1 GBP = 92.60 INR                       

BREAKING NEWS

P-\-¡q-«w C§-s\ Xn-§n \n-d-ª Imgv-N th-sd F-hn-sS I-ïn-«p-ïv? H-cp \n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX-bp-Å I-em-hn-cp-ón-sâ Nn-{X-§Ä ImWmw

Britishmalayali
kz´wteJI³

ku¯mw]vSWnð Cóse \Só hÀ®m`amb IemtafbpsS t\À ImgvNIfmWv Cu Nn{X§fneqsS hmb\¡mtcmSv ]¦p hbv¡póXv. XpS¡w apXð HSp¡w hsc \ndªp \nó kZÊv Xsóbmbn-cpóp {][m\ Im-gv-N. C-cn-¡m³ C-cn-¸n-Sw Dtïm F-óv tX-Sn \-S-ó Im-gv-N-¡mÀ H-Sp-hnð a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw \n-óp sIm-ïv I-em-hn-cp-óv B-kz-Zn-¨ \n-an-j-§fpw D-ïm-bn-cp-óp. ]-cn-]m-Sn-IÄ B-th-i-t¯m-sS ap-tó-dn-b-t¸mÄ lm-fn-\p ]p-d-¯p k-Öo-I-cn-¨ Sn-hn-¡p ap-ón-em-bn-cp-óp Xnc-¡v A-\p-`-hs¸-«Xv. ]-cn-]m-Sn-IÄ A-Sp-¯p Im-Wp-hm³ B-fp-IÄ Xnc-¡p Iq-«p-I-bm-bn-cpóp. Cu Xnc¡v ssU-\nw-Kv G-cn-b-bn-te-¡pw F-¯n.

F-t§m«pw t\m-¡n-bmepw B-fp-IÄ \n-d-sªm-gp-Ip-ó Imgv-N am-{X-am-bn-cp-óp A-hn-sS \nópw Im-Wm³ km-[n-¨-Xv. H-cp-]m-Sv B-{K-l-t¯m-sS A-hmÀUv ss\äv th-Zn-bnð F-¯n-bn«pw ]-s¦-Sp-¡m³ I-gn-bm-sX a-S-§n-b-hÀ-¡pw {]n-b-s¸-« {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ-¡p-ambn H-cp \n-an-jw t]mepw ]m-gm-¡m-sX-bp-Å I-em-hn-cp-ón-sâ Nn-{X-§Ä Np-h-sS ]-¦p-sh-¡póp:

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category