1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

Aw_m-knU-sd hn-fn-¨p-h-cp-¯n ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In {_n«³; Xn-cn¨-Sn {]-Xo-£n-¡m³ ap-ó-dn-bn¸v; A-hn-sS XoÀ-¯n-sñ-¦nð Rm³ XoÀ-t¯m-fm-sa-óv Xn-cn-¨-Sn-¨v djy; I-dp-¯ ap-Sn-bp-Å bp-h-Xn-sb-t¯-Sn t]m-eokv; Nm-c-\p-hn-jw sIm-Sp-¯ kw-`-h-¯nð d-jy-bpw {_n-«\pw ]-c-ky-t¸m-cn-te¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð Xm-a-kn-¡p-ó d-jy³ Nm-c\pw a-IÄ¡pw hn-jw sIm-Sp¯-Xv kw-_-Ôn-¨ hnj-bw A-´m-cm-{ã X-e-¯nð ]pXn-b kw-LÀ-j-¯n-\v h-gn-sX-fn-¡póp. {_n-«o-jv a-®nð-¡S-óv C¯-c-sam-cp {]-hÀ-¯n sN-bv-X-Xn-\v ]n-ónð d-jy-bm-sW-ó Imcyw kw-i-bm-Xo-X-am-bn sX-fn-bn-¡-s¸-«n-cn-¡p-I-bm-sW-óv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv ]mÀ-e-saânð ]-dªp. d-jy Im-«nb-Xv Xn-I¨pw A-\ym-b-am-saópw A-Xy-´w {]-tIm-]-\-]-c-am-sW-ópw ]-d-ª {]-[m-\-a-{´n, C-Xv hn-i-Zo-I-cn-¡-W-saópw djy-tbm-Sv B-h-iy-s¸-«p.
 
ap³ d-jy³ Nm-c\m-b skÀ-Pn kv-{In-]mð (66) a-IÄ bq-en-b (33) F-ón-h-cm-Wv hn-jw D-Ånð-s¨-óv A-Xn-Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð B-ip-]-{Xn-bn-ep-ÅXv. km-en-kv_-dn Su¬-skâ-dnð-sh-¨v amÀ-¨v \m-en-\m-Wv C-cp-h-À-¡pw- hn-j-_m-[-tb-äXv. Ch-sc k-lm-bn-¡m-s\¯n-b U-Un-Iv-ä-äo-hv \n-¡v s_-bv-en¡pw  hn-j-_m-[-tb-än-cpóp. Kp-cp-X-cm-h-Ø-bn-em-bn-cp-ó C-t±-l-¯n-sâ B-tcm-Ky\n-e ]n-óo-Sv sa-¨-s¸«p. \m-Uo-hyql-s¯ X-fÀ-¯p-ó X-cw hn-j-am-Wv C-hÀ-¡p-t\-sc {]-tbm-Kn-¨-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. F-ómð, C-hÀ-¡p-t\-sc F-´pX-cw hn-j-am-Wv {]-tbm-Kn-¨-sXópw A-sX§-s\ {]-tbm-Kn-¨p-sh-óp-ap-Å Imcyw {_n-«o-jv t]m-eo-kn-\v C-tXh-sc I-sï-¯m-\m-bn-«nñ.

U-_nÄ G-Pâm-bn {]-hÀ-¯n-¨n-cp-ó kv-{In-]mð 2010þem-Wv {_n-«-\n-se-¯n-bXv. {_n-«o-jv a-®nð C¯-c-sam-cp B-{Ia-Ww \-S¯n-b d-jy-s¡-Xn-sc I-Sp-¯ \-S]-Sn th-W-sa-óm-Wv tIm-a¬-knð \-S-ó NÀ-¨-bv-¡n-sS `q-cn]-£w t]cpw A-`n-{]m-b-s¸-«-Xv. tem-I-s¯-hn-sSbpw G-Xp-lo-\-Ir-Xyhpw \-S-¯m³ a-Sn-¡m-¯ cm-Py-am-Wv d-jy-sb-óv tIm-a¬-knð kw-km-cn¡-sh ap³ Im-_n\-äv a{´n Up-¦³ kv-an-¯v ]-d-ªp. {Inan-b ]n-Sn-s¨-Sp-¡p-I-bpw In-g-¡³ D-ss{I³ ]n-Sn-s¨-Sp-¡m³ k-lm-bn-¡p-Ibpw kn-dnb-sb \-c-I-am-¡n am-äp-Ibpw sN-bvX-Xv d-jy-bm-sWópw A-t±-lw B-tcm-]n¨p.

