1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

F«p tNm-Zn-¨-t¸mÄ 15 sIm-Sp-¯v {]o-Wn-¸n-¨-Xv ]-Wn-bm-sb-óv Xn-cn-¨-dn-ªv Iv-\m-\m-b-¡mÀ; Un-kw-_À c-ïn-\v ap-¼v 76 C-S-h-I-IÄ D-ïm-¡m³ t]m¡-äv Io-tdïn h-cp-sa-óv B-i-¦-s¸-«v hn-izm-knIÄ: bp-sI-bnð k-` h-f-cp-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-̬: Iv-\m-\m-b-¡mcpw Añm-¯-h-cp-am-b hn-izm-kn-IÄ X-½n-ep-Å {]-iv-\-§Ä H-gn-hm-¡m³ _p-²n-]qÀ-ham-b \o-¡-§Ä \S-¯n ap-tó-dp-ó bp-sI-bn-se ko-tdm a-e-_mÀ k-` sa-{Xm³ amÀ tPmk-^v {km-¼n-¡-en-sâ X-{´-]-cam-b k-ao]-\w hn-izm-knI-sf sh-«nð ho-gv-¯n-b-sX-óp kqN-\. F-«p an-j³ tNm-Zn-¨-t¸mÄ 15 \ð-In Iv-\m-\m-b-¡m-sc {]o-Xn-s¸-Sp-¯n-bXpw ]-Wn-bm-Ip-sa-ómWv H-Sp-hnð tIÄ-¡p-ó dn-t¸mÀ-«p-IÄ.

C-t¸mÄ A-\p-h-Zn-¨n-cn-¡p-ó 76 an-j-\p-IÄ¡pw Un-kw-_À c-ïn-\v ap-¼v C-S-h-I-I-fm-¡n am-tä-ï-Xpïv. C-S-h-I-IÄ B-hp-t¼mÄ ssh-ZnIÀ, I-\ym-kv-{XoIÄ, ]Ån, k¬-tU kv-IqÄ, a-äp `-àn {]-Øm-\-§Ä F-ón-h-sbñmw B-h-iy-am-bn h-cpw. ssh-Zn-I-cp-sSbpw I-\ym-kv-{Xo-I-fp-sSbpw i¼-fw A-S-¡-ap-Å km-¼¯n-I Im-cy-§Ä cq-]-X-bpsS Np-a-X-e-bnð h-cpw. B _m[y-X \n-d-th-äm³ ]-Ww I-sï-t¯-ï-Xv hn-izm-kn-I-fm-Wv.

76 C-S-§-fnepw ]-Ån hm-§p-I-bmWv k-`-bp-sS B-Xy-´n-I-am-b e-£yw. F-ómð A-Xv A-{X F-fp-¸w Añm-¯-Xn-\mð ]-äp-ó-{Xbpw Øe-¯v A-Xn-\v {i-an-¡p-ópïv. hn-izm-kn-IÄ CñmXm-b ]-e Bw-¥n-¡³ ]-Ån-Ifpw C§-s\ hn-ð]-\-¡n-«n-«pïv. A-h-bn-em-Wv k-`-bp-sS t\m«w. k-`-bp-sS B-Øm-\am-b {]-Ì-Wn-se I-¯o-{Uð C§-s\ Cw-¥o-jv NÀ-¨nð \nópw hm-§n-b-XmWv.

]-Ån hm-§m-\p-Å `o-aam-b sN-e-hns\-tbmÀ-¯v hn-izm-kn-IÄ `-b-s¸-«p Xp-S-§n-b-Xm-bn kq-N-\-bpïv. ko-tdm a-e-_mÀ hn-izm-kw ]cn-t]m-jn-¸n-¡p-ó-Xv sN-e-thdn-b GÀ-¸m-Sm-Wv F-óp Xn-cn-¨-dn-ª-tXm-sS ]-ecpw Cw-¥o-jv ]-Ån-bnð t]m-Ip-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v B-tem-Nn-¡p-ó-Xmbpw kq-N-\-I-fpïv. Nn-e hn-izm-kn-IÄ C-Xv Xpd-óp ]-d-ªp-I-gn-ªp.

