1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

CSXv I-cÄ izm-k-tIm-i-¯n-te-¡v h-fÀ-óv izm-kw ap-«n-b-t¸mÄ ap-S-¡nb-Xv c-ï-c e£w; C-t¸mÄ he-Xv I-cÄ izm-kw ap-«n-¡póp; ]n-d-óv 45 Znh-kw am{Xw {]m-b-ap-Å Cu \nÀ-²-\ Ip-cp-ón-sâ Po-h³ c-£n-¡m³ \-ap-¡v I-gn-bn-sñ-¦nð F-´n-\m-Wv ]n-só Zp:J-sh-Ån-sb Ip-dn-¨v ]-d-bpóXv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-\p-jy Ip-e-s¯ c-£n-¡m³ th-ïn ]n-d-ó tb-ip {In-kv-Xp kXyw Xpd-óv ]-d-ª-Xn-sâ t]-cnð Nm-«-hm-d-Sn-bpw apJ-¯v Xp-¸nbpw ]¨-¡v Ip-cn-inð B-Wn-b-Sn-¨v sImñ-s¸-«-Xn-sâbpw HmÀ-½-bm-bn-cp-óp C-óse. a-c-W-in-£-bv¡v  hn-[n-¡m-³ am{Xw tb-ip sNbv-X sX-äv F-´m-bn-cp-óp?Xm³ ssZ-h-]p-{X³ B-sW-ó kXyw Xp-d-óv ]-dª-Xv am-{Xw. k-am-\-X-I-fnñm-¯ bm-X-\ B-Wv a-c-W-¯n-\v ap-¼v tb-ip A-\p-`-hn-¨Xv. B bm-X-\-IÄ X-só-bmhpw H-cp]-t£ {In-kv-Xp-hn-izm-k-¯n-sâ B-Wn-¡ñm-bn am-dn-b-Xv.  B ac-Ww Có-se h½Ä HmÀ¯-Xv A-S-¡m-\m-hm-¯ I®o-tcm-sS-bmWv. B th-Z-\-bpsS HmÀ-½-IÄ Xp-S-cp-t¼mÄ X-só k-am-\-X-IÄ Cñm-¯ a-säm-cp th-Z\-sb Ip-dn-¨v R-§Ä ]-d-bs«. Cu `q-an-bn-te-¡v ]nd-óv sh-dpw 45 Znh-kw am-{Xw {]m-b-ap-Å H-cp Ip-ªn-sâ Po-hn-Xw Xn-cn-¨v ]n-Sn-¡m³ \nÀ-²-\cm-b am-Xm-]n-Xm-¡Ä \-S-¯pó t]m-cm-«-¯n-sâ th-Z-\-bm-WnXv.
Be¸pg Pnñbnse tNÀ¯e Xmeq¡nse Ip¯nbtXm-Sv Xm-a-kn-¡pó Hutk¸¨ sâbpw(ssePv ) tKm]nI bpsS-bpw Zn-h-k-§Ä am{Xw {]m-bam-b Ip-ªm-Wv Po-hn-X-t¯m-Sv añn-Sm³ bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw tX-Sp-óXv. a-lm-a-c-W-¯n-sâ th-Z-\-IÄ a-d-¡m³ \mw \msf Cu-kv-äÀ B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ Cu Ip-cp-ón-sâ \n-e-hn-fn-¡v ap-¼nð Im-Xv s]m-¯m³ I-gnbptam? A§-s\ Im-Xv s]m-¯m³ B-sW-¦nð F-´n-\v \-½Ä tb-ip-{In-kv-Xp-hn-s\ Ip-dn-¨v hn-e-]n-¡póp. A-Xn-\p-Å AÀ-l-X \-ap-¡p-tïm?

P-ò-\m Xsó IcÄ kw_Ôamb(Diaphragmatic hernia ) AkpJs¯ XpSÀóv AarX C³Ìnäyq«v Hm^v saUn¡ð kb³kv tlmkv]nä-enð F³-sF-kn-bphnem-Wv Cu ]n-ôp Ipªv I-gn-bp-ó-Xv. BZyw CSXp`mKs¯ IcÄ izmktImi¯n\v CSbnte¡v AanXambn hfÀóp izmktImiw Npcp§n Ip«n¡v kzbw izkn-¡m³ t]mepw ]äm¯ AhØbn-em-bn-cp-óp. C-tX Xp-SÀóv tUmÎÀamcpsS \nÀtZi{]Imcw 250000/ cq]m sI«nh¨p Hcp Hm¸tdj³ \S-¯n-sb-¦nepw Ip«nbpsS heXp`mK¯pw IcÄ hfcpIbpw AhnsSbpw Hm¸tdj³ \S¯nbmð am{Xta Ip«n¡v kzbw izkn¡m³ km[n¡pIbpÅp Fóv tUmÎÀ \nÀtZ-in-¡p-I-bpw sN-bv-X-tXm-sS a-I-fp-sS Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ F-´v sN¿-Ww F-ó A-h-Ø-bn-em-Wv am-Xm-]n-Xm¡Ä.