{_n-«-s\-Xncm-b B-{I-a-W-am-bm-Wv kv-{In-]m-en\pw a-IÄ¡pw t\-sc \-S-ó B-{I-aW-s¯ Im-Wp-ó-sX-óv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv ]-dªp. {_n-«-\nð Xm-a-kn-¡p-ó \n-c-]-cm-[n-I-fp-sS Po-h³ A-]-I-S-¯n-em-¡p-ó \-S-]-Sn-bm-WnXv. C-¯-c-¯nð cm-Py-¯n-s\-Xn-sc {]-hÀ-¯n-¡p-ó G-Xp-i-àn¡pw X-¡Xm-b a-dp]-Sn \ð-Im³ _m-[y-Ø-am-sWópw {]-[m-\-a{´n ]-dªp. {_n-«o-jv a-®nð \n-c-]-cm-[nI-sf sIm-sóm-Sp-¡m³ B-scbpw A-\p-h-Zn-¡n-sñópw sXtc-k ta-bv hy-à-am¡n.
 
{_n«-sâ ]-¦m-fnbm-b A-ta-cn-¡-bpw kw-`h-s¯ i-àam-b `m-j-b-nð A-]-e-]n¨p. hn-j-_m-[-tb-ä kv-{In-]m-en-sâbpw Ip-Spw-_-¯n-sâ-bpw Zp-c-´-¯nð ]-¦p-tN-cp-óXn-s\m-¸w A-Xn-s\-Xn-tc-bp-Å G-Xp {]Xn-tcm-[ {i-a-§Ä¡pw {_n«-\v ]qÀ-W ]n´p-W \-ð-Ip-saópw ssh-äv lu-kv {]-kv sk-{I«-dn km-d lp¡-_n km³-tU-gv-kv ]-dªp. A-ta-cn-¡-bp-sS G-ä-hp-a-S-Xp-¯ k-Jy-I-£n-bm-Wv {_n-«-s\ópw Fópw {_n-«-s\m-¸w \nð-¡p-saópw km-d hy-à-am¡n.

I-gn-ª-hÀ-jw D¯-c-sIm-dn-b³ {]-knUâv Inw tPm-Mv D³ X-sâ AÀ[-k-tlm-Z-c³ Inw tPm-Mv \m-an-s\ sImñm³ D-]-tbm-Kn-¨ hn-F-Iv-kv F-ó hn-j-t¯-¡mð ]-Xn-òS-§v i-àn-tbdnb t\m-hn-t¨m-¡m-Wv kv-{In-]m-en\pw a-IÄ¡pw t\-sc {]-tbm-Kn-¨-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. io-X-bpv-²-Ime-¯v tkm-hnb-äv bq-Wn-b-\nð hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯-XmWv Cu hn-jw Fópw I-cp-Xp-óp. t]-in-Ið ZpÀ-_-e-am-¡p-Ibpw i-co-c-¯nð A-h-b-h-§Ä H-sóm-óm-bn {]-hÀ-¯-\ c-ln-X-am-¡p-I-bp-am-Wv C-Xn-sâ co-Xn.

A-Xn-\nsS, d-jy³ Aw-_m-kU-sd hn-fn-¨p-h-cp-¯n kw-`-h-¯n-ep-Å {]-Xn-tj-[hpw {_n-«³ A-dn-bn¨p. t^m-dn³ sk-{I«-dn t_m-dn-kv tPm¬-k-Wm-Wv {_n-«-\n-se d-jy³ Aw-_m-kU-sd hn-fn-¨p-h-cp-¯n-bXv. Hm-^o-kn-se¯n-b Aw-_m-k-UÀ-¡v l-kv-X-Zm-\w sN-¿m³ t]mepw t_m-dn-kv tPm¬-k¬ X-¿m-dm-bn-sñ-óv dn-t¸mÀ-«p-ïv. {_n-«o-jv P-\-X-bv-¡p-t\-sc \-S-ó B-{I-a-W-¯n-ep-Å i-àam-b {]-Xn-tj-[w tPm¬k¬, Cóp-ssh-Ip-tó-c-¯n-\p-Ånð kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v hn-i-Zo-Ic-Ww \ð-I-W-saópw B-h-iy-s¸«p.

