1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

F´m-Wo tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡? C-hcpw s^-bv-kv-_p¡pw X-½n-se´v? s^-bv-kv-_p-¡n-sâ `m-hn sh-Å-¯nem-tbm? \n-§-fp-sS s^-bv-kv-_p-¡v hn-h-c-§Ä kp-c-£n-Xam-tWm? C-t¸mg-s¯ hn-hm-Z-s¯-¡p-dn-¨v A-dn-tb-ï-sXñmw

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡³ {]-knUâv Xn-c-sª-Sp-¸nð sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-sâ {]-Nm-c-W-¯n-\p-th-ïn s^-bv-kv-_p-¡v D-]-tbm-àm-¡-fp-sS hy-àn-K-X hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯n tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡ F-ó Øm]-\w D-]-tbm-Kn-¨p-sh-ó hn-hm-Z-am-Wv C-t¸mÄ I-¯n-\nð-¡p-óXv. s^-bv-kv-_p-¡n-sâ 14 hÀj-s¯ N-cn-{X-¯nð G-ähpw hen-b hn-hm-Z-am-WnXv. C-tX-¯p-SÀ-óv Øm-]-I³ amÀ-¡v kp-¡À-_À-Kn-\v ]-c-ky-am-bn am¸p-tNm-Zn-t¡-ïn-h-cn-Ibpw sN-bv-Xp. D-]-tbm-àm-¡-fp-sS kz-Im-cy-hn-h-c-§Ä kw-c-£n-¡m-\m-bn-sñ-¦nð I-Sp-¯ \-S-]-Sn-I-Ä t\-cn-tS-ïn-h-cp-sa-óv s^-bv-kv-_p-¡n-s\ {_n-«³ Xm-¡o-Xv sN-¿p-Ibpw sN-bvXp.

{_n-«³ B-Øm-\-am-bp-Å tUäþssa-\n-Mv I-¼-\n-bm-Wv tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡. D-]-tbm-àm-¡-fp-sS A-\p-hm-Z-anñm-sX Aôp-tIm-Sn-bm-fp-I-fp-sS hy-àn-K-X-hn-h-c-§Ä C-hÀ tNmÀ-¯n-sb-Sp-¯p-shópw A-Xv 2016þse A-ta-cn-¡³ Xn-c-sª-Sp-¸nð {]-Nm-c-W-¯n-\m-bn D-]-tbm-Kn-¨p-sh-óp-am-Wv hn-hm-Zw. tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡-bn-se ap³-Po-h-\-¡m-c\m-b {In-kv-ä-^À sh-bven  C-¡m-cy-§Ä ]-d-bp-t¼m-gm-Wv ]pdw-tem-Iw C-tX-¡p-dn-¨-dn-bp-óXv.

C-tXmsS, D-]-tbm-àm-¡-fp-sS kz-ImcyX kw-c-£n-¡p-ó-Xnð s^-bv-kv-_p-¡n-sâ ti-jn X-só tNmZyw sN-¿-s¸«p. hm-Wn-Pym-h-iy-§-Ä-¡m-bn hy-àn-K-X hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-óXpw tNmZyw sN-¿-s¸«p. Xn-c-c-sª-Sp¸p-t]m-ep-Å L-«-§-fnð A-`n-{]m-b cq-]-h-Xv-I-c-W-Xn-\v km-aqln-I am-[y-a§-sf Nqj-Ww sN-¿p-ó-Xn-sâ km-[y-X-Ifpw A-]-I-S-§fpw C-tXm-sS NÀ-¨-bmbn. s^-bv-kv-_p-¡n\pw tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-ä-n-¡-bv-¡p-sa-Xn-tc A-ta-cn-¡bpw {_n-«\pw A-t\zj-Ww Xp-S§n.

A-ta-cn-¡³ Xn-c-sª-Sp-¸nð thm-«À-am-sc kzm-[o-\n-¡p-ó X-c-¯n-epÅ t]m-kv-äp-IÄ X-¿m-dm-¡n thm-«À-am-cp-sS hm-fnð I-S-¯n-hn-Sp-I-bm-Wv tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡ sN-bv-XXv. .C-tXmsS, thm-«-Sp-¸nð F-´v \n-e-]m-sS-Sp-¡-W-sa-ó B-i-b-¡p-g-¸-¯nð-\n-óh-sc kzm-[o-\n-¡m\pw A-Xv {Sw-]n-\v A-\p-Iq-e-am-¡n am-äm-\p-am-b-Xm-bn hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. t]-gv-km-en-än sS-sÌ-ó co-Xn-bnð X-¿m-dm¡n-b Znkv Cu-kv bp-hÀ Un-Pn-äð sse-^v F-ó s^-bv-kv-_p-¡v B-¸n-eq-sS-bm-Wv hy-I-Xn-K-X hn-h-c-§Ä tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡ ti-J-cn-¨Xv.

A-e-Iv-km-ïÀ tIm-K³ F-ó hn-Z-K-[-\m-Wv C-Xn-\v tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än¡-sb k-lm-bn-¨Xv. F-ómð, C§-s\ e-`n-¨ hn-h-c-§-sfñmw Un-eo-äv sN-bv-Xp-shópw Cu hn-h-c-§Ä cm-{ão-b Xm-Xv-]-cy-¯n-\m-bn A-ta-cn-¡³ Xn-c-sª-Sp-¸nð D-]-tbm-Kn-¨n-«n-sñópw tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡ ]-d-bpóp. Xm³ _-en-bm-Sm-hp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv tImK-sâ {]-Xn-I-cWw. {Sw-]n-s\ Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯nð k-lm-bn-¨-Xn-\v tIw-{_n-Uv-Pv A-\-en-än-¡-bv-¡v 60 e-£w tUm-fÀ {]-Xn^-ew e-`n-¨p-sh-óm-Wv Xn-c-sª-Sp-¸v I-W-¡p-I-fnð Im-Wp-óXv.

hn-hm-Z-ap-ïm-bn A-ôp-Zn-h-k-¯n-\p-ti-j-am-Wv s^-bv-kv-_p-¡v C-tX-¡p-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¨Xv. hn-hm-Z-¯nð Ip-Sp-§p-sa-ó L-«-sa-¯n-b-t¸mÄ kp-¡À-_À-Kv am-¸-t]-£-bp-am-bn cw-K-s¯-¯p-I-b-m-bn-cpóp. D-]-tbm-àm-¡-fp-sS kz-Imcy-X kw-c-£n-¡p-ó-Xn-\v kzo-I-cn-¡p-ó ]pXn-b \nÀ-tZ-i-§fpw ]-²-Xn-Ifpw A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ]p-d-ta-\n-óp-Å B-¸p-IÄ s^-bv-kv-_p-¡nð hy-àn-K-X hn-h-c-§-Ä tNm-Zn-¡p-ó-Xn-\v \n-b-{´-W-taÀ-s¸-Sp-¯p-saópw kp-¡À-_À-Kv hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category