1 GBP = 87.80 INR                       

BREAKING NEWS

F´p-kw-`-hn-¨mepw Dd-¡w ap-S-¡-cptX; H-cp cm{Xn D-d-§n-bn-sñ-¦nð-t¸mepw Að-jn-ta-gv-kv ]n-Sn-s]-Smw; HmÀ-½ \-in-¡p-ó tcm-K-¯n-sâ aq-e-Imc-Ww D-d-¡-¡pd-hv X-só

Britishmalayali
kz´wteJI³

D-d-¡-¡pd-hv \n§-sf Að-jn-ta-gv-kv tcm-Kn-bm-¡n-tb-¡m-sa-óv ]pXn-b ]T-\ dn-t¸mÀ-«v. F-s´m-s¡ kw-`-hn-¨mepw H-cp Zn-hkw-t]mepw D-d-§m-Xn-cn-¡-cp-sX-óm-Wv K-th-j-IÀ \-ð-Ip-ó ap-ó-dn-bn¸v. H-cp-Zn-hk-s¯ D-d-¡-¡pd-hv t]mepw Að-jn-ta-gv-kn-\v Xp-S-¡-an-Sm-saópw A-hÀ ]-d-bpóp. tcm-K-¯n-\v Im-c-Wam-b _o-äþAan-tem-bv-Uv t{]m-«o-sâ D-Zv-]mZ-\w A-ôp-i-X-am-\w Iq-«m³ H-cp-Zn-hk-s¯ D-d-¡-anñm-bv-a Im-c-W-am-Ip-sa-óm-Wv 20 t]-cn-em-bn \-S¯n-b ]T-\-¯nð K-th-j-IÀ I-sï-¯n-bXv.

sN-dn-b-tXm-Xnð HmÀ-½-¡p-d-hp-Å-h-cp-sS X-e-t¨m-dnð {]m-b-am-b-h-tc-¡mÄ 21 i-X-am-\w Iq-Sp-Xð _o-äþAan-tem-bv-Up-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡n-bn-cn-¡p-óXv. Að-jn-ta-gv-kv _m-[n-¨-h-cp-sS X-e-t¨m-dnð C-Xn-sâ A-f-hv 43 i-X-am-\-¯n-te-sd-bmWv. H-cp-Zn-hk-s¯ D-d-¡-¡p-dhp-t]mepw _o-äþAan-tem-bv-Uv t{]m-«o-sâ D-Zv-]m-Z\-s¯ kzm-[o-\n-¡p-sa-ó-Xn-\mð, D-d-¡-¡pd-hv Að-jn-ta-gv-kv _m-[n-¡m³ a-Xnbm-b Im-c-W-am-Ip-saópw K-th-j-IÀ hn-e-bn-cp-¯póp.

ap-¼v- F-e-n-I-fnð \-S¯n-b ]-co-£-W-¯nð C-¡m-cyw Øn-co-I-cn-¨n-cpóp. B-Zy-am-bm-Wv D-d-¡-¡p-dhpw _o-äþAan-tem-bvUpw X-½n-ep-Å _-Ôw a-\p-jy-cp-sS X-e-t¨m-dnð ]-cn-tim-[n-¨v D-d-¸m-¡p-óXv. _o-äþAan-tem-bv-Uv A-Sn-ªp-IqSn HmÀ-a-I-Ä-¡v hgn-sbm-cp-¡p-ó X-e-t¨m-dn-se k-tµ-i§-sf X-S-bp-óXp-sIm-ïm-Wv kv-ar-Xn-\m-iw kw-`-hn-¡p-ó-sX-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. D-d-¡-¡p-d-hn-eq-sS kv-ar-Xn-\m-iw F-fp-¸-¯nð kw-`-hn-¡m-saópw K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

F-ómð, H-cp-Zn-hk-s¯ D-d-¡-¡pd-hv _o-äþAan-tem-bv-Un-sâ D-Zv-]mZ-\w hÀ-[n-¸n-¡p-sa-óv I-sï-¯n-bn-«p-sï-¦nepw A-Xn-sâ A-\-´-c-^-e-§Ä sXm-«p-]n-täó-s¯ Zn-h-k-t¯-¡p -am-{Xam-tWm A-tXm, ZoÀ-L-Im-ew \n-e-\nð¡ptam F-óv C-\nbpw I-sï-t¯-ï-Xp-ïv. D-d-¡-¡p-dhpw _o-äþAan-tem-bv-Upw X-½n-ep-Å _-Ôw Øn-co-I-cn-¡m-\mb-Xv tcm-K-¯n-sâ aq-e-Im-c-W-§fn-sem-óv I-sï-¯p-ó-Xn-\v Xp-ey-am-sW-óv ]T-\-¯n-\v t\-Xr-Xzw \ðIn-b ta-cn-em³-Uv \m-j-Wð slð-¯v C³-Ìn-äyq-«n-se tUm. F-lv-k³ tjm-{InþsIm-tPm-cn ]-dªp.

Xp-SÀ-¨-bm-bn D-d-¡-anñm-Xm-Ip-ó-hÀ-¡v Að-jn-ta-gv-kv tcm-Kw ]n-Sn-s]-Sm-\p-Å km[y-X Iq-Sp-X-em-sWóv Cu ]T-\w sh-f-n-s¸-Sp-¯p-ó-Xmbpw A-t±-lw ]-d-ªp. 22 ap-Xð 72 h-b-Êp-h-sc-bp-Å ]qÀ-W B-tcm-Ky-hm-òm-cm-b 20 t]-cn-em-Wv K-th-j-IÀ ]T-\w \-S-¯n-bXv. B-Zy-Znh-kw cm{Xn ]-¯p-ap-Xð cm-hn-se G-gph-sc D-d-§m³ A-\p-h-Zn-¨-ti-jw X-e-t¨mÀ ]-cn-tim-[n¨p. ]n-tä-óv D-d-§m-Xn-cp-ó-ti-jhpw ]cn-tim-[-\ B-hÀ-¯n¨p. _o-äþAan-tem-bv-Un-sâ A-f-hnð {]-I-Sam-b hy-Xym-k-am-Wv c-ïp-Zn-h-khpw D-ïm-b-sX-óv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category