1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

em¨-bp-Sp-¯v kp-µ-cn-I-fm-bn s]¬-a¡Ä; km-cn-bp-sS ku-µcyw H-gp-¡n `mcy; e-£-§-fp-sS k¬-¥m-Ênð H-fn-¨v `À-¯mhv; Fñmw X-«n-¸n-eq-sS-sb-óv I-sï-¯n-b-t¸mÄ s]m-«n-¡c-ªv k-¼-ó Ip-Spw_w; am-ô-Ì-dnð H-cp C-´y³ hw-i-P³ A-I¯m-b IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

[-\m-Vy-\m-b _n-kn-\-kp-Imc³. tkm-l³ am-en-¡n-s\-¡p-dn-¨v A-§-s\-bm-Wv Fñm-hcpw I-cp-Xn-bn-cp-ó-Xv. B-Uw-_-c- Po-hn-Xw \-bn-¨ tkm-l-sâbpw Ip-Spw-_-¯n-sâbpw Nn-{X-§Ä s^-bv-kv-_p-¡nð A-t±-l-¯n-\v B-cm-[-I-scbpw t\-Sn-s¡m-Sp¯p. Un-ssk-\À h-kv-{X-§-fnð am-{X-ta tkml-sâ Ip-Spw_-s¯ B-fp-IÄ I-ïn-«q-Åq. e-£-§-Ä hn-e-a-Xn-¡p-ó k¬-¥m-kv A-Wn-bm-sX tkm-l-s\bpw H-cp Nn-{X-¯nepw Im-Wm-\m-hnñ.

]t£, Fñmw No«p-sIm-«m-cw t]m-se X-IÀ-óp-ho-gm³ H-cp \n-anj-ta th-ïn-h-ópÅq. hym-P-tc-J-IÄ \ð-In B-Uw-_-c-Im-dp-IÄ l-bÀ ]À-t¨-kv kv-Io-anð kz-´-am-¡p-ó kw-L-¯n-sâ kq-{X-[m-c\pw t\-Xm-hp-am-Wv tkm-l-s\-óv t]m-eo-kv I-sï-¯n-b-tXm-sS Fñmw XoÀóp. henb tlm-«-ep-I-fnð-\n-óp-am{Xw `-£w I-gn-¨n-cp-ó, hen-b [-\m-Vy-s\-t¸m-se Po-hn-¨n-cpó tkm-l³ X-«n-¸p-Im-c-\m-bn-cp-óp-sh-ó Imcyw tem-I-a-dnªp. A-bmÄ P-bn-en-ep-ambn.

sN-j-b-dn-se hnw-tÉm-bnð-\n-ópÅ tkm-l³ am-en-¡n-s\ Có-se tImS-Xn aq-óp-hÀ-jhpw \m-ep-am-k-hpw X-S-hn-\v in-£n¨p. am-ô-kv-äÀ {Iu¬ tImS-Xn hn-[n {]-Jym-]n-¡p-t¼mÄ I-cªp-sIm-ïv tkml-sâ s]¬-a-¡Ä A-Xp-tI-«p-\n-óp. aq-óv hym-P G-Pâp-I-fp-sS t]-cn-em-Wv tkm-l³ X-«n-¸v _n-kn\-kv \-S-¯n-bn-cp-ó-sX-ó A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ I-sï¯n. Xm-\pÄ-s¸-« c-ïv I-¼-\n-I-fp-sS t]-cn-em-bn-cp-óp C-S-]m-SpIÄ. Hu-Un-bpw \n-Êm-\p-aS-¡w H-t«d-sd Im-dp-IÄ kz-´-am-¡n a-dn-¨p-hnð-¡p-I-b-bm-bn-cp-óp C-bm-fp-sS coXn.

B-dp-Im-dp-I-fmWv Cu co-Xn-bnð am-en-Iv X-«n-¨-sX-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. C-Xnð H-sc-®w am-{X-ta t]m-eo-kn-\v I-sï-¯m-\m-bn-«pÅq. tkm-l en-an-äUv, sF-F-kv-Sn-F³ F-óo c-ïv I-¼-\n-I-fp-sS t]-cn-em-bn-cp-óp C-S-]m-Sp-IÄ. 2012þð _n-kn-\-kn-eq-sS X-\n-¡v 70,000 ]u-ïv \-ãw-h-óp-sh-óv tkm-l³ A-h-Im-i-s¸-s«-¦n-epw, s^-bv-kv-_p-¡n-se Nn-{X-§Ä A¯-cw A-h-Im-i-hm-Z-§-sfñmw s]m-fn-¡p-ó-Xm-bn-cpóp.

]-e t]-cp-I-fn-em-bm-Wv tkm-l³ C-S-]m-Sp-IÄ \-S-¯n-bn-cp-ó-sX-óv A-t\z-j-tWm-tZym-K-ØÀ I-sï-¯n-bn-«pïv. aq-óp-Im-dp-IÄ tkml-sâ t]-cnð-¯-só-bm-Wv C³-jpÀ sN-bv-Xn-«p-Å-Xpw. kw-`-h-¯nð Iq-Sp-Xð t]À DÄ-s¸-«n-«p-sï-óm-Wv t]m-eo-kv I-sï-¯n-bn-«p-ÅXv. Ch-sc I-sï-¯p-ó-Xn\pw tkm-l³ hm§n-b a-äp Im-dp-IÄ I-sï-¯p-ó-Xn-\p-Å {i-a-§Ä t]m-eo-kv Xp-S-cp-I-bmWv. tkm-l³ kz-´-am¡n-b B-Uw-_-c hm-l\-§-sfmópw I-sï-¯m-\m-bn-«n-sñ-óXpw {i-t²-b-am-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category