1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

A-ôp \nÀ-[-\À-¡m-bn hm-b-\-¡mÀ H-cp-an-¨-t¸mÄ 5414.93 ]u-ïm-bn; Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-en-eqsS Icp-W sNm-cn-bm³ C-óv AÀ-²-cm{Xn h-sc k-a-bw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïjsâ Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-en-\v C-óv AÀ-²-cm{Xn k-am-]-\-am-Ipw. bp-sI a-e-bm-fn-IÄ C-Xph-sc sNm-cn-ª I-cp-W-bn-eq-sS k-am-l-cn¨Xv 5414.93 ]u-ïmWv. Có-se hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn Un-^n³ tUm-W F-ó hy-àn 400 ]uïpw A-Xn-\p Kn-^v-äv F-bv-Um-bn e-`n-¨ 100 ]uïpw Iq-Sn F¯nb-t¸mÄ B-Wv A-ôp \nÀ-[-\ Ip-Spw-_-§Ä-¡v B-bn-cw ]u-ïv ho-X-sa-¦nepw sIm-Sp-¡m³ I-gnbptam F-ó R-§-fp-sS B-i-¦-bv-¡v Xmð-¡men-I B-izm-k-am-bXv.

a-ä-t\-Iw t]cpw Có-se hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïp h-gn X-§-fmð I-gn-bp-ó Xp-I \ð-In-bn-«p-ïv. _m-¦v A-¡u-ïv h-gn e-`n-¨ Xp-I Iq-Sn tNÀ-¯-tXm-sS-bm-Wv B-sI XpI 5414.93 ]u-ïm-bn D-bÀ-ó-Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïp h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv AS¡w 4,776.93 ]uïpw _m-¦v A-¡u-ïp hgn 638 ]uïpw e-`n-¨-tXm-sS-bm-Wv A-¿m-bn-cw ]u-sï-ó e-£y-¯n-te-¡v F-¯n-t¨À-óXv. C-óv AÀ-²-cm{Xn hsc e-`n-¡p-ó hnÀ-Pn³ a-Wn Xp-I-bnð \n-ópw I-½o-j³ Ip-d-¨p-Å Xp-I-bm-bn-cn-¡pw k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨-hÀ¡v \ð-Ip-I.

\n§fp-sS hn-e-s¸-« k-lm-b-§Ä Nmcnän ^utïjsâ A¡uïnte¡v t\cn«p \ðImsX hnÀPn³ aWn hgn \ðIWw Fóp hoïpw A`yÀ°n¡pIbmWv. t\cn«v In«pó ]W¯n\v Kn^väv FbnUv s¢bnw sN¿pI km[yañ. hnÀPn³ aWn hgnbmsW¦nð \n§Ä \ðIpó Hmtcm ]uïpw HtóImð ]uïmbn klmbw AÀln¡póhÀ¡v e`n¡pw. ]Ww \ðIpt¼mÄ Kn^väv FbnUv Sn¡v sN¿m³ ad¡cpXv Fóp am-{Xw.

A-ôp \n-Ê-lm-b-cm-b ]m-hw a-\p-jy-cmmWv Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-en-eq-sS \n-§Ä-¡p ap-ónð ssI-\o-«n F-¯n-b-Xv. `m-cn-¨ Nn-In-Õm sN-e-hp-Ifpw Ip-Spw-_ ]-Ým-¯-ehpw Fñmw aq-ew CXn-t\mS-Iw X-só hm-S-I ho-Sp-I-fnepw \m-«p-Im-cp-sS Im-cp-Wy-¯nepw I-gn-bp-ó-h-cm-Wv C-hÀ. A-h-cp-sS Nn-In-Õ-bv-¡m-bn Hópw B-In-sñ¦n-epw `o-aam-b Nn-In-Õm sN-e-hn-\n-S-bnð sNdn-sbm-cp B-izm-k-ta-Ip-hm³ bp-sI a-e-bm-fn hm-b-\-¡m-cp-sS k-lm-b-¯n-\v km-[n-¡p-sa-óm-Wv R-§-fp-sS {]-Xo£.
35 hÀ-j-am-bn H-cp C³-em³-Uv am-kn-I Cd-¡n tI-c-f-¯n-sâ kmw-kv-ImcnI temI-s¯ Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïn-cp-ó F-gp-¯p-Im-c\m-b D¬a tam-l³ F-ó I-cð tcm-K _m-[n-X\mb \q-d-\m-Sv tam-l-\³, Be¸pg Pnñbnse tNÀ¯e Xmeq¡nse Ip¯nbtXm-Sv Xm-a-kn-¡pó Hu-tk¸¨sâbpw (ssePv) tKm]nIbpsS-bpw Zn-h-k-§Ä am{Xw {]m-bam-b Ip-ªv, ss_-¡v A-]-I-S-¯nð Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-ä C-Sp-¡n Pnñbn-se tN-e-¨ph-Sv Np-cp-fn kz-tZ-inbmb sU-\o-jv, »Uv Im³kÀ _m-[n-¨- CSp¡n ASnamen apñti-cnbnse AeIv--kv t_m-_³ F-ó ¹-kv-Sp hn-ZymÀ°n, hr-¡-tcm-Kw aq-ew Po-hn-Xw C-cp-«nemb CSp¡n A«¸Åw kztZinbmb iin[c ]-Wn-¡À F-ón-h-cm-Wv k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-ó A-ôp Ip-Spw-_§Ä.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Np-h-sS
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Easter - Vishu Charity Appeal 2018
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v Cóse e-`n-¨ Xp-I-bp-sS tÌ-äv-saâv NphsS

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category