1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

At]-£n¨-Xv A³-]-Xp-t]À; sX-c-sª-Sp¯-Xv A-ôv t]sc; B A-ôv t]À-¡v th-ï-Xv 50,000 ]uïv! \n-§Ä C-Xph-sc \ð-Inb-Xv 1882 ]u-ïpw: C-\n ]-dbq, R-§Ä F-´v sN¿-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïjsâ Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-enð sX-c-sª-Sp-¯ A-ôv t]À-¡v \ð-Im-\m-bn hm-b-\-¡mÀ C-Xph-sc \ð-In-b-Xv 1882.50 ]u-ïv am-{X-amWv. A³-]-tXm-fw A-t]-£-I-Ä ]-cn-K-Wn-¨p ]-¯v t]-sc tjmÀ-«v en-kv-äv sN-bv-Xp A-h-cnð \nópw {S-kv-än-amÀ sX-c-sª-Sp-¯ A-ôv t]-cp-sS Pohn-X Zp-cn-X-¯n-sâ I-Y ]d-ªp I-gn-ª-t¸mÄ 34 t]À tN-À-óv 1882.50 ]u-ïv \ð-Ip-I B-bn-cpóp. C-Xnð 317.50 ]u-ïv hnÀ-Pn-³ a-Wn h-gn e-`n-¡p-ó I-½n-j³ BWv.

Cu ]-Ww A-ôv t]À-¡m-bn ho-Xn-¡m³ t]m-bmð bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v X-só \m-W-t¡-Sm-hp-sa-ó-Xn-\mð R-§Ä A-¸oð H-cmgv-N Iq-Sn \o-«p-I-bmWv. I-gn-ª Ip-sd am-k-§-fm-bn \n-c´-cw A-¸o-ep-IÄ \S-¯n a-äp-Åh-sc k-lm-bn-¨Xp-sIm-ïmhmw C§-s\ H-cp Ae-k-X F-óp R-§Ä-¡-dn-bmw. F-¦nepw ap-t¼ At]-£ \ð-In \n-c-´-c-am-bn F-s´-¦nepw e-`n¡ptam F-óp tNm-Zn¨p-sIm-ïn-cn-¡pó-h-tcm-Sv t\m ]d-ªv a-Sp-¯Xp-sIm-ïm-Wv A-¸o-en-\v C-d-§n-bXv.
GXm-ïv 200 t]-cnð Xm-sgbm-Wv Fñm A-¸o-ep-I-fnepw k-lm-b-l-kv-Xw \ð-Ipó-Xv Fóp R-§Ä-¡-dn-bmw. A-hÀ Añm-sX a-ämcpw th-sd-bp-ïm-hnñ hoïpw hoïpw X-cm³. AXp-sImïv Cu At]-£ A-h-tcm-Sv X-só-bmWv. \n-§-fp-sS an-¨-¯nð \n-óñ Zm-cn-{Zy-¯nð \n-óm-Wv \n-§Ä k-lm-bn-¡pó-Xv F-ó-dnªp-sIm-ïp-X-só hoïpw A-t]-£n-¡p-I-bmWv. C-h-cp-sS I-®p-\oÀ I-ïn-sñ-óp \-Sn-¡-cp-Xv.

asäm-cp \n-hr-¯n-bp-anñm-¯Xp-sIm-ïmhmw C-hÀ \-½-tfm-Sv k-lm-bw tNm-Zn-¨Xv. C-h-cnð ]-e-cp-sSbpw Po-h³ c-£n-¡m³ t]m-epw \-ap-¡v ]-än-sb-óp h-cnñ. F-ómð A-hÀ-¡v \-½Ä H-cp {]-Xo-£-bmWv. AXp-sIm-ïv Atôm ]t¯m ]u-ïv \ð-Ip-I. A-X-hÀ-¡v Xp-W-bm-Ipw. A-X-h-cp-sS I-®p-\o-cn-\v Xð-¡m-e-t¯-¡v F-¦n-epw B-izm-kw \-ðIpw.

\ð-Ip-t¼mÄ hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \ð-Im-\pw, Kn-^v-äv F-bv-Un-\v Sn-¡v sN-¿m\pw a-d-¡-cpXv. A-§-s\-bm-sW-¦n-epw \n-§Ä \ð-Ip-ó H-cp ]u-ïn-\v H-tó-Imð ]u-ïv A-h-À-¡v \ð-Im³ km-[n-¡pw. R-§-fp-sS e£yw H-cp e-£w cq-] ho-Xw Fñm-hÀ-¡pw \ð-Ip-I-bmWv. ]-äp-sa-¦nð \n-§Ä sN-¿p-ó k-lm-bw. H-cp-]m-Sv ]-Ww Hópw th-ï. F-s´-¦nepw X-óv ]n-´p-W-bv-¡p-I. \n-§-fp-sS kv-t\-l-¯n-sâ {]-Xn^ew Cu-iz-c³ Im-Wm-Xn-cn-¡nñ.

