1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

ssZ-hw \-ap-¡v X-ó ku-`mKyw A-\p-`-hn-¡m\mhm-sX t]m-bh-sc Ip-dn-¨v F-t¸mÄ F-¦nepw Nn-´n-¨n-«p-tïm? tem-Iw ap-gp-h³ sh-fn-¨w ]-I-cm³ I-gn-bn-sñ-¦nepw H-cp ap-dn-bn-se C-cp-«v am-äm-³ H-cp sa-gp-Ip-Xn-cn I-¯n-¡m³ km-[n-¡ntñ?

Britishmalayali
F-Un-täm-dn-b-ð

F-´mWv Cu Po-hn-Xw F-óv F-t¸mÄ F-¦nepw H-ä-¡n-cp-óv Nn-´n-¨n-«p-tïm? \½-sf Ip-dn-¨p-Å \-½psS HmÀ-½-IÄ B-cw-`n-¡p-ó Znh-kw apXð Cu \n-an-jw h-sc-bp-Å Po-hnX-s¯ Ip-dn-¨v H-óp a-\-kn-cp-¯n B-tem-Nn¨p- t\m-¡q. HmÀ-¡m³ H-cp-]m-Sv kv-t\-l-¯n-sâ A-h-ti-jn-¸p-IÄ Im-Wpw. I-cp-W-bp-sS Im-sem-¨-IÄ D-ïm-hpw. th-Z-\-bp-sSbpw \n-cm-i-bp-sSbpw ]-Sp-Ip-gn-bnð ho-W HmÀ-½-IÄ Im-Wpw. GtXm H-cp A-`n-jn]v-X \n-an-j-¯nð sN-bvXp-t]m-b A-_-²-¯nsâtbm a-ï-¯-c-¯nsâtbm t]-Sn Im-Wpw. A§-s\ A§-s\ F-s´ñmw HmÀ-aIÄ.

Cu HmÀ-½-IÄ-¡n-S-bnð F-hnsStbm h-¨v \-½Ä cq-]m-´-c-s¸-Spóp. I-½yqWn-Ìp-Im-c\m-tbm, tIm¬-{K-kp-Im-c\m-tbm, _n-sP-]n-¡m-c\m-tbm, a-X au-en-I-hm-Znbmtbm bp-àn-hm-Znbmtbm H-s¡-bm-bn \mw Xsó am-dpóp. H-Sp-hnð GtXm H-cp L-«-¯nð \-½Ä \-½n-te-bv-¡v X-só H-Xp-§póp. Po-hn-X-¯n-sâ Xn-cn-¨-Sn-IÄ ]-e-t¸mgpw \-ò-bp-sS A-h-km-\ I-Wn-Ibpw D-t]-£n-¡m³ \nÀ-_-Ôn-X-cm-¡póp. Nn-e-t¸mÄ Bcpw A-dn-bm-sX BÀ-s¡-¦nepw H-s¡ \-ò sN-¿m³ tam-ln-¡póp. Nn-e-t¸mÄ shdpw ap-c-S-\mbn, A-cknI-\m-bn I-]-S-X-bp-sS ]p-dw-]q-¨nð H-fn-¡p-óp.

C-{Xbpw ]-dª-Xv a-\-kn-sâ Im-cyw. `uXn-I km-l-N-cy§-sf Ip-dn-¨v B-tem-Nn-¨v t\m¡q. Xn-cnªpw h-fªpw H-s¡ Po-hn-Xw \Zn-t]m-se H-gp-In-bn-«pw \-½Ä km-¼-¯n-I-am-bn h-fÀ-óntñ? cm-h-´n-tbm-fw ]-Wn-sb-Sp-¯n«pw \-½p-sS am-Xm-]n-Xm-¡Ä c-ï-ähpw Iq-«n ap-«n-¡m-\m-bn bm-X-\ A-\p-`-hn-¨n-cp-ó Ime-¯v \-½Ä F-§-s\-bm-Wv a¡-sf h-fÀ-¯p-óXv? F-§-s\-bm-Wv \½Ä Cu \n-e-bn-te-¡v h-fÀó-Xv F-óp Nn-´n-¨n-«p-tïm?
H-cp kw-i-bhpw th-ï \-ap-¡v kz-]v-\w Im-Wm³ t]mepw I-gn-bm-¯ Po-hn-X-¯n-te-bv-¡v \½-sf ssI-]n-Sn-¨v- DbÀ-¯nbXv Cu-iz-c³ BWv. F-s´ñmw {]-iv-\-§Ä D-ïm-sb-¦nepw kz-´-am-bn Po-hn¡m-s\m-cp hoSpw ap´n-b Im-dpw, D-bÀ-ó hn-Zym-`ym-khpw D-bÀ-ó Po-hn-Xhpw H-s¡ sI-«n-¸-Sp-¡m³ \½-sf k-lm-bn¨-Xv km-bn-¸n-sâ \m-«n-se X-Wp-¯ A-´-co-£w X-só-bmWv. Fñp-ap-dn-sb ]-Wn-sbSp-¯mepw ssI-bnð F-¯p-ó ]u-ïv \½-sf k-´p-ã-cm-¡póp.

