1 GBP = 95.80 INR                       

BREAKING NEWS

D-S-\o-fw ]m-«n-sâ N-§-e tImÀ-¯v ]n-ó-WnKm-bn-I Km-b-{Xn kp-tc-jv; H-Sp-¡w h-sc ]-¿m-cw]-d-ªv Zn-eo-]v I-em-`-h³; H-ón-\v ]-I-cw c-ïv hn-in-ãm-Xn-Yn-IÄ \m-«nð \n-só-¯p-t¼mÄ A-Sp-¯ i-\n-bm-gv-¨-s¯ sa-Km B-tLm-j-¯n-\m-bn ku-¯mw-]v-S-Wn-te-¡v t]m-hm-sX \n-§Ä ho-«n-en-cn-¡p-tam?

Britishmalayali
sI BÀ ssj-Pp-tam³

I-h³-{Sn: a-e-bm-f-¯n-se sk-en-{_n-än-I-fnð Po-hn-¨n-cn-¡p-ó-h-cnð a-e-bm-fn-I-fp-sS {]n-b ]-co-¡p-«n sI a-[p-hn-s\ I-h-¨p h-bv-¡m³ ]-äp-ó B-sc-sb-¦n-epw I-sï-¯p-I {]-bm-k-am-Wv. \m-ev h-cv-jw ap³-]v sI a-[p-hn-sâ \n-d-km-ón-[y-¯nð [-\y-am-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð Xm-c-§Ä G-sd h-óp t]m-bn-«p-ïv. B ]-Xn-hn-\p C-¡p-dn-bpw am-ä-an-ñ. F-ó-ñ, H-ón-\v ]-I-cw c-ïp kv--s]-jyð sK-Ìv F-ó B-th-i-hpw C-¯-h-W ku-¯mw-]v-S¬ k-½m-\n-¡p-I-bm-Wv. bp-h-c-à-§-fp-sS {]-Xo-I-§-fm-bn ]n-ó-Wn Km-bn-I Km-b-{Xn kp-tc-jpw sIm-ta-Un-b³ Zn-eo-]v I-em-`-h-\pw H-ón-s¨-¯p-t¼mÄ kw-Lm-S-I-cp-sS B-th-iw B-Im-i-t¯m-fw D-b-cp-I-bm-sW-óp sN-bÀ-am³ kn-_n ta-{]-¯v hy-à-am-¡p-óp. Cu B-th-iw Im-Wn-I-fn-te-¡p ]-I-cm³ Km-b-{Xn-¡pw Zn-eo-]n-\pw A-Sp-¯ i-\n-bm-gv-N I-gn-bpw F-óv X-só-bm-Wv X-§-fp-sS {]-Xo-£-sb-ópw A-t±-lw kq-Nn-¸n-¨p.

