1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

ktd-bnð Xr-iqÀ kz-tZ-in-\n \n-cym-X-bm-bn; a-dn-bm-½ C-tá-jy-kn-s\ ac-Ww hn-fn¨-Xv ]m-³-{In-bm-än-Iv Iym³-k-dn-\v Nn-In-Õ-bn-en-cn-s¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI a-e-bm-fn k-aql-s¯ tX-Sn a-säm-cp a-c-W hmÀ-¯ Iq-Sn-sb¯n. k-td-bnð Xm-a-kn-¨v h-ó Xr-iqÀ kz-tZ-in-\n-bm-Wv C-ó-se a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-b-Xv. Ipd-¨v \m-fm-bn ]m³-{In-bm-än-Iv Im³-k-dn-\v Nn-In-Õ-bn-en-cp-ó a-dn-bm-½ C-tá-jy-kn-s\-bm-Wvac-Ww hn-fn-¨-Xv. dn-«-tb-Uv I-ayq-Wn-än ]o-Sn-bm-{So-jy³ C-tá-jy-kv tP-¡-_n-sâ `m-cy-bm-Wv ]-tc-X.

Xrr-iqÀ \o-e-¦m-hnð Ip-Spw-_mw-K-am-b a-dn-bm-½-bv-¡v c-ïv B¬  a-¡-fm-Wv DÅXv. tP-¡-_v, B-â-Wn F-ón-hÀ a-¡fpw \nXy, B³ F-ón-hÀ a-cp-a-¡-fp-amWv. A\y-k te-l, em-d, tdm-t_³ F-ón-hÀ a-cp-a-¡-fmWv. kw-kv-Im-cw kw-_-Ôn-¨p-Å Im-cy-§Ä ]o-óo-Sv Xo-cp-am-\n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category