1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Ieym-W-¯n-\v ap-s¼ tdm-bð Uyq-«n XpS-§n taL³; c-m-Ún¡pw hn-ey-an\p-sam-¸w lm-cn-bp-sS Im-ap-Inbpw N-S-§nð; I-dp-¯ ap-Sn-¡m-cn ta-L³ F-¯n-b-tXm-sS sI-bv-än-s\ BÀ¡pw th-ïmXm-tbm?

Britishmalayali
kz´wteJI³

lm-cn cm-P-Ip-am-c-\p-am-bp-Å hn-hm-lw I-gn-ªn-sñ-¦nepw ta-L³ saÀ-¡v-em-Wv C-t¸mÄ {_n-«-\n-se Xmcw. Ip-d-¨p-\mÄ-ap-¼ph-sc sI-bv-äv an-Unð-S-Wn-\v In-«n-bn-cp-ó am-[y-a-{i-²bpw {]-[m-\yhpw C-t¸mÄ ta-L³ kz-´-am-¡n-bn-cn-¡p-I-bmWv. aq-óm-aXpw KÀ-`n-Wnbm-b sI-bv-äv Að-]w hn-«p-\n-ó-tXm-sS, C-f-b cm-P-Ip-am-cn ]Z-hn ]-c-amh-[n B-kz-Zn-¡p-I-bm-Wv ap-³ tlm-fn-hp-Uv \-Sn-Iq-Snbm-b taL³.

hn-hm-l-¯n-\v C-\nbpw c-ïp-am-kw Iq-Sn-bp-sï-¦nepw Xm³ XoÀ¯pw A£-a-tbm-sS-bm-Wv B Zn-h-k-¯n-\p-th-ïn Im-¯n-cn-¡p-ó-sX-óv ta-L³ ]-dªp. sh-Ìv-an-\n-ÌÀ A-sº-bnð \-Só tIm-a¬-shð-¯v tU kÀ-ho-knð cm-Ún-s¡m-¸w ]-s¦-Sp-¡-sh-bm-Wv kv-IqÄ Ip-«n-I-tfmSpw A-[ym]-I-tcm-Sp-am-bn taL-sâ Cu A-`n-{]m-b-{]-I-S\w. B-Zy-am-bm-Wv cm-Ún-s¡m¸w Hu-tZymKn-I N-S-§nð ta-L³ {]-Xy-£-s¸-Sp-óXv.

{]-Xn-{ip-X-h-c\m-b lm-cn cm-P-Ip-am-c\pw hneyw cm-P-Ip-am-c\pw sI-bv-äv cm-P-Ip-am-cnbpw N-S-§n-ep-ïm-bn-cp-óp-sh-¦nepw Fñm-h-cp-sSbpw {i-² ta-L-\n-te-¡m-Wv F-¯n-bXv. Ip-«n-IÄ A-h-X-cn-¸n-¨ kw-Ko-Xhpw aäpw B-kz-Zn-¨ taL³, A-tX-¡p-dn-¨v dn-eo-Pn-b-kv F-Pyp-t¡-j³ So-¨À tU-hn-Uv kzn³-sUðkn-t\m-Sv ]-d-bp-Ibpw sN-bvXp. taL-sâ k-ao]-\w C-ã-s¸-« kzn³-sUðkv, cm-P-Ip-am-cn H-cp I-em-kzm-Z-I-bm-sW-óv A-`n-{]m-b-s¸«p.

kz-bw ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïm-Wv ta-L³ Fñm-h-tcmSpw kw-km-cn-¨Xv. Ip-«n-I-fp-sS A-Sp-s¯¯n Hm-tcm-cp-¯-sc-bm-bn A-hÀ ]-cn-N-b-s¸«p. Ip-«n-IÄ¡pw taL-s\ hñm-sX C-ã-s¸-«p-sh-óv A-h-cp-sS ap-J-`m-hw hy-à-am¡n. Ip-«n-I-fp-sS h-kv-{X-[m-c-W-s¯-¡p-dn¨pw ]-cn-]m-Sn-bnð C-ã-s¸-« `m-K-ta-sX-óv tNm-Zn¨pw A-Xn-th-Kw A-hn-sS-¡q-Sn-bn-cp-ó-hsc-sbm-s¡ ssI-bn-se-Sp-¡m³ ta-L-\m-bn. cm-Ú-n-s¡m-¸-ap-Å BZy Hu-tZymKn-I ]-cn-]m-Sn-bnð¯-só X-sâ hy-ànXzw hn-fn-t¨m-Xm³ ta-L-\mbn.

A-am³-U hm-s¡-bv-en Un-ssk³ sN-bvX tIm«pw kv-äo-^³ tPm¬-kv Un-ssk³ sNbvX sXm-¸n-bp-w A-Wn-sª¯n-b taL-s\ I-ï-t¸mÄX-só Ipv-«n-IÄ lÀ-jmc-hw ap-g¡n. sI-bv-äv cm-P-Ip-am-cnbpw N-S-§n-\p-ïm-bn-cp-só-¦nepw Fñm-hcpw Xn-cª-Xv ta-L-s\-bm-bn-cp-óp-sh-óv hyàw. Ip-«n-I-fp-sS {]-Xn-I-c-W-¯nð B-th-i-`-cn-Xbm-b ta-L³ ]n-óo-Sv A-hÀ-s¡m-¸w Iq-Sn k-µÀ-`w \-óm-bn ap-X-em-¡p-Ibpw sN-bvXp. lm-cn-bpw X-sâ {]-Xn-{ip-X h-[phn-s\m-¸w \nóp.

hnhn[ tIm-a¬-shð-¯v cm-Py-§-fnð-\n-só¯n-b Ip-«n-IÄ N-S-§p-I-fn-ep-ïm-bn-cpóp. tIm-a¬-shð-¯n-sâ {]m-[m\yw hy-à-am-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å ]-cn-]m-Sn-bm-WnXv. ]-cn-]m-Sn-bnð cm-P-Ip-Spw-_mw-K-§Ä ]-s¦-Sp-¡pó-Xv ]-Xn-hmWv. F-ómð- hn-hm-l-¯n-\v ap-só ta-L-s\bpw C-¡p-dn DÄ-s¸-Sp-¯nb-Xv A-hÀ-¡v sIm-«m-c-¯nð In-«p-ó {]m-[m-\y-¯n-\v sX-fn-hm-sW-óv hn-e-bn-cp-¯p-ó-h-cp-apïv. ]pXn-b cm-P-Ip-am-cn h-cp-ó-tXm-sS, sI-bv-än-\v {]m-[m\yw Ip-dbp-tam-sb-ó B-i-¦bpw Nn-eÀ ]-¦p-sh-¡p-ópïv.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category