c-ïp {]-_-e hn-`m-K-§Ä t\À-¡v t\À A-Wn-\n-c-¡p-t¼mÄ D-b-cp-ó ]q-cm-th-iw t]m-se A-hmÀ-Uv ss\-äpw H-cp G-äp-ap-«-en-\p X-bm-sd-Sp-¡p-I-bm-Wv. Xp-S-¡w ap-Xð H-Sp-¡w h-sc H-cp `m-K-¯p Km-b-{Xn-bp-sS ]m-«pw a-dp-`m-K-¯p Zn-eo-]n-sâ X-am-i-I-fpw A-h-X-c-W-hpw B-Ip-t¼mÄ B-kzm-Z-IÀ BÀ-¡p Iq-Sp-Xð I-¿-Sn \ð-Ipw F-ó-Xm-Wv C-¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-\v sIm-Sn-bp-b-cpw ap³-t] {i-² ]n-Sn-¨p ]-äp-ó-Xv. ]m-«n-sâ Xm-f-hpw X-am-i-bp-sS e-l-cn-bpw H-ón-¡p-t¼mÄ k-Z-Ênð B-th-i-¯n-c-IÄ X-só cq-]-sa-Sp-¡pw F-óp-d-¸m-Wv. ]-Xn-hn-te-sd ssh-In H-cp-¡-§Ä Xp-S-§n-bn-«pw ]-Xn-hv hn-« B-th-i-am-bn F-«mw hÀ-j-hpw A-hmÀ-Uv ss\-äv A-cn-Inð F-¯n-b-t¸mÄ Zq-sc Zn-¡nð \n-óv t]m-epw C-¯-h-W B-fp-IÄ G-sd-sb-¯pw F-óv C-Xn-\-Iw F-¯n-sIm-ïn-cn-¡p-ó A-t\z-j-W-§Ä hy-à-am-¡p-óp. C-tX-Xp-SÀ-óv A-hmÀ-Uv ss\-äv th-Zn-bp-sS A-[n-Ir-X-cp-am-bn _-Ô-s¸-«p Iq-Sp-Xð C-cn-¸n-S-§Ä X-¿m-dm-¡m³ D-Å H-cp-¡-am-Wv C-t¸mÄ kw-Lm-S-IÀ \-S-¯p-ó-Xv.
X-sâ kz-c kp-µ-c-am-b Km-\-§Ä sIm-ïv k-Z-Êy-sc ]p-f-Iw A-Wn-bn-¡m³ Km-b-{Xn kp-tc-jn-sâ km-ón-[yw k-lm-bn-¡p-t¼mÄ {]-[m-\ A-h-Xm-c-I-sâ tdm-fnð Zn-eo-]n-sâ ssI-h-i-am-Ipw tÌ-Pn-sâ \n-b-{´-Ww. km-[m-c-W A-h-Xm-c-I-cm-bn th-Zn-bnð F-¯p-ó-hÀ k-½À-Zw Xm-§m-\m-Im-sX hn-bÀ-¡p-ó k-µÀ-`-§Ä D-ïm-Im-dp-sï-¦nð C-¯-h-W th-Zn-bnð F-¯p-ó ap-gp-h³ A-h-Xm-c-IÀ-¡pw Iq-fm-bn tÌ-Pnð X-§-fp-sS tdmÄ \nÀ-h-ln-¡m³ I-gn-bpw F-ó-Xv {]-tXy-I-X-bm-Wv. \À-½w C-S-I-eÀ-¯n-bp-Å A-h-X-c-W ssi-en C-¯-h-W A-hmÀ-Uv ss\-än-\v F-¯p-ó-hÀ-¡p-Å Zn-eo-]n-sâ k-½m-\-am-bn am-dp-sa-óp-d-¸m-Wv. sh-dpw ]-¯p an-\n-änð {]-i-kv-X-cm-b 150 t]-cp-sS i-Ðm-\p-I-c-Ww km-[n-¡p-ó am-Pn-¡pw Zn-eo-]n-sâ h-I-bm-bn H-cp-§p-óp-ïv.
 
BZy-am-bn bp-sI k-µÀ-i-\-¯n-s\-¯póKm-b-{Xn-¡v Zn-eo-]n-\pw kz-´-am-bn H-cp tÌ-Pv hn-«p-In-«p-ó-Xv B-Zy-am-Wv. A-Xn-\mð X-só ]qÀ-W kzm-X-{´y-t¯m-sS-bp-Å C-cp-h-cp-sS-bpw {]-I-S-\w kzm-`m-hn-I B-kzm-Z-\-¯n-\pw k-lm-b-I-am-Ipw. sa-e-Un-bnð Km-b-{Xn-bp-sS i-Ðw H-cp ]p-g t]m-se kp-µ-c-am-bn t{im-Xm-¡-fn-te-¡p H-gp-In-sb-¯p-ó A-¸qÀ-h A-h-k-cw ho-ïpw ku-¯mw-]v-S-Wnð kr-ãn-¡-s¸-Sp-sa-óv D-d-¸m-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. sF-Un-b ÌmÀ knw-K-dnð \n-ópw kz-´w i-Ð-¯n-sâ {]-tXy-I-X-bnð ]n-ó-Wn Km-\-cw-K-¯p {i-² t\-Sn-b Km-b-{Xn-¡v C-Xn-\-Iw X-só H-t«-sd Km-\-§Ä-¡v i-Ðw ]-I-c³ I-gn-ªn-«p-ïv. F-d-Wm-Ip-fw kz-tZ-in-bm-b Km-b-{Xn kp-tc-jv. C-Xn-lm-k, Nn-d-sIm-Sn-ª In-\m-hp-IÄ, Um-Un IqÄ, I-k-_ Xp-S-§n-b Nn-{X-§-fnð ]m-Sn-b Km-\-§Ä G-sd {i-I-t²-b-am-Wv. kp-{_-a-Wyw B-Wv Km-b-{Xn-bp-sS `À-¯m-hv.

