1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

{`m-´p-]n-Sn-¨ kp-hn-ti-j-IÀ ]-d-bp-ó-Xñ; k-Xy-a-dn-bm³ tem-Iw B-{i-bn-¡p-ó \m-k-bn-se im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bp-ó-XmWv; a-\p-jy-Ip-ew C-\n A-h-ti-jn-¡p-I 117 hÀ-jw Iq-Sn am-{Xw; Iq-ä³ B-Ì-tdm-bv-Uv 2135þð `q-an-bnð ]-Xn¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Xn-Po-hn-¡-W-sa-óp-sï-¦nð a-\p-jyÀ 200 hÀ-j-¯n\-Iw {]-]-ô-¯nð a-sä-hn-sS-sb-¦nepw B-hm-kØ-ew I-sï-¯-W-sa-óv {]-h-Nn¨-Xv A-´-cn-¨ im-kv-{X-Ú³ Ìo-^³ tlm-¡n-§m-Wv. 200 hÀ-j-¯n\-Iw £p-{Z-{K-lw ]-Xnt¨m A-\y-{K-l-Po-hn-IÄ B-{I-ant¨m `q-an-b-n-se Po-hn-hÀ-K-am-sI Xp-S-¨p-\o-¡-s¸-Sp-sa-óm-bn-cp-óp tlm-¡n-§n-sâ {]-h-N\w. A-t±-lw `q-an-bn-se Poh-\v Ið-]n-¨-Xv 200 hÀj-s¯ B-bp-Êm-sW-¦nð, \m-k-bn-se im-kv-{X-ÚÀ X-cp-ó-Xv 117 hÀj-s¯ B-bp-Êp-Iq-Sn am-{Xw.

2135þð Iq-ä³ B-Ì-tdm-bv-Uv `q-an-bnð ]-Xn-¡p-sa-óm-Wv im-kv-{X-Ú-cp-sS ap-ó-dn-bn¸v. \n-e-hnð a-\p-jy³ hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¯n-«p-Å im-kv-{X km-t¦Xn-I hnZy-sIm-sïm-ópw C-Xn-s\ {]Xn-tcm-[n¡mt\m h-gn-Xn-cn-¨p-hnSmt\m I-gn-bnñ. C-sX-hn-sS ]-Xn-¡p-satóm B-Lm-Xw F-{X-t¯m-f-am-bn-cn-¡p-satóm C-t¸mÄ \nÀ-W-bn-¡m-\m-hn-sñ-¦n-epw, `q-an-bn-se Poh-s\ A-¸m-sS Xp-S-¨p-\o-¡m³ t]m-ó-XmIpw A-Xp-ïm-¡p-ó Zp-c-´-sa-óv im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bpóp.

Fw-]-b-À tÌ-äv _nð-Un-§n-s\-¡mÄ h-en-¸-ap-Å, s_-óp F-óv t]-cn-«n-«p-Å B-Ì-tdm-bv-Um-Wv `q-an-bn-te-¡v A-X-n-th-Kw ]-Xn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-óXv. C¯-cw tIm-kv-an-Iv h-kv-Xp¡-sf _-ln-cm-Im-i-¯p-sh-¨pX-só in-Yn-e-am-¡m³ t]m-ó Av-Xym-[p\n-I kv-t]-kv-{Im-^v-äp-IÄ \nÀ-an-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨m-Wv im-kv-{X-ÚÀ C-t¸mÄ Nn-´n-¡p-óXv. C¯-cw kv-t]-kv {Im-^v-äp-I-fp-]-tbm-Kn-¨p-ïm-¡p-ó B-Lm-X-¯nð £p-{Z-{K-l§-sf h-gn-Xn-cn-¨p-hn-Sm-\m-Ipw.

ssl-¸Àsh-tem-kn-än B-kv-ä-tdm-bv-Uv an-än-tK-j³ an-j³ t^mÀ F-aÀ-P³-kn sdkv-t]m¬kv (lmaÀ) F-ó-dn-b-s¸-Sp-ó {]Xn-tcm-[ \-S]-Sn C-Xn-\p-th-ïn B-kq-{X-Ww sN-¿p-óp-sï-óv \m-kbpw \m-j-Wð \yq-¢nbÀ sk-Iyq-cn-än A-Uv-an-\n-kv-t{S-j\pw hy-à-am¡n. sNdn-b B-Ì-tdm-bv-UpI-sf _-ln-cm-Im-i-¯p-sh-¨ X-IÀ-¡m³ t]m-ó 8.8 S¬ h-en-¸-ap-Å kv-s]-bv-kv-{Im-^v-äp-IÄ \nÀ-an-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨m-Wv lm-aÀ C-t¸mÄ Nn-´n-¡p-óXv.

`q-an-bp-sS t\À-¡m-Wv s_-óp h-cp-ó-sX-¦nepw A-Xv `q-an-bn-ð ]-Xn¡ptam F-ó Im-cy-¯nð A´n-a \n-K-a-\-¯n-se-¯m³ im-kv-{X-ÚÀ-¡m-bn-«nñ. A-Xv `q-an-bnð ]-Xn-¡m³ 2700þð H-óv km-[y-X-tb im-kv-{X-ÚÀ C-t¸mÄ Ið-]n-¡p-ópÅq. ]t£, C-Xv F-gp-Xn-¯-Åm-\m-hn-sñópw A-hÀ ]-d-bpóp. C-t¸mį-só H-cp-§n-bn-sñ-¦nð hen-b Zp-c-´-amIpw `m-hn-bn-ep-ïm-hp-I-sb-ópw A-Iv-ä B-kv-t{Sm-t\m-«n-¡ tP-W-enð {]-kn-²-I-cn-¨ ]T-\-¯nð ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category