k-lm-bw \ð-Im³ sX-c-sª-Sp-¯ A-ôv t]-sc-¡p-dn-¨p-Å sN-dp hn-h-c-W-§-fm-Wv Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-óXv
35 hÀ-jw a-ebmf km-ln-Xy-s¯ ]cn-t]m-jn-¸n-¨ a-\p-jy³ C-óv ssI-\o-«póp
35 hÀ-j-am-bn H-cp C³-em³-Uv am-kn-I Cd-¡n tI-c-f-¯n-sâ kmw-kv-ImcnI temI-s¯ Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïn-cp-ó F-gp-¯p-Im-c\m-b D¬a tam-l³ F-ó \q-d-\m-Sv tam-l-\³ BWv Cu-ÌÀ þ hn-jp A-¸o-en-ð \n-§Ä-¡p ap-ónð k-lm-b-¯n-\v ssI-\o«n-b B-Zy hyàn. I-cÄ tcm-K-am-Wv tam-l\-s\ In-S-¡-bn-em-¡n-bXv. kz-´w I-cÄ ]-dn-¨p \-ð-Im³ `mcy IWn-tamÄ X-¿m-dm-bn cw-K-¯p-sï-¦nepw ]-Ww I-sï-¯m-\m-hm-sX I-c-bp-I-bmWv. Be¸pg Pnñbnð amthen¡c Xmeq¡nð ]metað ]ômb¯nð Infn¸m«v ho«nemWv taml\\pw `mcy IWntamfpw cïp a¡fpw AS§pó IpSpw_w Xmakn¡póXv. aI³ Un{Kn¡pw aIÄ ¹kv h®n\pamWv ]Tn¡p-óXv. Aar-X B-ip-]-{Xn-bnð \S-¯n h-cp-ó Nn-In-Õ-bv-¡v 35 e-£w cq-]-bm-Wv Nn-In-Õm sNe-hv ]-d-bp-óXv.
Hóc-amkw am{Xw {]m-b-ap-Å Ip-ªv a-c-W-t¯m-Sv añn-Spó-Xv Im-WmXn-cn-¡-cptX
Be¸pg Pnñbnse tNÀ¯e Xmeq¡nse Ip¯nbtXm-Sv Xm-a-kn-¡pó Hu-tk¸¨sâbpw (ssePv) tKm]nIbpsS-bpw Zn-h-k-§Ä am{Xw {]m-bam-b Ip-ªm-Wv Po-hn-X-t¯m-Sv añn-Sm³ c-ïm-a-Xm-bn bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw tX-Sp-óXv. P-ò-\m Xsó IcÄ kw_-Ôamb AkpJs¯ XpSÀóv AarX C³Ìnäyq«v Hm^v saUn¡ð kb³kv tlmkv]nä-enð F³-sF-kn-bphnem-Wv Cu ]n-ôp Ipªv I-gn-bp-ó-Xv. I-cÄ izm-k-tIm-i-¯n-te-¡v h-f-cp-ó-Xn-s\ Xp-SÀ-óv Hm¸tdj³ \S¯nbmð am{Xta Ip«n¡v kzbw izkn¡m³ km[n¡pI-bp-Åq-sh-óm-Wv tUm-ÎÀ-am-cp-sS \nÀ-t±-in-¨n-cn-¡p-ó-Xv. a-I-fp-sS Po-h³ \n-e-\nÀ-¯m³ F-´v sN¿-Ww F-ó A-h-Ø-bn-em-Wv \nÀ-[-\-cmb am-Xm-]n-Xm¡Ä.
\ãs¸-« Po-hn-Xw Xn-cn-¨p ]n-Sn-¡m-\pÅ H-cp sN-dp-¸-¡m-csâ t]m-cm«w
C-Sp-¡n Pnñ-bn-se tN-e-¨ph-Sv Np-cp-fn kz-tZ-inbmb sU-\o-jv B-Wv k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-ó a-säm-cmÄ. Iqen¸Wn¡mcmb amXm]nXm¡fpsS cïpa¡fnð Cfbh-\m-b sU-\o-jv k-ô-cn¨ ss_-¡v a-säm-cp _-kp-ambn Iq«nbn-Sn-¨-Xn-s\ Xp-SÀóv ss_¡nsâ ]pdInencpó sU\ojv sXdn¨v tdmUnð hogp-I-bm-bn-cpóp. Xp-SÀóv At_m[mhØbnembncpó sU\ojnsâ Xet¨mdnð aqónS§fnembn s»Ív t¢m-«m-bn. XpSÀóv ASnb´ncambn s{Ibv\«an \S¯pIbpw HSnª CSXp ssI GXm\pw Znhk§Ä¡ptijw Hm¸tdj³ sN¿pIbpw sNbv-Xp. shânteädnembncpó sU\ojn\v sNÌv C³^£³ ]nSn¡pIbpw AtX XpSÀóv {S¡ntbmÌan CSpIbpw sNbvXp. XoÀ¯pw At_m[mhØbnembncpó