tI-c-f-¯n-se ap³-\n-c Nm-\-ep-I-fnð lm-ky hn-cp-óp-am-bn Øn-cw F-¯p-ó sIm-ta-Un-b³ F-ó hn-ti-j-W-¯n-\v ]p-d-sa Im-Wn-I-sf Ip-Sp-Ip-sS Nn-cn-¸n-¡p-ó Zn-eo-]v ap³-]v c-ïp h-«w bp-sI k-µÀ-i-\w \-S-¯n-bn-«p-Å-Xn-\mð bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS a-t\m-[À-½w a-\-Ên-em-¡n-bm-Wv C-¯-h-W h-cp-ó-Xv F-ó-Xv Iq-Sp-Xð an-I-¨ B-kzm-Z-\-¯n-\p h-gn H-cp-¡pw. 2012ð C-hâv A-td-_y-bp-sS G-ä-hpw \-ñ tÌ-Pv FâÀ-ssS-\À-¡p-Å A-hmÀ-Uv \ð-In Zp-_m-bv K-h-s×âv B-Z-cn-¨ Cu Xm-cw an-an-{In-bn-epw A-h-X-c-W I-e-bn-epw am-{X-a-ñ kn-\n-a-bn-epw Np-h-Sp-d-¸n-¨n-«p-Å hy-Iv-Xn-b-Wv.16 hÀ-j-t¯m-f-am-bn an-an-{In k-Po-h km-ón-[y-am-b Zn-eo-]v 12Hm-fw a-e-bm-f kn-\n-a-bn-epw Iq-Sm-sX \m-k-dp-Zn-\v jm-bp-sS Iq-sS sh-bn-änw-Kv F-óv ]-d-bp-ó ln-µn aq-hn-bn-epw A-`n-\-bn-¨p I-gn-ªp. Iq-Sm-sX, \m-ZnÀ-j kw-hn-[m-\w I-«-¸-\-bn-se dn-Xn-Iv tdm-j³ F-ó Nn-{X-¯n-epw A-aÀ A-Iv-_À A-t´m-Wn-bn-epw an-I-¨ th-jw A-h-X-cn-¸n-¨v ssI-¿-Sn t\-Sn-bn-«p-ïv.C-Xp Iq-Sm-sX ]p-d-¯n-d-§m³ t]m-Ip-ó Að-t^m³-kv ]p-{X³ \nÀ-½m-Ww sN-¿p-ó t{]-aw So-an-sâ Nn-{Xw a-µm-In-\n-bm-Wv Zn-en-]o-sâ do-eo-kn-\v H-cp-§p-ó Nn-{Xw. Iq-Sm-sX ^v--f-thÀ-kv Nm-\ð tIm-a-Un D-Õ-hw, G-jym-s\-äv thm-U-t^m¬ tIm-a-Un ÌmÀ-kv. tIm-a-Un kÀ-¡-kv t{]m-{Km-an-eq-sS F-ñmw hy-Xy-kv-X-am-b i-Ðw A-\p-I-c-W-hp-am-bn Xn-f-§n \nð-¡p-ó Xm-cw Iq-Sn-bm-Wv Zo-eo-]v.
C-¯-h-W k-a-b ssZÀ-Lyw Ip-d-hm-Wp F-ó-Xv X-só-bm-Wv {]-[m-\-am-bpw B-fp-I-sf B-IÀ-jn-¡p-ó H-óm-a-s¯ L-S-Iw. c-ïm-a-Xm-bn Iq-Sp-Xð s{]m-^-j-Wð kw-L-§Ä F-¯p-óp F-ó-Xpw Ip-Spw-_-§-fp-sS B-tLm-j-am-b {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ {]-[m-\ B-IÀ-j-W L-S-I-am-bn am-dp-I-bm-Wv. ap³-hÀ-j-§-fnð {_n-«-\n-se a-e-bm-fn Ip-Sn-tb-ä-¯nð a-e-bm-f-¯n-sâ \-ò-IÄ C-XÄ hn-SÀ-¯m³ ]m-«pw \r-¯-hpw H-s¡-bm-bn ]p-Xp X-e-ap-d k-Po-h-am-Ip-ó-Xn-\p th-ïn Iu-am-c {]-Xn-`-IÄ-¡v B-thm-fw C-Sw sIm-Sp-¯ ]-Xn-hnð \n-ópw sN-dn-sbm-cp am-äw C-¯-h-W \-S-¸m-¡p-ó-Xpw Im-gv-N-¡m-cnð B-th-i-am-bn am-dn-bn-«p-ïv F-óm-Wv A-hmÀ-Uv ss\-än-\v F-¯m³ X-¿m-sd-Sp-¡p-ó-h-cp-sS {]-Xn-I-c-Ww hy-à-am-¡p-ó-Xv. bp-h-X-e-ap-d-bp-sS {]-I-S-\-§Ä-¡v H-t«-sd A-h-k-c-§Ä a-än-S-§-fnð kr-ãn-¡-s¸-Sp-ó-Xn-\mð C-¯-h-W H-cp am-äw \-S-¸m-¡m³ kw-Lm-S-I k-an-Xn Xo-cp-am-\n-¨-Xv. G-sd Zq-cw bm-{X sN-bv-Xp F-¯p-ó k-Z-kyÀ-¡p an-I-hp-ä ]-cn-]m-Sn-IÄ am-{Xw I-ïp a-S-§m³ D-Å A-h-k-cw Iq-Sn-bm-Wv C-¯-h-W ku-¯mw-]v-S¬ H-cp-¡p-ó-Xv.
AhmÀ-Uv ss\-än-te-¡v C-\n Zn-h-k-§Ä am{Xw
Cu-am-kw 24\v \-S-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-te-¡v C-\n Zn-h-k§Ä am-{X-am-Wv _m-¡n-bp-Å-Xv. ku¯mw]vSWnse skâv tPmÀÖv Im¯enIv tImtfPnð \-S-¡pó AhmÀUv ss\äv ap³ hÀj¯nteXnð \nópw hyXykvXambn D¨ Ignªv aqócbv¡v am{Xambncn-¡pw Bcw`n¡pI. sshIn«v aqóv apXð cm{Xn F«c hsc BWv ]cn]m-Sn. Im-Wn-IÄ-¡m-bn A-Wn-b-d-bnð I-em-{]-I-S-\-§-sfñmw H-cp-§n-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv. Aªqtdmfw t]À¡v AhmÀUv ss\äv BkzZn¡phm\pÅ kuIcyamWv skâv tPmÀÖv Im¯enIv kv--IqÄ HmUntämdnb¯nð D-ÅXv. IqSmsX, \nópsImïv ]cn]mSn BkzZn¡m\pÅ kuIcyhpw Dïv.