Ip«n P\\w apXð shânteädnsâ klmbt¯msS BWv Poh³ \ne\nÀ¯póXv. Ht¸dj³ NmÀPpw shânteäÀ NmÀPpw ,aäp NnInÕ NnehpIÄ DÄs¸sS 1200000/ - cq]bmWv tUmÎÀ sNehv ]dªncn¡pó-Xv.  km¼¯nIambn hfsc ]ntóm¡ A-h-Ø-bn-ep-Å Ip-Spw-_-¯n\v Cu Nn-In-Õm Nne-hv Xm-§m-hp-ó-Xn\pw A-¸p-d-am-Wv. Ip-ªn-sâ ]n-Xmhm-b Hu-tk-¸-¨-\v Xsâ A½bpw `mcybpw A\nb\pw AS§pó  IpSpw_s¯ Iqen¸Wn sNbvXmWv  t\m¡p-ó-Xv.  C-Xn-\n-sS-bnð a-I-fp-sS Nn-In-Õm sN-ehpw Iq-Sn-bm-b-tXm-sS F-´v sN-¿-W-sa-ó-dn-bm-sX I-gn-bp-I-bmWv Cu Ip-Spw_w.

12 e-£-t¯m-fw cq-] Nn-In-Õ-bv-¡m-bn Nn-e-hm-Ip-sa-ón-cn-s¡ a-I-fp-sS Po-h³ \n-e\nÀ-¯m-\m-bn a-äp-Å-h-cp-sS k-lm-bw tX-Sp-I-bmWv Cu Ip-Spw_w. Cu kmlNcy¯nem-Wv Nn-In-Õ-bv-¡m-bpÅ XpI tXSn Cu ]n-ôp-Ip-ªnsâ  IpSpw_w bpsI aebmfnIÄ¡v apónse¯p-óXv. \n-§-fp-sS sNdn-sbm-cp XpI t]m-epw hen-sbm-cp \-ò-bp-sS {]-Im-iw B-hm-\p-Å km-[y-X-bp-Å-Xn-\mð \n-§Ä \ð-Ip-ó sNdn-b Xp-I-bv-¡p t]mepw hen-b hn-e-bpïv. Cu ]m-h-s¸-«-hÀ-¡mbn a-d-¡m-sX \n-§-fp-sS k-lm-bw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ hnÀ-Pn-³ a-Wn en-¦v h-gn \ð-Ip-I. A-§-s\-bm-Ip-t¼mÄ \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïn\pw 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Uv Xp-I Iq-Sn \yq C-bÀ A-¸o-en-te¡v \ð-Iphm³ km-[n-¡pw. ]-Ww C-Sp-t¼mÄ Kn-^v-äv F-bv-Un-\v k-½-Xn-¨p F-ó Sn-¡v t_m-Iv-knð Sn-¡v sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. hnÀ-Pn³ a-Wn \ð-Im³ km-[y-añm-sX a-tä-sX-¦nepw Imc-Ww D-sï-¦nð Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v C-Sp-I. ap-gp-h³ Xp-I-bp-sSbpw tÌ-äv-saâv R-§Ä {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bn-eq-sS {]-kn-²o-I-cn-¡p-ó-Xm-Wv.

BZy A-¸o-en-\v e-`n-¨-Xv561.25 ]u-ïv; hm-b-\-¡m-cp-sS k-lm-bw Xp-ScpI
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ Cu-ÌÀþ hn-jp A-¸n-en-\v ]n-óm-se
561.25 ]u-ïm-Wv Nm-cn-än A-¡u-ïn-te-¡v F-¯n-b-Xv.hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv A-S-¡w 481.25]u-ïpw _m-¦v A-¡u-ïv h-gn 80 ]u-ïp-am-Wv e-`n-¨-Xv. Cu \nÀ-[-\ Ip-Spw-_-§Ä-¡v k-lm-bw \ð-Im³ B-{K-ln-¡p-óhÀ hnÀ-Pn-³ a-Wn en-¦v h-gn \ð-I-W-sa-óm-Wv R-§Ä A-`yÀ-°n-¡p-ó-Xv.]-Ww C-Sp-t¼mÄ Kn-^v-äv F-bv-Un-\v k-½-Xn-¨p F-ó Sn-¡v t_m-Iv-knð Sn-¡v sN-¿m³ a-d-¡-cp-Xv. A-§-s\-bm-Ip-t¼mÄ \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïn\pw 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Uv Xp-I Iq-Sn \yq C-bÀ A-¸o-en-te¡v \ð-Iphm³ km-[n-¡pw. hnÀ-Pn³ a-Wn \ð-Im³ km-[y-añm-sX a-tä-sX-¦nepw Imc-Ww D-sï-¦nð Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v C-Sp-I.
 
{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡póp
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Easter - Vishu Charity Appeal 2018
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category