kotdm a-e-_mÀ cq-]-X A-\p-h-Zn-¨-tXm-sS kz-´w hy-ànXzw Im-¯p kq-£n-¡m-\m-bn Iv-\m\m-b an-j³ th-W-sa-ó hm-Zw D-b-À¯n-b Iv-\m-\m-b-¡mÀ B B-hiyw Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-«-Xn-em-Wv C-t¸mÄ Ip-g-§p-ó-Xv. i-cm-i-cn 100 Ip-Spw-_-§Ä D-Å 15 C-S-h-I-I-fm-Wv Iv-\m-\m-b-¡mÀ sI-«n-s¸m-¡p-óXv. Cu C-S-h-I-I-fnð Iv-\m-\m-b-¡mÀ am-{X-sa D-ïmhp. AXp-sIm-ïv X-só ap-gp-h³ km-¼¯n-I _m-[y-Xbpw A-hÀ-¡v X-só-bm-Ipw.

Iv-\m-\m-b-¡m-cñm-¯ kotdm a-e-_mÀ hn-izm-kn-IÄ F-®-¯nð Iq-Sp-Xð D-Å-Xn-\mð A-h-sc-¡mÄ _m[y-X Iv-\m-\m-b-¡p-ïm-Ip-ó Øn-Xn-bm-Wv C-Xph-gn kw-Pm-X-am-Ip-óXv. am-{X-añ bp-sI-sb ap-gp-h³ 15 B-bn Xn-cn-¨p C-hÀ-¡v an-j³ A-\p-h-Zn-¨n-cn-¡p-óXv. AXp-sIm-ïv X-só ]-eÀ-¡pw sXm-«-Sp-¯v kotdm a-e-_mÀ IpÀ_m-\ D-ïm-hp-sa-¦nepw a-Wn-¡q-dp-IÄ bm-{X sN-bv-Xp ]-Ån-bnð t]m-tI-ï Øn-Xn-bp-ïm-hmw.

Iv-\m-\m-b-¡m-cp-sS C-S-h-I-IÄ Iv-\m-\m-b-¡mÀ-¡v am{Xw B-sW-¦nepw a-äp C-S-h-I-I-fnð Iv-\m-\m-b-¡mÀ¡pw t]m-Im³ km-[n-¡-p-sa-ó-Xn-\mð ku-Icyw I-W-¡m-¡n Nn-e Iv-\m-\m-b-¡mÀ F-¦n-epw CS-h-I am-dp-sa-ó B-i-¦bpw Iv-\m\m-b t\-Xm-¡Ä-¡pïv. AXpw Iv-\m\m-b an-j³ t\-cn-S-p-ó {][m-\ shñp-hn-fn-I-fnð s]-
Spw.

Iv-\m\m-b Nm-¹n\pw hn-Im-cn P-\-d-ep-am-b ^m. k-Pn a-e-bnð ]p-¯³-]p-c-bnð DÄ-s¸-sS-bp-Å aq-óp hn-Im-cn P-\-c-ep-amcpw tN-À-óp-Å Ip-dn-b-bm-Wv an-j-\p-IÄ A-\p-h-Zn-¡m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. AXp-sIm-ïp X-só sa-{Xm-s\ ]-gn-¡m³ t]mepw B-hm-¯ A-h-Ø-bn-em-Wv Iv-\m-\m-b-¡mÀ. A-h-Im-iw F-ó \n-e-bnð tNm-Zn-¨p hm-§n-b-Xn-s\ F§-s\ Ip-äw ]-dbpw F-óp Nn-eÀ Xn-cn-¨p tNm-Zn-¡p-óp-apïv.

