1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

\n§-fp-sS `À-¯m-hn-\v A-hn-ln-X -_-Ô-ap-tïm F-óv F§-s\ X-n-cn-¨-dn-bmw? I-Å-¡m-ap-I-òm-sc Xn-cn-¨-dn-bm³ Cu B-dv Im-cy-§Ä {]-tXy-Iw D-]-tbm-Kn¡pI

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-§-fp-sS `À-¯m-hn-\v aäm-tcm-sS-¦nepw _-Ô-ap-Å-Xm-bn \n-§Ä-¡v kw-i-b-ap-tïm? sh-dp-sX kw-i-bn-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v A-X-dn-bm-\p-Å Nn-e kq-{X-¸-Wn-I-fp-sï-óv a-\-im-kv-{X-ÚÀ ]-dªp. F-{X B-ßmÀ-Y-am-bm-Wv ]-¦m-fn-IÄ ]-c-kv]-cw kv-t\-ln-¡p-ó-sX-¦nepw Nn-e-t¸m-sgm-s¡ BÀ-s¡-¦n-ep-sam-cp Nm-ô-ey-ap-ïm-tb-¡m-saópw A-hÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp. B-dv Im-cy-§-fm-Wv `À-¯m-hn-sâ A-hnln-X _-Ô-¯n-sâ kq-N-\-I-fm-bn ]-cn-K-Wn-¡m-hp-ó-sX-óv tUm. B-an C-th-gv-k¬ ]-d-bpóp.

`À-¯m-hn-sâ Ip-Spw-_-]m-c-¼cyw F-§-s\-bp-Å-Xm-sW-óv BZyw a-\-Ên-em-¡p-I. c-£n-Xm-¡-fp-sS _-Ô-¯nð D-e-¨n-ep-ïm-hp-I-tbm, A-h-À-¡mÀ-s¡-¦nepw a-säm-cp _-Ô-ap-ïm-bn-cn-¡p-Itbm sN-bv-Xmð, A-Xv A-bm-fn-te¡pw ]-IÀ-ón-«p-ïm-hmw. C¯-cw km-l-N-cy-§-fnð h-fÀ-óp-h-ó H-cmÄ-¡v A-hn-ln-X -_-Ô-ap-ïm-Im-\p-Å km[y-X Iq-Sp-X-em-Wv.

`À-¯m-hn-\v ap-s¼-s´-¦nepw _-Ô-ap-ïm-bn-cptóm F-óXpw \nÀ-Wm-b-I-amWv. tU-än-Mv B-¸p-Ifpw ssew-Kn-I-¨p-h-bp-Å k-tµ-i-§-f-b-¡epw \o-e-¨n-{X-§Ä Im-Wp-ó io-ehpw D-tïm? ssew-Kn-Imk-àn Iq-Sp-X-ep-Å-bm-fm-sW-¦nepw A-hnln-X _-Ô-¯n-te-¡v t]m-Im³ km-[y-X-tb-sd-bmWv. A-hnln-X _-Ôw ]p-eÀ-¯p-ó kp-lr-¯p-¡-fp-am-bp-Å C-S-]-g-Iepw A¯-c-sam-cp _-Ô-¯n-te-¡v \-bn-¡m-\p-Å km[y-X Iq-«pw.

A-hnln-X _-Ô-§Ä ]-e-t¸m-gpw sk-Iv-kv am{Xw B-{K-ln-¨p-ïm-Ip-ó-Xm-bn-cn-¡nñ. A-Xv ]-e-Xnð-\n-óp-ap-Å c-£-s¸-S-embpw D-]-tbm-Kn-t¨-¡mw. tPm-en-Øe-s¯ k-½À-Z-¯nð-\n-óp-Å c-£-bv-¡mbpw a-säm-cp _Ô-s¯ B-{i-bn-¡p-ó-h-cp-ïv. tPm-en-bnð Øm-\-¡b-ätam atäm e-`n-¡p-ó-Xn-eq-sS ssI-h-cp-ó A-an-Xm-ß-hn-izm-k-hpw a-säm-cp _-Ô-¯n-te-¡v \-bn-s¨-ón-cn-¡mw. D-ä-_-Ôp-¡-fpsStbm kp-lr-¯p-¡-fpsStbm a-c-W-ap-ïm-¡p-ó B-Lm-Xhpw a-säm-cp _-Ô-¯n-te-¡v h-gn-sh-¡mw.

