1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Cñ, C-\nbpw h-k-´-Im-e-¯n-\v Xp-S-¡-am-bnñ; F§pw a-gbpw sIm-Sp-¦m-äpw; Cu ho-s¡³-Unð Xm-]\ne ssa\-kv aq-óm-bn Xm-gpw; hnâÀ Zp-cn-X-§Ä am-dm-sX {_n-«³

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xp-SÀ-¨-bm-bn s]bv-X aªpw F½ sIm-Sp-¦mäpw hn-X-¨ Zp-cn-X-§-fnð-\n-óv tam-Nn-X-ambn, h-k-´-Im-e-t¯-¡v I-S-óp-sh-óv B-izm-kw sIm-Åm³ h-c-s«. {_n-«-\n-se Im-em-h-Ø am-dn-bn-«n-sñ-óm-Wv G-ähp-sam-Sp-hnð e-`n-¡p-ó kq-N-\IÄ. CSn-tbm-Sp-IqSn-b I-\-¯-a-gbpw a-ªpw cm-Py-¯n-sâ Fñm `m-K¯pw Xp-S-cp-I-bmWv. Cu-kv-ä-dn-\v c-ïmgv-N am{Xw ti-jns¡, Cu ho-s¡³-Unepw ssa\-kv aq-óv Un-{Kn-tbm-fw Xm-]-\n-e Ip-d-bp-sa-óm-Wv sa-äv Hm-^o-kn-sâ ap-ó-dn-bn¸v.

an-Uv-em³-Uv-knepw ku¯v Cu-Ìv Cw-¥-ïnepw C-óv I-\-¯ a-g s]-¿p-sa-óm-Wv ap-ó-dn-bn¸v. ku-¯v sh-bvð-knepw ku-¯v sh-Ìnepw c-ïn-tôm-fw I-\-¯nð a-ªp-ho-gp-saópw a-ó-dn-bn-¸pïv. hym-gm-gv-N h-sc C-tX \n-e Xp-S-cp-saópw Xm-]\n-e D-b-cm-\n-S-bn-sñópw Im-emh-Øm tI-{µ-§Ä ]-d-bpóp. Cu-bm-gv-N Xp-S-¡-¯nð Xm-]-\n-e 14 Un-{Knh-sc D-bÀ-ó-tXm-sS-bm-Wv a-ªp-Imew-t]m-bn h-k-´-Im-ew h-óp-sh-ó {]-Xo-Xn D-bÀ-ó-Xv.

F-ómð, t]m-f-ïnð-\n-óp-h-ó io-X-¡m-äv {_n«-s\ hoïpw I-¼n-fn-bp-Sp-¸n¨p. Xm-]\n-e hoïpw ssa\-kv aq-óv Un{Kn skð-jy-kn-te-¡v Np-cp§n. Cu ho-s¡³Upw AXn-ssi-Xy-¯n-tâ-Xm-bn-cn-¡p-sa-óv sa-äv Hm-^o-kv t^mÀ-Im-kv-äÀ amÀ-«n³ _uÄ-kv ]-dªp. Cu Im-e-b-f-hnð D-ïm-tI-ï-Xn-s\-¡mÄ ssi-Xy-amIpw A-\p-`-h-s¸-Sp-I. In-g-¡³ ta-J-e-bnð C-Xnð-\n-óv hy-Xym-k-ap-ïm-tb-¡m-saópw A-t±-lw {]-h-Nn-¡póp. A-Sp-¯-bm-gv-N-bp-sS XpS-¡w h-sc Im-em-h-Ø C-tX-co-Xn-bnð Xp-S-cpw.

]-¯v anño-ao-ä-tdm-fw a-g-bm-Wv C-óv {]-Xo-£n-¡p-óXv. _p-[-\mgv-S A-Xv 20 anño-ao-ä-dm-bn D-b-cm-\n-S-bpïv. ku-¯v sh-bvð-knð 50 anño-ao-äÀ a-g s]-¿m\pw km-[y-X-bp-sï-óv Im-emh-Øm hn-`m-Kw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp. _p-[\pw hym-ghpw a-g s]-¿p-sa-óm-Wv ap-ó-dn-bn¸v. C-Xv ]-e-bn-S¯pw sh-Å-s¸m-¡-¯n\pw Im-c-W-am-Ipw. Cvw-¥-ïnepw sh-bvð-knepw C-óv Im-em-h-Ø ta-Lm-hr-X-am-bn-cn-¡pw. kv-tIm-«v-e³-Un\pw t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Unepw t\co-b a-gbpw {]-Xo-£n-¡p-ópïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category