\-½Ä an-Sp-¡-cnð an-Sp-¡-cm-bXp-sIm-ïv am-{XamtWm Cu `m-Kyw \½-sf tX-Sn-sb-¯n-bXv? H-cn-¡epw Añ, ssZ-hw A§-s\ Xo-cp-am-\n-¨Xp-sIm-ïv C-§s\-sbm-s¡ kw-`-hn¨p F-óp am-{Xw. H-¸w ]Tn¨h-sc Ip-dn¨pw H-cp-an-¨v h-fÀ-óh-sc Ip-dn¨pw \-ap-¡v Hóm-tem-Nn-¨v t\m-¡mw. F{Xtbm t]À C-t¸mgpw Hm-t«m-dn-£ Hm-Sn-¨pw, d-ºÀ sh-«n-bpw, G-sX-¦nepw H-cp kz-Im-cy Øm-]-\-¯nð B«pw Xp-¸-epw Gäpw D-Å ]p-c-bn-S-¯nð In-f¨pw a-dn¨pw D-ÅXp-sIm-ïv Xr-]v-Xn-s¸-«p- I-gn-bpóp.

A-hscm-s¡ \-½-sf-¡mÄ tam-i-am-bn-cp-tóm? H-cn-¡epw Añ, ssZ-hw \-ap-¡v \ðIn-b A-\p-{K-lw F-t´m Im-c-W-¯mð A-hÀ-¡v \ð-In-bnñ F-óp-am-{Xw. A-t¸mÄ \-ap-¡v am-{X-am-bn e-`n-¨ Cu `m-Ky-¯n-\v \-½Ä Fópw ssZ-h-t¯m-Sv I-S-s¸-«n-cn-t¡-ï-Xntñ? ]-Ån-bnð t]m-bpw, A-¼-e-¯nð t]mbpw ssZh-s¯ kv-Xp-Xn-¨Xp-sIm-ïv am{Xw A-Xv \-S¡p-tam? th-Z-\n-¡p-óh-sâ I-®p-\oÀ Xp-S-¡m-sX hn-i-¡p-óh-sâ ]-«n-Wn am-äm-sX-bp-ap-Å Fñm {]mÀ-°-\-Ifpw AÀ-°-hy-b-§-fm-Wv.

ss_-_nÄ X-só ]-d-bp-óp Rm³ h-kv-{X-anñm-¯-h-\m-bn \n-§-fp-sS ap-¼nð hóp, tcm-Kn-bm-bn \n-§-fp-sS ap-¼n-ð hóp, hn-i-¡p-ó-h-\m-bn \n-§-fp-sS ap-¼nð hóp. A-t¸mÄ Hópw \o F-\n-¡v h-kv{Xw \ð-Ip-I-tbm, hni-¸v am-äp-I-tbm, B-ip-]-{Xn-bn-em-¡p-Itbm sN-bv-Xnñ Fóp. F-t¸m-gm-Wv IÀ-¯m-th \o F-sâ ho-«nð F-¯n-b-sX-óp tNm-Zn-¡p-t¼mÄ e-`n-¡p-ó D-¯-c-¯n-\v {]m-b-Ýn-¯w \ð-Im³ \-½p-sS ka-bw Xn-I-sª-óp h-cnñ. AXp-sIm-ïm-Wv \-½p-sS Npäpw Im-Wp-óh-sâ I-®p-\oÀ Xp-S-¡m-\p-Å _m[y-X \-½Ä G-sä-Sp-t¡-ïXv.

B-sc-bm-Wv \-½Ä k-lm-bn-¡pó-Xv Fó-Xv {]-k-àañ. F-§-s\-bm-Wv k-lm-bn-¡pó-Xv F-ó-Xpw {]-k-àañ. Cu-iz-c-k-ón-[n-bnð hn-e-a-Xn-¡-s¸-Spó-Xv \-½p-sS a\-kv am-{X-amWv. A¯-cw H-cp h-gn-bm-Wv Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-eq-sS R-§Ä hm-b-\-¡m-cp-sS ap-¼nð Xp-d-ón-Sp-óXv. \q-dv I-W-¡n-\v Z-cn-{Z-cp-sSbpw ]-«n-W-n¡m-cp-sSbpw I-®p-\oÀ I-ï ti-jw G-ähpw AÀ-l-X-bp-Å Ipd-¨v t]-sc am-{X-am-Wv R-§Ä I-sï-¯p-óXv.