kz-`m-h-¯n-ep-ïm-Ip-ó am-ä-§Ä \n-co-£n-¨mepw A-hnln-X _-Ô-aptïm F-óv Xn-cn-¨-dn-bm-\m-Ipw. ap-¼-t¯-¡mÄ I-®m-Sn-bp-sS ap-ónð sN-e-h-gn-¡p-Itbm kuµ-cy hÀ-[-I h-kv-Xp-¡-fnð ap-¼nñm-¯-hn-[w Xm-Xv-]cyw {]-I-Sn-¸n-¡p-Itbm sN-bv-Xmð \ym-b-ambpw kw-i-bn-¡m-hp-ó-XmWv. th-j-hn-[m-\-¯nepw aäpw Aan-X {i-² ]p-eÀ-¯p-I. t^m-Wnð kw-km-cn-¡p-t¼mÄ ]-¦m-fn-bp-sS km-ón[yw H-gn-hm-¡p-I, A-S-¡n-¸n-Sn-¨v kw-km-cn-¡p-I, km-aqln-I am-[y-a-§-fnð Iq-Sp-X-em-bn C-S-]-gIp-I Xp-S-§nb-h-sbm-s¡ kq-N-\-I-fmWv.

\n-§-sf-¡p-dn-¨p-Å `À-¯m-hn-sâ A-`n-{]m-b-¯nð {]-I-Sam-b hy-Xym-kw h-cp-óp-tïm Fópw {i-²n-¡p-I. \n-§-fp-sS ku-µ-cy-s¯-¡p-dnt¨m atäm ]d-ªv Øn-cw {]-iv-\-§fpw h-g¡pw kr-ãn-¡m³ {i-an-¡p-óp-sï-¦nð aämtcm A-t±-l-¯n-â a-\-Ên-ep-sï-óv D-d-¸n-¡mw. Ip-ä-t_m-[-¯n-sâ ]p-d-¯mImw C¯-cw h-g-¡p-I-fn-te-sdbpw D-ïm-hp-óXv. \n-§-fp-sS ssew-Kn-I Po-hn-X-s¯bpw A-Xv _m-[n-¨p- Xp-S-§pw.

A-h-K-Wn-¡-s¸-Sp-óp Fó tXm-ó-ep-ïm-Ip-t¼m-gm-Wv a-säm-cm-{i-bw tX-Sn ]p-cp-j³ t]m-hp-I-sb-óv a-\-im-{Xv-ÚÀ ]-d-bpóp. AXp-sIm-ïp-Xsó, `À-¯m-hn-\v ]-c-kv-{Xo _-Ô-ap-ïm-Ip-ó-Xn-\v A-t±-l-s¯ am{Xw Ip-äw ]-d-bp-ó-Xnð AÀ-Y-anñ. \n-§-fp-sS Po-hn-X-¯nð k-ao-]-Im-e-¯pïm-b am-äw \n-§Ä-Iq-Sn ]cn-tim-[n-¡p-I. \n-§Ä-¡v `À-¯m-hn-s\ {i-²n-¡m³ k-a-b-w In-«m-sX h-cn-Itbm Iq-Sp-Xð ka-bw a-sä-s´-¦nepw Im-cy-¯nð sN-e-hn-Sm³ Xp-S-§p-Itbm sN-bv-Xn-«p-sï-¦nð AXpw `À-¯m-hn-s\ a-säm-cp _-Ô-¯n-te-¡v \-bn-¡m-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category