1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Bkm-Zn-sâ-tað hw-il-Xy Npa-¯n {Sw]v; ]n-´p-W-bp-am-bn {_n-«\pw PