1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

]n¦v hm-cn-tb-gv-kv hn-P-bn-I-fm-b-t¸mÄ te-Un _m-äv-kv d-t®-gv-kv A-¸m-bn; a-tZ-gvkv tU Zn-\-¯nð am-ô-Ì-dn-se {^-ïv-kv tKÄ-kv N-cn{Xw Ip-dn-¨-Xn§-s\

Britishmalayali
km_p Np-ï-¡m-«nð

temI amXr Zn\¯nð bpsI aebmfnIfpsS kvt]mÀSvkv Ncn{Xw Xncp¯nsb-gpXn-sImïv {^ïv-kv kvt]mÀ«nMv ¢-_n-se kv-{XoIÄ {In¡-äp- _m-äp-am-bn tÌ-Un-b-¯n-se-¯n-b-t¸mÄ A-sXmcp N-cn-{X \n-an-j-¯n-\v h-gn am-dp-I-bm-bn-cp-óp. Snhnbnð am{Xw {In¡äv Iïncpó A½amÀ¡v {In¡änsâ bYmÀ° A\p`hw \ðIphm\pw s]¬Ip«nIsf {In¡änte¡p sImïphcm\pw th-ïn \-S¯n-b a-Õ-c-¯nð ]n-¦v hm-cn-tb-gv-kv hn-P-bn-¨-t¸mÄ te-Un _m-äv-kv d-t®-gv-kv A-¸m-bn. aqómw Øm\-¯v kv-am-jn-Mv F-bv-ôð-kv F-¯n-b-t¸mÄ tdm-bð Iyp³-kn-\v \memw Øm-\-hpw I-c-Ø-am¡n.Bdp So-ap-I-fm-Wv a-Õ-c-¯n-\m-bn A-Wn-\n-c-óXv.

Ignª hÀjamWv Cw¥ojv {In¡äv t_mÀUv BZyambn teUokv tkm^väv t_mÄ {In¡äv s^-Ìv D-Zv-LmS\w sNbvXXv. Cu hÀjs¯ BZys¯ tkm^väv t_mÄ s^Ìv \S¯m³ e-¦msjbÀ {In¡äv t_mÀUv {^ïv-kv kvt]mÀ«nMv ¢_ns\ £Wn¡pIbmbncpóp. temI amXrZn\amb amÀ¨v ]Xns\món\p Fñm A½amÀ¡papÅ k½m\ambmWv {^ïv-kv kvt]mÀ«nMv ¢_v BZyambn amôÌdnð tkm^väv t_mÄ {In¡äv s^Ìv kwL-Sn-¸n-¨Xv.

amôÌdnse Uo³ {SÌv B㬠Hm¬ tagv-kn kvIqfnsâ kvt]mÀSvkv lm-fnð BWv amXrZn\mtLmjhpw tkm^vävt_mÄ {In¡äv s^Ìpw \SóXv. N-S-§nð tkm-^v-äv Bâv te-Un-kv {In¡-äv U-h-e-]v-saâv Hm-^o-kÀ Pq-en sU-tdm¬kv, e-¦m-sj-bÀ Iu-ïn tKÄ-kv Soaw  Pp-\n-bÀ tIm-¨v B-_n sK-bvð F-ón-hÀ hn-in-ãm-Xn-Yn-I-fm-bn ]-s¦-Sp¯p.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category