1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

8 Fw-]n Iym-a-d... 9.7 C-ôv sdän-\ Un-kv-t¹... F10 ^yq-j³ Nn-¸v... B-¸nÄ s]³-knð k-t¸mÀ-«v... hn-e 329 tUm-fÀ am-{Xw: C-tó-h-sc C-d-¡n-b-Xnð G-ähpw hn-e-¡p-d-hp-ambn sF-]m-Uv ]p-d-¯nd-¡n B-¸nÄ; B-¸nÄ an-\n I-¼yq-«À t{]-an-IÄ-¡v B-th-iw

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-¸n-fnsâ sF-]m-Uv kz-´-am-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¨n-cp-ó-hÀ-¡v C-sXm-cp kp-hÀ-Wm-h-k-c-amWv. C-tóh-sc C-d-¡n-b-Xnð G-ähpw hn-e-Ip-d-¨v ]pXn-b sF-]m-Uv B-¸nÄ cw-K-¯n-d¡n. B-¸nÄ s]³-knð D-]-tbm-Kn-¡m³ ku-I-cy-ap-Å ]p-Xn-b sF-]m-Un-\v 329 tUm-f-dm-Wv hn-e. A-ta-cn-¡-bnð- kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v 299 tUm-f-dn-\pw Cu sF-]m-Uv hn-]-Wn-bnð In-«pw. Nn¡m-tKm-bn-se H-cp kv-Iq-fnð \-S-ó N-S-§n-em-Wv hn-ZymÀ-YnI-sf {]-[m-\-ambpw D-t±-in¨p-sIm-ïp-Å ]pXn-b sF-]m-Uv A-h-X-cn-¸n-¨Xv.

knðhÀ, kv-s]-bv-kv t{K, tKmÄ-Uv F-óo \n-d-§-fnð e-`y-am-b Cu sF-]m-Uv A-ta-cn-¡-bv-¡v ]p-d-¯p-Å cm-Py-§-fn-se hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v hn-e-¡p-d-hnð e-`n¡p-tam F-ó Imcyw B-¸nÄ hyv-à-am-¡n-bn-«nñ. Cw-¥-ïnð 319 ]u-ïm-Wv C-Xn-sâ hn-e. Sm-_v tam-lnI-sf sIm-Xn-¸n-¡p-ó kv-s]-kn-^n-t¡-j-t\m-sS-bm-Wv ]pXn-b sF-]m-Uv cw-K{]-th-iw sN-bv-Xn-cn-¡p-óXv.

]-¯p-a-Wn-¡qÀ _mä-dn sse^v, F-«v sa-Km ]n-Iv-kð Iyma-d, F10 ^yq-j³ Nn¸, 9.7 C-ôv sdän-\ Un-kv-t¹- F-ón-h-bm-Wv C-Xn-sâ k-hn-ti-j-X-IÄ. 154 {Kmw `m-c-ap-Å Sm-_n-ð hn-ZymÀ-Yn-I-sf k-lm-bn-¡pó  c-ïp-e-£-t¯m-fw B-¸p-IÄ {]-hÀ-¯n-¡pw. sF-]m-Unð-\n-óv e-`n-¡p-ó Fñm ku-I-cy-§-tfmSpw Iq-Sn-bm-Wv ]pXn-b hn-e-Ip-d-ª thÀ-j³ ]p-d-¯n-d-¡n-bn-cn-¡p-ó-sX-óv B-¸n-fnsâ t{]mU-Îv amÀ-¡-än-Mv hn-`m-Kw ssh-kv {]-kn-Uâv s{K-Kv tPm-kv-hn-bm-¡v ]-d-ªp.

sam-ss_ð CâÀ-s\-äv ¹m-\p-I-f-\p-k-cn-¨p-Å Um-ä-b-nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó sF-]m-Uv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v F´p-sImïpw k-lm-bn-bm-Ip-sa-óv A-t±-lw hn-e-bn-cp-¯p-óp. 32 Pn-_n sshss^ H¬-en tam-U-en-\v {_n-«-\nð 319 ]u-ïph-sc hn-e-h-cpw. ssh-ss^bpw skñp-emÀ kÀ-ho-kp-ap-Å 32 Pn_n tam-U-en-\v 449 ]u-ïmIpw hn-e. C-Xn-ep-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó B-¸nÄ s]³-knð th-sd hm-t§-ïn-h-cpw. A-Xn-\v 89 ]u-ïm-Wv hn-e.

B-¸nÄ s]³-knð k-t¸mÀ-«v sN-¿pó ssl sd-k-eyq-j³ sdän-\ Un-kv-t¹-bm-Wv ]pXn-b sF-]m-Un-\p-ÅXv. sF-]m-Uv t{]m-bn-em-Wv s]³-knð SqÄ B-Zy-am-bn A-h-X-cn-¸n-¨Xv. km-[m-c-W _p-¡nð s]³-knð-sIm-ïv F-gp-Xp-óXp-t]m-se kv-{Io-\nð F-gp-Xm-sa-ó-Xm-Wv C-Xn-sâ {]-tXyI-X. t\m-«p-IÄ Ip-dn-¡p-ó-Xp-ap-Xð Nn-{X-§Ä h-c-bv-¡p-ó-Xn-\ph-sc C-Xp-]-tbm-Kn-¡mw. t\m-«-_n-enän, t]-Pkv, \-t¼-gvkv, Io-t\m«v, ssa-t{Im-tkm-^väv Hm-^o-kv Xp-S§n-b B-¸p-I-fn-señmw s]³-knð D-]-tbm-Kn-¡mw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category