1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

-Zp-_m-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v hn-tZi-¯p \n-ópw hn-Zym-`ym-k k-¼-ó\m-b bp-hm-hn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

_lv-ssd-\nð P-\n-¨v {]m-Yan-I hn-Zym-`ym-khpw Un-{Knbpw Fñmw _lv-ssd³ X-só ]qÀ-¯n-bm-¡p-Ibpw ]m-co-knð \n-ópw CâÀ \m-j-Wð _n-kn-\-knð Fw-F-kv-kn t\-Sp-Ibpw C-t¸mÄ Zp-_m-bnð tPm-en sN-¿p-Ibpw sN-¿p-ó bp-h-Xn-¡v A-\p-tbm-Py\m-b hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-b-km-Wv bp-h-Xn-bp-sS {]m-bw. 160 skân ao-äÀ D-bcw. sh-fp-¯ \ndw. amXm]n-Xm-¡Ä tI-c-f-¯n-emWv. am-À-t¯m-am hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-h-Xn-¡m-bn bq-tdm¸v, an-Unð Cu-Ìv, B-kv-t{S-en-b, t\mÀ-¯v A-ta-cn-¡ F-ón-hn-S-§-fnð \n-óp-am-Wv bp-hm¡-sf tX-Sp-ó-Xv. C-hn-S-§-fnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó \ñ Ip-Sp-_-¯n-se hn-Zym-k-¼-ócm-b 26\pw 30\pw C-S-bnð {]m-b-apÅ bp-hm-¡-sf-bm-Wv A-t\z-jn-¡p-óXv.

A-ôp t]-c-S-§p-ó-Xm-Wv bp-h-Xn-bp-sS Ip-Spw_w. I-gn-ª 30 hÀ-j-am-bn _lv-ssd-\nð tPm-en sN-¿p-I-bm-bn-cp-óp bp-h-Xn-bp-sS a-m-Xm-]n-Xm-¡Ä. bp-h-Xn-bp-sS aq-¯ k-tlm-Z-c³ hn-hm-lw I-gn-ªv _mw-¥q-cnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI

[email protected], phone number: 00971 565080528 (DUBAI), 00917592016970 (KERALA) and 00447853286106(UK). M4 MARRY.COM - ANSU CHERIAN (4153923) 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category