1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

A-h-k-m-\ Znh-kw hm-b-\-¡m-À H-cp-an-¨p ssI-tImÀ-¯p; 500e-[n-Iw ]u-ïv hoXw \ð-In \mep-t]À; Cu-ÌÀ - hnjp A-¸o-enð \ð-Ip-ó-Xv 7013 ]u-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ a-säm-cp A-¸o-en-\v Iq-Sn B-th-i-I-camb k-am-]--\w. ]pXn-b `-c-W-k-an-Xn Np-a-X-e-tb-ä ti-j-ap-Å B-Zy A-¸oem-b Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-enð B-sI k-am-l-cn-¨Xv 7197.43 ]u-ïm-Wv. hnÀPn³ aWn hgn Kn^väv FbnUv DÄ-s¸sS 6,514.43 ]uïv e`n¨-t¸mÄ Nmcnän ^utïjsâ _m¦v A¡uïnte¡v t\-cn-«v 683 ]uïv F¯n. CXnð hnÀPn³ aWn¡v sImSp-t¡-ï 3.5 i-X-am-\w I-½o-j-\m-b 184 ]uïv I½oj³ Hgn¨p _m¡nbp-Å-Xv 7013 ]u-ïm-Wv. k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨ A-ôp t]À¡pw Xp-I F§-s\ ho-Xn-¡-W-sa-ó Im-cy-¯nð A´n-a Xo-cp-am-\w F-Sp-¯ ti-jw {]nb hm-b-\-¡m-sc D-S³ A-dn-bn-¡p-ó-Xm-bn-cn-¡pw.

A-ôp \n-Ê-lm-bÀ-¡p th-ïn A-¿m-bn-cw ]u-ïv k-am-l-cn¡p-I F-ó e-£y-t¯m-sS-bmWv Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-ð B-cw-`n-¨Xv. Icp-W kv-t\-lw \n-d-ª {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ H-ón-¨-t¸mÄ A-Xv G-gm-bn-cw ]u-ïv I-S-¡p-I-bm-bn-cpóp. \m-ep t]-cm-Wv A-ªq-dn-e-[n-Iw ]u-ïv hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn \ð-In-bXv. C-Xn-sâ Kn-^v-äv Iq-Sn tNÀ-ó-tXmsS G-Xm-ïv 2250 Hm-fw ]u-ïm-Wv e-`n-¨-Xv.
A-¸m-¸ F-ó hyàn 555 ]uïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bvUpw DÄ-s¸-sS 693.75 ]u-ïmWv \ðIn-bXv. C-¡-gnª ss_-Pp A-¸o-enepw Cu hyàn 555 ]uïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bvUpw DÄ-s¸-sS 693.75 ]u-ïv \ðIn-bn-cpóp. Pn-½n tPmÀ-Öv F-ó hy-àn-bm-Wv 528.54 ]uïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bvUmb 132.14 ]uïpw DÄ-s¸-sS 660.68 ]u-ïv \ð-In-bXv. Iq-SmsX, Un-^n³ Un-tbm-W, Z-b Fw-knF-¨v tlmÀ-tjmw F-ón-hÀ 500 ]uïv (400 ]u-ïpw Kn-^v-äv F-bvUv 100 ]u-ïpw) ho-X-hpw \ð-In-b-tXm-sS-bmWv Cu-kv-äÀ hn-jp A-¸oð 7000 I-S-óXv. C-Sp-¡n-bnse A-e-Iv-kv t_m_-\p th-ïn-bm-Wv Z-b 500 ]u-ïv \ð-In-bXv. Cu klm-b ti-J-c-W-¯n-te-¡v A-I-a-gn-ªp k-lm-bn-¨- Fñm a-e-bm-fn-IÄ¡pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-jsâ \-µn A-dn-bn-¡p-I-bmWv.
35 hÀ-j-am-bn H-cp C³-em³-Uv am-kn-I Cd-¡n tI-c-f-¯n-sâ kmw-kv-ImcnI temI-s¯ Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯n-s¡m-ïn-cp-ó F-gp-¯p-Im-c\m-b D¬a tam-l³ F-ó I-cð tcm-K _m-[n-X\mb \q-d-\m-Sv tam-l-\³, Be¸pg Pnñbnse tNÀ¯e Xmeq¡nse Ip¯nbtXm-Sv Xm-a-kn-¡pó Hu-tk¸¨sâbpw (ssePv) tKm]nIbpsS-bpw Zn-h-k-§Ä am{Xw {]m-bam-b Ip-ªv, ss_-¡v A-]-I-S-¯nð Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-ä C-Sp-¡n Pnñbn-se tN-e-¨ph-Sv Np-cp-fn kz-tZ-inbmb sU-\o-jv, »Uv Im³kÀ _m-[n-¨- CSp¡n ASnamen apñti-cnbnse AeIv--kv t_m-_³ F-ó ¹-kv-Sp hn-ZymÀ°n, hr-¡-tcm-Kw aq-ew Po-hn-Xw C-cp-«nemb CSp¡n A«¸Åw kztZinbmb iin[c ]-Wn-¡À F-ón-h-cm-Wv Cu-ÌÀ hn-jp A-¸o-enð k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨ A-ôp Ip-Spw-_§Ä.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v Xp-I-bp-sS hn-i-Zamb tÌ-äv-saâv NphsS:

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category