cw-¥-ïn-sebpw sh-bvð-kn-sebpw i-cmi-cn ho-Sphn-e C-t¸mÄ 299,556 ]u-ïmWv. I-gn-ª am-k-s¯-¡mÄ 1512 ]u-ïv A-[nIw. F-ómð, Cu i-cmi-cn ho-Sp-hn-e-bn-se hÀ-[-\-bnð bm-YmÀ-Yy-§Ä Fñmw DÄ-s¡m-Åp-ónñ. ho-Sp-hn-e-bnð Xp-SÀ-¨bm-b H-¼Xmw am-khpw amµyw Xp-S-cp-óp-sh-ó-Xm-Wv bm-YmÀ-Yyw.

I-gn-ª A-ô-p-am-k-¯n-\n-sS-bpïm-b G-ähpw hen-b hn-e-hÀ-[-\-bm-Wv I-gn-ª-am-kw tc-J-s¸-Sp-¯n-bXv. A-c-i-X-am-\w hÀ-[-\-bm-Wv i-cmi-cn ho-Sp-hn-e-bn-ep-ïm-bXv. hnð-¡m-\m-bn F-¯p-ó ho-Sp-I-fp-sS F-®w Ip-d-ªXpw hn-e-¡pd-hv Xp-S-cm³ Im-c-W-am-sW-óv bp-hÀ aq-hn-sâ am-t\-Pn-Mv U-b-d-ÎÀ H-fn-hÀ t»-¡v ]-d-bpóp. \n-e-hnð e-`yam-b ho-Sp-I-fp-sS F-®-¯nð hen-b Ip-d-hpïv. Cu {]-Xnk-Ôn ]-cn-l-cn-¡m-sX ho-Sp-hn-e-bnð am-äw {]-Xo-£n-t¡-sï-óv A-t±-lw ]-d-bpóp.

t\mÀ-¯v sh-kv-äv ta-J-e-bnð H-c-p-hÀ-j-¯n-\n-sS ho-Sv hn-e 4.6 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[n¨p. I-gn-ª-amkw 0.3 i-X-am-\w hÀ-[-\-bpw-tc-J-s¸-Sp¯n. »m-¡v-t_-Wn-em-Wv hen-b hÀ-[-\ I-ï-Xv. 16.4 i-X-am\w. hm-cn-Mv-S-Wnð H-cp-hÀ-j-¯n-\nsS hne 10.3 i-X-am-\-t¯m-fw D-bÀóp.  t{K-äÀ am-ô-kv-ä-dnð 4.3 i-X-am-\hpw ku-¯v sh-kv-änð 4.1 i-X-am-\hpw sh-bvð-knð aq-óv i-X-am-\hpw hÀ-[-\-bm-Wv H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS tc-J-s¸-Sp-¯n-bXv.

e-ï-\n-se hn-e-bnð 0.8 i-X-am-\-¯n-sâ C-Sn-hm-Wv P-\p-h-cn-bn-ep-ïm-bXv. i-cmi-cn ho-Sp-hn-e 593,396 ]u-ïm-Wv C-hnsS. H-cp-hÀj-s¯ I-W-s¡-Sp-¯mð hn-e-bn-epïm-b C-Snhv 2.6 i-X-am-\-amWv. hm³-Uv-kv-hÀ-¯n-em-Wv G-ähpw hen-b C-Sn-h-v tc-J-s¸-Sp-¯n-bXv. i-cmi-cn ho-Sp-hn-e 685,567 ]u-ïp-Å C-hn-sS, 14.9 i-X-am-\w C-Sn-hv H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS-bp-ïmbn. ho-Sphn-e Ip-d-ª s_v-Iv-Én t]m-ep-Å ta-J-e-I-fnð hn-e-bnð hÀ-[-\-bp-ïm-bn-«pïv. s_-Iv-kv-en-bnð 4.5 i-X-am-\-¯n-sâ hÀ-[-\-hm-Wv H-cp-hÀ-j-¯n-\n-sS-bp-ïm-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category