1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

slÀ-«v-^-Uv-j-b-dnse Cu sd-tÌm-dânð sN-ómð \n-§Ä-¡v ko-äv In-«n-tb-¡nñ; ko-äv C-sñ-óv ]d-ªv hn-« cPo\ ssh-äv B-Iv-kânð hn-fn-¨v _p-¡v sN-bv-X-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-e ta-J-e-I-fnepw C-t¸mgpw t\cob tXm-Xn-se-¦nepw hÀ-W-sh-dn \n-e-\nð-¡-p-ó cm-Py-am-Wv Cw-¥-ïv. sh-Å-¡m-c-s\-ó lp-¦v Nn-e-t¸m-sgm-s¡ Nn-eÀ Xpd-óv {]-I-Sn-¸n-¡m-dp-apïv. F-ómð, td-knk-s¯ A-aÀ-¨ sN-¿m³ kÀ-¡mÀ Fñm {i-ahpw \-S-¯p-óp-apïv. F-ón«pw A-Xn-t¸mgpw ]m-tS amªp-t]m-bn-«n-sñ-óv sX-fn-bn-¡p-I-bm-Wv slÀ-«v-^-Uv-j-b-dn-se shð-hn³ KmÀ-U³ kn-än-bn-epÅ tIm-«v {_-tk-dn sd-kv-täm-dâv.

_w-¥m-tZ-ip-Im-cnbm-b ^m¯n-a c-Po-\-bv¡pw kp-lr-¯v \m-kÀ d-lo-an\pw tlm-«-enð-\n-óv t\-cn-tS-ïn-hó-Xv A¯-c-sam-cp A-\p-`-h-amWv. Rm-b-dmgv-N D-¨-bv-¡v tIm-«v {_-tk-dn-bnð-\n-óv `£-Ww I-gn-v-¡m-sa-óp-d-s¨¯n-b C-hÀ-¡v C-hn-sS ko-äv \n-tj-[n-¡-s¸«p. dn-kÀ-hv sN-bv-X-hÀ-¡v am-{X-ta ko-äv D-Åq-sh-óv C-h-tcm-Sv tlm-«ð Po-h-\-¡mÀ ]-d-ªp. F-ómð-, tlm-«-en-se ko-äp-I-fm-sI H-gn-ªp-In-S-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv cPo-\ ]-d-bpóp.

Ft´m ]-´n-tI-Sv tXmón-b c-Po-\bpw kp-lr¯pw Að-]-w am-dn-\n-ó-ti-jw sd-tÌm-dân-te-¡v t^m¬ hn-fn¨p. ssh-äv B-Iv-kânð kw-km-cn-¨ C-h-tcm-Sv ]-Xn-\-ôp-an-\n-än-\p-Ånð ko-äv \ð-Im-sa-óv tlm-«ð A-[n-Ir-XÀ ]-d-bp-Ibpw sN-bvXp. i-cnbm-b hwio-b hn-tZz-j-am-Wv t\-cn-«p-sN-ó-t¸mÄ t\c-t¯ tlm-«-ep-ImÀ {]-I-Sn-¸n-v-¨-sX-óv c-Po-\ ]-d-bpóp. AXp-sIm-ïm-Wv ssh-äv B-Iv-kânð kw-km-cn-¨v kw-`-h-¯n-sâ k-Xym-h-Ø a-\-Ên-em-¡m³ {i-an-¨-Xpw.

c-Po-\bpw kp-lr-¯pw-Iq-Sn BZyw tlm-«-en-se-¯n-b-t¸mÄ A-hn-sS-bp-ï-m-bn-cp-ó kv{Xo a-tZ-gv-kv tU B-b-Xn-\mð Xnc-¡v Iq-Sp-X-em-sWópw ko-äp-tïm F-ó Imcyw tNm-Zn-¨-ti-jw ]-d-bm-sa-óp-am-Wv a-dp]-Sn ]-d-RXv. tIm-«v- sd-kv-täm-dânð-\n-ópX-só `£-Ww I-gn-¡-W-sa-ó B-{K-lw {]-I-Sn-¸n-¨-t¸mÄ, Im-¯p-\nð-¡m³ ]-d-ª-ti-jw A-hÀ A-I-t¯-¡v t]mbn. Xp-SÀ-óv H-cp sh-bv-äÀ h-ón«v, dn-kÀ-th-j-\p-Å-hÀ-t¡ `-£-W-ap-Åq-sh-óv ]cp-j i-Ð-¯nð ]-d-ªn-«v t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv cPo-\ ]-dªp.

X-§Ä A-]-a-m-\n-¡-s¸-«p-shó tXm-ó-em-Wv B \n-an-j-ap-ïm-b-sX-óv c-Po-\-\bpw kp-lr-¯v d-Òm\pw ]-dªp. hm-Xnð-¡-se¯n-b sh-bv-ä-dp-sS t\m-«w A-¯-c-¯nð ]p-Ñ-`m-h-¯n-ep-Å-Xm-bn-cp-óp. hw-io-bm-[n-t£-]-am-Wn-sX-óv cPo-\ ]d-ª-tXm-sS-bm-Wv t^m¬ sN-bvXp-t\m-¡m-sa-óp-sh-¨Xv. ssh-äv B-Iv-kânð kw-km-cn-¨-t¸mį-só tlm-«-enð t\-c-t¯-I-ï kv{Xo ko-äv A-sh-bv-e-_nÄ B-sW-óv ]-d-ª-Xmbpw cPo-\ ]-d-bp-óp.

sXm-«p-ap-¼v t\-cn-«p-h-ó-t¸mÄ ko-än-sñ-óv ]-dª-Xv F´p-sIm-ïm-sW-óv d-Òm³ A-h-tcm-Sv tNm-Zn-¨p.. X-§-fp-sS sXm-en-bp-sS \n-dw I-ïn-«m-bn-cptóm C-sX-óv tNm-Zn-¨-tXm-sS t^m¬ I-«m-sb-ópw A-t±-lw ]-d-bpóp. e-ï-\n-se kv-IqÄ Hm-^v Hm-dn-bâð B³-Uv B-{^n¡³ Ì-Uo-knð ]n-F-¨v-Un sN-¿p-I-bm-Wv c-Po-\. X-\n-¡pw d-lm-am\pw t\À-¡v tl-m-«-enð-\n-ópïm-b Zp-c-\p`-\w cPo-\ Szn-ä-dn-eq-sS ]-¦p-sh¨p. H-t«-sd-t¸-cm-Wv tlm-«-en-s\-Xn-tc i-à-am-bn cw-K-¯p-h-cn-Ibpw sN-bv-Xp. tlm-«-e-[n-Ir-X-À kw-`-h-¯nð am¸p-tNm-Z-n-¡-W-sa-ó-Xm-Wv c-Po-\-bp-sS B-h-iyw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category