1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

ssZ-h-`-b-ap-Å HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

ssZ-h-`-b-ap-Å HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-¯nse sa-¡m-\n-¡ð F-ôn-\o-bdm-b bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. ]-¯-\w-Xn-« kz-tZ-inbm-b bp-hm-hv C-t¸mÄ Ip-ssh-än-em-Wv tPm-en sN-¿p-ó-Xv. 29 h-b-km-Wv {]m-bw. 175 skân ao-äÀ D-bcw. A\p-tbm-Pyam-b Ip-Spw-_-§-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI þ 07883017076

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category