sU\ojns\ hnZKvZ tUmÎÀamcpsS \nÀt±i{]Imc GXm\pw Znhk§Ä¡p tijw sIm¨n AarX tlmkv]näente¡v amäpIbpw XpSÀ NnInÕ \S¯nhcnIbpw Bbncp-óp. kwkmcn-¡m\pw F-gp-tóð¡m\pw B-h-msX kzImcy Bhiy§Ä kzbadnbmsX \-S-¯pó sU\ojns\ XpSÀ NnInXv-kIÄ apS§msX \S-¯n-bmð ]qÀÆ ØnXnbnte¡v kmh[m\w XncnsI F¯n-¡m-saópÅ tUmÎÀamcpsS D-d-¸n-tòð hcpw-Nn-InÕk¡mbn F´p sN-¿-W-saódnbmsX hnjan¡pI-bmWv Cu amXm]n-Xm-¡Ä.
B{K-ln-¨p ]Tn-s¨-¦n-epw ]-co-£-bv-¡v sXm-«p-ap³-]v A-e-Iv-kns\ ho-ïpw tcm-Kw Io-g-S-¡n-b-t¸mÄ
2002ð »Uv Im³kÀ _m-[n-¨-tXm-sS-bm-Wv C-t¸mÄ CSp¡n ASnamen apñti-cnbnse AeIv--kv t_m_³ A-Sn-am-en F-kv-F³-Un-]n l-bÀ-sk-¡ï-dn kv-Iq-fnse ¹kv Sp hnZymÀ°n-bm-b A-e-Iv-kv t_m_-sâ Po-hn-Xw C-cp-«n-em-ïXv. XpSÀ¨bmb acpópIfpsSbpw {]mÀ°\bpsSbpw ^eambn cïp hÀjw ap³]v AkpJw t`Zs¸«ncpóp. Xp-SÀ-óv \-óm-bn ]Tn-¨v ¹-kv-Sp ]-co-£ F-gp-Xm-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-\n-sS-bmWv CuhÀjw BZyw tcmKw hoïpw XncnsI F-¯n-bXv. Nn-In-Õ-bv-¡m-bn shñq-cn-te-¡v t]m-b-Xn-\mð ¹-kv-Sp ]-co-£ F-gp-Xm-³ A-e-Iv-kn-\v I-gn-ªnñ. t_m¬ amtcm amänh¨mð am{Xsa ap³t]m«pÅ PohnXw BtcmKyt¯msS DÅ-Xm-Iq F-ó-Xm-Wv tUm-ÎÀ-amÀ ]-d-ªn-cn-¡p-ó-Xv. k-tlmZ-cn C-Xn-\p X-¿m-dm-bn-«p-sï-¦nepw Nn-In-Õm sNe-hv X-só-bmWv Cu Ip-Spw-_-¯n-sâbpw {]-Xo-£ sI-Sp-¯p-ó-Xv.
AÑsâ hr-¡-tcm-Kw C-cp-«n-em-¡nb-Xv c-ïp s]¬-Ip«nIfp-sS ]T-\-hpw `m-hnbpw
CSp¡n A«¸Åw kztZinbmb iin[c ]-Wn-¡À KpcpXcamb hr¡tcmKw _m-[n-¨-tXm-sS-bm-Wv Ip-Spw-_w C-cp-«n-em-b-Xv. A«¸Ås¯ sh-dpw ]¯p skâv ØeamWv A³]Xp hbkpImc\mb ]Wn¡À¡pw IpSpw_¯n\pw BsIbpÅ k¼m-Zyw. Ignª BdphÀjambn InUv--\n tcmK _m[n-X\m-b C-bmÄ tcm-K-¯n-sâ kv-tä-Pv \m-enð F-¯n \nð-¡p-I-bmWv. c-ïp s]¬-a-¡-fp-sS ]T-\hpw ap-S-§n-bn-cn-¡p-I-bmWv. aq-¯ a-IÄ Un-{Kn h-sc ]Tn-s¨-¦nepw Xp-SÀ ]T-\w \n-e-¨n-cn-¡p-I-bmWv. C-f-b a-IÄ \-gv-knw-Kv cïmw hÀ-j hn-ZymÀ-°n-bm-Wv. C-f-b a-IÄ-¡v e-`n-¨ ]T-\-k-lm-b-am-b 25000 cq] sIm-ïmWv I-gn-ª hÀ-j-s¯ ]T-\w I-gn-ªp t]m-bXv. Cu hÀ-jw F-´p-sN-¿p-sa-óv t]mepw A-dn-bm-¯ A-h-Ø-bn-emWv Cu Ip-Spw_w.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Np-h-sS

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Easter - Vishu Charity Appeal 2018
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v Cóse e-`n-¨ Xp-I-bp-sS tÌ-äv-saâv NphsS

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category