{]-iv-\w A-hn-sS-¯-oÀ-t¯m-fm³ ]p-«n³
d-jy³ Nmc-\v hn-j-_m-[-tb-ä kw-`-h-s¯-¡p-dn-¨v H-cp-Zn-h-k-¯n-\p-Ånð hn-i-Zo-Ic-Ww \ð-I-W-sa-ó {_n-«o-jv ap-ó-d-bn-¸v d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n³ XoÀ¯pw A-h-K-Wn¨p. \n-§-fp-sS A-t\zj-Ww \n-§Ä X-só XoÀ-t¯m-fm-\m-av A-t±-lw C-tX-¡p-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¨Xv. A-Xnð XoÀ-ón-sñ-¦nð Im-cy-§Ä \-ap-¡v NÀ-¨ sN-¿m-saópw ]p-«n³ ]-dªp. temI-¯v A-]qÀ-hw e-t_m-d-«-dn-I-fnð am{Xw D-Zv-]m-Zn-¸n-¡pó t\m-h-t¨m¡vv F-ó hn-j-am-Wv kv-{In-]m-en\pw a-IÄ-¡p-sa-Xn-sc {]-tbm-Kn-¨-sXópw A-Xp-Zv-]m-Zn-¸n-¡p-ó tI-{µ-§fn-sem-óv d-jy-bn-se bm-kns\thm em-_m-sWópw hy-à-am-b-tXm-sS-bm-Wv djy-tbm-Sv {_n-«³ hn-i-Zo-Ic-Ww tX-Sn-bXv.

djy-tbm-Sp-Å A-Ôam-b hn-tcm-[w XoÀ-¡m\pw d-jy-bnð \-S-¡m³ t]m-Ip-ó ^pSv-t_mÄ tem-II-¸v _-ln-jv-I-cn-¡m³ H-cp Imc-Ww I-sï-¯m-\p-am-bn {_n-«³ X-só-bm-Wv kv-{In-]m-en-\v hn-jw sIm-Sp-¯-sX-óv d-jy B-tcm-]n¨p. ]p-«n-sâ Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯n-sâ Npa-X-e h-ln-¡p-ó Zn-an{Xn In-skð-tbm-hm-Wv C¯-c-sam-cm-tcm]-Ww D-ó-bn-¨Xv. kv-{In-]m-en\pw a-IÄ¡pw hnjw-sIm-Sp-¯Xp-sIm-ïv t\-«w {_n-«-\p-am-{X-am-sWópw d-jy-¡v C-Xnð ]-¦n-sñópw A-t±-lw ]-dªp.

I-dp-¯ ap-Sn-¡m-cn-bmcv?
km-en-kv_-dn Su¬ skâ-dn-se tjm-¸n-Mv skâ-dn-\p-ap-ón-ep-Å s_-ônð kv-{In-]mepw a-Ifpw Ip-g-ªpho-W kw-`-h-¯nð t]m-eo-kv Xn-c-bpó-Xv ap-Jw-aq-Sn [-cn-¨ I-dp-¯ ap-Sn-bp-Å bp-h-Xnsb. kw`-hw \-S-¡p-ó-Xn-\v sXm-«p-ap-¼ph-sc bp-h-Xn-sb ta-J-e-bnð I-ï-h-cpïv. bp-h-Xn¡pw kw-`-h-hp-am-bn _-Ô-ap-tïm-sb-óm-Wv t]m-eo-kv ]cn-tim-[n-¡p-óXv. kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§Ä DÄ-s¸-sS-bp-Å-h C-Xn-\m-bn t]m-eo-kv ]cn-tim-[n-¨p-h-cn-I-bmWv.

kv-{In-]m-en-sâ ImÀ I-gn-ª-Znh-kw cm-kmbp-[ {]Xn-tcm-[ hn-`m-Kw koð sN-bvXp. Im-dn-\p-Ånð hn-jmw-iw D-ïm-tb-¡p-sa-ó B-i-¦-sb-¯p-SÀ-óm-WnXv. sh-kv-äv hnâÀv-tÉm-bn-se¯n-b ssk-\yhpw t]m-eokpw kv-{In-]m-en-sâ hm-l\-s¯ ]n-óo-Sv kp-c£n-X Øm-\-t¯-¡v amän. hml\w Hm-Sn-¨ ss{U-h-tdm-Sv D-]-tbm-Kn-¨ h-kv-{X-§Ä ssI-am-d-W-saópw hn-Z-Kv-[À B-h-iy-s¸-«n-«p-ïv.

kw-`-h-Znh-kw km-en-kv-_-dn-bnð I-ï ap-Jw-aq-Sn [-cn-¨ bp-h-Xn-bp-sS ssI-bnð hen-sbm-cp _m-Kv D-ïm-bn-cp-ó-Xm-bn Zr-Iv-km-£n-IÄ sam-gn \ð-In-bn-«pïv. kw-`-h-¯n-epÄ-s¸-«-h-sc-óv kw-i-bn-¡p-ó-h-cp-sS Nn{Xw C-tXh-sc t]m-eo-kv ]p-d-¯p-hn-«n-«nñ. kn-kn-Sn-hn Zr-iy-§-fn-eq-sS ]-c-amh-[n sX-fn-hp-IÄ ti-J-cn-¡p-ó-Xn-\m-Wv t]m-eo-kv C-t¸mÄ ap³-Xq-¡w \ð-Ip-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category