1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI ]u-cXzw t\Snb BÀ-kn bp-h-Xn-¡v h-c-s\ tX-Sp-óp; bp-sI-bn-ep-Å-hÀ-¡v ap³KW\

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI ]u-cXzw t\-Sn- ImÀUn-tbm-^nkn-tbm-f-Pn-kv-äv B-bn tPm-en sN-¿pó BÀ-kn bp-h-Xn-¡v h-c-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv. ssZ-h-`-b-ap-Å Ip-Spw-_-¯nð \n-óp-Å bp-hm-¡-sf-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-óXv. bp-sI-bnð \n-óp X-só-bp-Å-hÀ-¡v ap³-K-W-\.

 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
07393863610

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category