1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

amô-Ì-dnð ss\-äv hn-Pnð sh-Ån-bm-g-v-¨; ^m c-Rv-Pn-¯v a-S-¯n-¸-d-¼nð ImÀ-an-I-\mIpw

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

am-ô-Ì-dn-se Fñm am-k-s¯bpw ss\-äv hn-Pnð Cu am-kw 16 \v sh-Ån-bm-gv-¨ \-S-¡pw. ss\-äv hn-Pn-en-\v kotdm ae-¦-c Im-¯-en-Iv NÀ-¨v Nm-¹n³ ^m c-Rv-Pn-¯v a-S-¯n-¸-d-¼nð ImÀ-an-IXzw h-ln-¡pw. ssh-Ip-tó-cw 9 ap-Xð 10.30 h-sc Ip-¼-km-cn-¡m-\pw 10.30 ap-Xð hn-ip-²-IpÀ-_m-\bpw D-ïm-bn-cn-¡pw. ]n-óo-Sv B-cm-[-\bpw h-W-¡hpw {i-{iq-j-I-fp-sS `m-K-am-Ipw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category