Ata-cn-¡-bnð Iv-\m-\m-b-¡mÀ-¡v {]-tXy-I B-Nm-c-§fpw C-S-h-I-I-fpw \ð-Im-sX F-Sp-¯ Xo-cp-am-\w D-ïm¡n-b H-¨-¸m-Sp-IÄ H-gn-hm-¡m³ th-ïn-bm-Wv {]-tXy-I an-j-\p-IÄ bp-sI-bnð A-\p-h-Zn-¨Xv. A-Xm-Wv C-t¸mÄ ]p-en-hm-em-bn am-dn-bn-cn-¡p-óXv. h-cp-ó F-«p-am-kw sIm-ïv kotdm a-e-_mÀ hn-izm-kn-IÄ tIm-Sn-IÄ I-sï-t¯-ï km-l-N-cy-am-Wn-t¸mÄ D-ÅXv. an-j-\p-IÄ tI-{µo-I-cn-¨v h³ tXm-Xnð ]n-cn-hp-ïm-Ip-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ.

2016 Pq-em-bv 28\v t{K-äv {_n-«³ kotdm a-e-_mÀ cq-]-X A-\p-h-Zn-¨-t¸mÄ ap-Xð B-cw-`n-¨ Nn-«bm-b {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS ]-cn-Wn-X ^-e-am-Wv C-S-h-I-I-fp-sS cq-]o-I-cWw. an-j-\p-I-fp-sS cq-]o-I-c-W-¯n-te-¡v cq-]-X F¯nb \mÄh-gn C-§-s\:

1. t{Käv {_n«¬ kotdm ae_mÀ cq]XbpsS doPnb¬ sehepIfnemWv BZy L« NÀ¨ \SóXv. Cu NÀ¨bnð doPnbWð tImÀUnt\tägv--kpw ]ptcmlnXcpw F«p doPnbWpIfnse hnhn[ hnip² IpÀºm\ skâÀ {]Xn\n[nIfpamWv ]s¦Sp-¯Xv.
2. XpSÀóv ^m. tXmakv ]mdbSnbnensâ t\XrXz¯nð 14 AwK I½ojs\ \nban¡pIbmWv amÀ {km¼n¡ð sNbvXXv. 2017 Pqembv 21\mbncpóp CXv. 2017 HtÎm_À cïn\v I½oj³ tNÀó BZy tbmK¯nð {]mhÀ¯nI amÀK\nÀt±i§fpw hnizmknIfpsS Bhiy§fpw km[yamt¡ï anj\pIfpsS enÌpw Dïm¡n.
3. XpSÀóv F¸mÀ¡nbÀ KmXdnwKv t^mÀ ]mÌdð ¹m³ 2017 þ 2022 Fóp t]cn«v 2017 \hw_À 20 apXð 22 hsc ansUzbnðknse sI^³eo ]mÀ¡nð \Só tbmK¯nð {]mhÀ¯nI amÀK\nÀt±i§fpw hnizmknIfpsS Bhiy§fpw km[yamt¡ï anj\pIfpsS enÌpw Fñmw hniZamb NÀ¨bv¡v hnt[bam¡n. NÀ¨IÄs¡mSphnð enÌv kw_Ôn¨v doPnbWð tImUnt\tägv--kpambn NÀ¨ \S¯phm\pw Xocpam\n¨p.
4. Cu hÀjw s^{_phcn F«n\p dmwkv--tKäv Unssh³ dn{Soäv skâdnð tNÀó {]nkv--ss_ädð Iu¬knenð anj³ cq]oIcW¯n\mbpÅ aqóv L«ambn \St¯ï {]hÀ¯\§Ä \nÀt±in¡pIbpw sNbvXp.
5. {]nkv_nädð Iu¬knensâbpw amÀ¨v 19\v \Só hnip² IpÀºm\ skâdpIfnse ]ptcmlnXòmcpw ssI¡mcòmcpw tNÀó tbmK¯nsâbpw IpdnbbpsS AwKoImc¯nsâbpw ASnØm\¯nð anj\pIfpsS enÌpw {]mhÀ¯nI amÀK\nÀt±i§fpw hnizmknIfpsS Bhiy§fpw Fñmambn ap³t]m«p t]mIphm³ Xsó Xocpam\n¨p.

Cu hÀjw Unkw_À cïn\Iw ]mcnjv skâdpIfpsS cq]oIcW {]hÀ¯\§Ä ]qÀ¯nbm¡phm\mWv Xocpam\w.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category