1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Pok-kv aoð-kv an-\n-kv-{Sn-bpsS B-`n-ap-Jy-¯nð skâv ]m-{Sn-Iv Zn\m-tLm-j-hpw kw-Ko-Xm-cm-[-\bpw 17 \v

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

Pok-kv aoð-kv an-\n-kv-{Sn-bpsS B-`n-ap-Jy-¯nð skâv ]m-{Sn-Iv Zn\m-tLm-j-hpw kw-Ko-Xm-cm-[-\bpw 17 \v \-S-¡pw. i-\n-bm-gv-¨ skâv F-bv-Z³ ]-Ån-bn-em-Wv ]-cn-]m-Sn \-S-¡p-I. IpÀ-_m-\, [ym\w, Ip-¼-kmcw, kw-Ko-Xm-cm-[-\ F-ón-h-bv-s¡m-¸w skâv ]m-{Sn-Iv Zn\m-tLm-j N-S-§p-Ifpw D-ïm-bn-cn-¡pw. Fñm-h-scbpw ]-cn-]m-Sn-bn-te-¡v `m-c-hm-ln-IÄ ,kzmK-Xw sN-¿póp.

VENUE: ST AIDAN'S Church , 230 Wythenshawe Road, NORTHERN  MOOR, M23 0PH
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category