150Hmfw hml\§Ä kuP\yambn ]mÀ¡v sN¿phm\pÅ kuIcyhpw IqSmsX Xsó Hm^v tdmUv ]mÀ¡nwKv sN¿mhpó Øe§fpapïv. Ibdn sNñpó sabn³ dnk]vj\nð \nópw lmfnte¡v Ibdpó hn[¯nemWv tÌPnsâ kÖoIcWw. tImtfPnsâ sabn³ lmfnemWv AhmÀUv ss\äv Act§dpóXv. hn]peamb Ccn¸nS§Ä Hcp¡nbncn¡pó Cu lmfnð IÀ«\pItfmSp IqSnb kv--täPmWv DÅXv. do{^jv--saâv s^knenänbpw Dïv. ]Xnhpt]mse ]qÀWambpw kuP\yambmWv C¡pdnbpw AhmÀUv ss\äv Hcp¡p-óXv.
ap³-hÀ-j-§-fn-te-Xp t]mse A-sse-Uv ^n-\m³-jyð kÀ-Æokpw thm-kv-sS-Iv CâÀ-\m-j-W-ep-am-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änsâ ap-Jy kv-t]mÀ-¬kÀ-am-À. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-I-fp-sS C³-jp-d³-kvþtamÀ-«v-tK-Pvþkm-¼¯nI B-h-iy-§Ä-¡p-Å A-hkm-\ D-Zm-l-c-W-am-Wv A-sse-Uv ^n-\m³-jyð kÀ-ho-k-kv. F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-I-fp-sS Ønc þ G-P³-kn \nb-a\ tIm¬-{Sm-Îv e-`n-¨ Øm-]-\-amWv thm-kv-sä-¡v CâÀ-\m-j-W-ð.
thZnbpsS hnemkw
 
St. George Catholic college, Leaside way, Southampton, SO16 3DQ
150Hmfw hml\§Ä kuP\yambn ]mÀ¡v sN¿phm\pÅ kuIcyhpw IqSmsX Xsó Hm^v tdmUv ]mÀ¡nwKv sN¿mhpó Øe§fpapïv. Ibdn sNñpó sabn³ dnk]vj\nð \nópw lmfnte¡v Ibdpó hn[¯nemWv tÌPnsâ kÖoIcWw. tImtfPnsâ sabn³ lmfnemWv AhmÀUv ss\äv Act§dpóXv. hn]peamb Ccn¸nS§Ä Hcp¡nbncn¡pó Cu lmfnð IÀ«\pItfmSp IqSnb kv--täPmWv DÅXv. do{^jv--saâv s^knenänbpw Dïv. ]Xnhpt]mse ]qÀWambpw kuP\yambmWv C¡pdnbpw AhmÀUv ss\äv Hcp¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category