1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

shfp-¸n-\v G-gp-a-Wn-¡v t{_-¡v-^m-Ìv I-gn-¨mð ssh-Ip-tó-cw G-gp-a-Wn-¡v A-¯m-gw I-gn-¡Ww; G-ähpw B-tcm-Ky-I-cam-b `-£-W-co-Xn C-Xp-Xsó; `£-Ww Ip-d-¨mð t]m-c, k-a-b-¢n-]v-X-Xbpw `m-cw Ip-d-bv-¡m³ {]-[m-\-am-sW-óv ]T-\ dn-t¸mÀ«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

i-co-c-`m-cw Ip-d-bv-¡p-ó-Xn-\v ]-«n-Wn-In-S-ópw Ub-äv t\m-¡p-ó-h-cm-Wv ]-e-cpw. F-ómð, i-cnbm-b co-Xn A-X-sñ-óv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.. `-£-W-{I-ao-I-c-W¯n-s\m-¸w k-a-b-¢n-]v-X-Xbpw Iq-Sn-bp-sï-¦n-te i-co-c-`m-cw Ip-d-bq. hym-bm-a-¯n-teÀ-s¸-Sp-óXpw `-£-W-¯n-se I-tem-dn Ip-d-bv-¡p-óXpw `m-cw Ip-d-bv-¡m³ k-lm-bn-¡p-sa-¦n-epw, tXm-óp-ó k-ab-¯v F-s´-¦nep-sam-s¡ I-gn-¡pó-Xv hn-]co-X ^-e-ap-ïm-¡p-sa-óm-Wv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óXv.

\nÝn-X k-a-b-¯v `£-Ww I-gn-¡p-I-sb-ó-Xn-\m-Wv (ssSw sd-kv-{Sn-Ivä-Uv ^o-UnMvvþSn-BÀ-F^v) Iq-Sp-Xð {]m-[m\yw \ð-tI-ï-sX-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. \nÝn-X k-ab-¯v `£-Ww I-gn-¡pó-Xv D-]-hm-k-¯n-\v Xp-ey-amWv, C§-s\ IrXy-X ]m-en-¡pó-Xv i-co-c-`m-cw Ip-d-bp-ó-Xn\pw {]-tal-s¯ sN-dp-¡p-ó-Xn\pw \ñ-Xm-sW-óm-Wv ]pXn-b ]T-\w sX-fn-bn-¡p-óXv. k-ab-¯v B-lm-cw I-gn-¡p-ó-Xn-sâ {]m-[m-\y-s¯-¡p-dn-¨v 15 hÀ-j-am-bn ]T-\w \-S-¯p-ó km³ UotKm kÀ-h-I-em-im-e-bn-se kmÄ-¡v C³-kv-än-äyq-«n-se _-tbm-f-Pn-kv-äv tUm. k-¨n³ ]m-sÞbp-tS-Xm-Wv ]pXn-b I-sï-¯-epIÄ.

kz-´w i-co-c-¯n-em-Wv A-t±-lw `-£-W-{I-ao-Ic-Ww h-cp-¯n-bXv. C-X-\p-k-cn-¨v cm-hn-se G-gp-a-Wn-¡v t{_-¡v ^m-Ìv I-gn-¨mð ssh-In-«v G-gp-a-Wn-¡v A-¯m-gw I-gn-¡p-I-sb-ó-Xm-bn-cp-óp A-t±-l-¯n-sâ coXn. C-Xn-\n-S-bv-¡v th-sd `£-W-sam-óp-anñ. C§-s\ ]m-en-¡m³ Xp-S-§n-b-ti-jw X-sâ c-à-¯n-se ]-ô-km-c-bp-sS Af-hv Ip-d-bm³ Xp-S-§n-sbópw i-co-c-`m-cw Ip-d-bm³ Xp-S-§n-sbópw A-t±-lw ]-d-bpóp. D-d-¡-{]-iv-\-§fpw XoÀ-¯pw Cñm-Xm-bn.

]m-sÞ-bp-sS ]-co£-Ww hn-P-b-am-b-tXmsS, A-t±-l-¯n-sâ A-½-bpw 15 h-b-Êp-Å a-Ifpw C-tX `-£-W{Iw kzo-I-cn¨p. A-h-cp-sS i-co-c-¯nepw k-am-\am-b am-ä-§Ä I-ïp-shópw A-t±-lw ]-d-bpóp. tXm-óp-ó k-ab-¯v `£-Ww I-gn-¡pó-Xv Z-l-\-{]-{In-b-bp-sS Xm-fw-sX-än-¡p-saópw A-Xv i-co-c-¯nð hn-]co-X ^-e-§-fp-ïm-¡p-sa-óp-am-Wv A-t±-l-¯n-sâ ]£w. a-\p-jyÀ `£-Ww I-gn-¡p-ó-Xn-\v am-{Xañ, sh-Åw Ip-Sn-¡p-ó-Xn\pw ssew-Kn-I-_-Ô-¯n-teÀ-s¸-Sp-ó-Xn\p-sam-s¡ k-a-b-IrXy-X {]-[m-\-am-sW-óm-Wv ]m-sÞ-bp-sS ]-£w.

]m-sÞbpw k-l-{]-hÀ-¯-Icpw F-en-I-fn-em-Wv ]-co£-Ww \-S-¯n-bXv. H-tc I-tem-dn `£-Ww c-ïv F-en-IÄ-¡v \ð-In-bm-bn-cp-óp ]-co-£Ww. H-sc-®-¯n-\v \nÝn-X k-ab-¯v `£-Ww \-ð-In-b-t¸mÄ a-tä-Xn-\v A-tX `-£-Ww hy-Xykv-X k-a-b-§-fnð \ðIn. \nÝn-X k-ab-¯v `£-Ww I-gn-¨ F-en-bp-sS i-co-c-`m-cw \m-ep-am-kw sIm-ïv 28 i-X-am-\-t¯m-fw Ip-d-ªp-sh-óv K-th-j-IÀ I-sï-¯n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category