c-ï-ähpw Iq-«n-ap-«n-¡m-\p-Å s]-Sm-¸m-Snð Nn-e-t¸mÄ \-ap-¡v C-Xp I-®p-Xpd-óv I-m-Wm³ km-[n-s¨-óp h-cnñ. F-¦nepw Cu I-®p-\oÀ A-h-K-Wn-¨v \-ap-¡v F§-s\ Zpx-J-sh-Ån-bm-gvN-s¯ ]o-U-\-§Ä G-äp-hm§n-b tb-ip-{In-kv-Xp-hn-s\ kv-a-cn-¡m³ km-[n-¡pw. Cu-ÌÀ þ hn-jp A-¸o-en-eq-sS \n-§-fp-sS ap-¼nð R-§Ä A-h-X-cn-¸n-¨ A-ôv t]À-¡pw 1000 ]u-ïv ho-Xw F-¦nepw \ð-Im-\p-Å {i-a-¯n-\v Z-b-hm-bn \n-§-fp-sS ]n´p-W \ð-Ip-I. D-× taml-\v am{Xw th-ï-Xv 25 e-£w cq-]-bmWv. A-Xn-ð H-cp e-£w F-¦nepw \-ap-¡v sIm-Sp-t¡-ï-Xntñ?

A-¸o-ð sNm-Æmgv-N k-am-]n-¡pw; C-Xph-sc e-`n-¨-Xv 3828 ]uïv
Cu-ÌÀ þ hn-jp A-¸oð sNm-Æm-gv-N AÀ-²-cm-{Xn A-h-km-\n-¸n-¡p-hm-\m-Wv Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-óXv. A-Xph-sc k-am-l-cn-¡p-ó Xp-I B-bn-cn¡pw Cu-ÌÀ þ hnjp A-¸o-en-se A-ôp I-p-Spw-_-§Ä-¡m-bn hn-Xc-Ww sN-¿p-I. C-Xphsc 3828.36 ]u-ïmWv k-am-l-cn-¡m³ I-gn-ª-Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv AS¡w 3,440.68 ]u-ïpw _m-¦v A-¡u-ïv h-gn 388 ]u-ïpamWv e-`n-¨-Xv. C-§-s\-bm-Wv B-sI Xp-I 3,440.68 B-bn D-bÀ-ó-Xv. H-cmÄ-¡v 1000 ]u-sï-¦nepw \ð-Im-\m-Wv R-§Ä hoïpw \n-§Ä-¡p ap-ónð ssI-\o-«p-óXv.
k-lmbw \ð-Ip-t¼mÄ hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \ð-Im-\pw, Kn-^v-äv F-bv-Un-\v Sn-¡v sN-¿m\pw a-d-¡-cpXv. A-§-s\-bm-sW-¦n-ð \n-§Ä \ð-Ip-ó H-cp ]u-ïn-\v H-tó-Imð ]u-ïv A-h-À-¡v \ð-Im³ km-[n-¡pw. R-§-fp-sS e£yw H-cp e-£w cq-] ho-Xw Fñm-hÀ-¡pw \ð-Ip-I-bmWv. ]-äp-sa-¦nð \n-§Ä sN-¿p-ó k-lm-bw. H-cp-]m-Sv ]-Ww Hópw th-ï. F-s´-¦nepw X-óv ]n-´p-W-bv-¡p-I. \n-§-fp-sS kv-t\-l-¯n-sâ {]-Xn^ew Cu-iz-c³ Im-Wm-Xn-cn-¡nñ.

\n-§-fp-sS k-lm-bw tNm-Zn-¡pó-Xv A-ôp-t]À
35 hÀ-j-am-bn H-cp C³-em³-Uv am-kn-I Cd-¡n tI-c-f-¯n-sâ kmw-kv-ImcnI temI-s¯ Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïn-cp-ó F-gp-¯p-Im-c\m-b D¬a tam-l³ F-ó I-cð tcm-K _m-[n-X\mb \q-d-\m-Sv tam-l-\³, Be¸pg Pnñbnse tNÀ¯e Xmeq¡nse Ip¯nbtXm-Sv Xm-a-kn-¡pó Hu-tk¸¨sâbpw (ssePv) tKm]nIbpsS-bpw Zn-h-k-§Ä am{Xw {]m-bam-b Ip-ªv, ss_-¡v A-]-I-S-¯nð Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-ä C-Sp-¡n Pnñbn-se tN-e-¨ph-Sv Np-cp-fn kz-tZ-inbmb sU-\o-jv, »Uv Im³kÀ _m-[n-¨- CSp¡n ASnamen apñti-cnbnse AeIv--kv t_m-_³ F-ó ¹-kv-Sp hn-ZymÀ°n, hr-¡-tcm-Kw aq-ew Po-hn-Xw C-cp-«nemb CSp¡n A«¸Åw kztZinbmb iin[c ]-Wn-¡À F-ón-h-cm-Wv k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-ó A-ôp Ip-Spw-_§Ä.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Np-h-sS
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Easter - Vishu Charity Appeal 2018
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v Cóse e-`n-¨ Xp-I-bp-sS tÌ-äv-saâv NphsS

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category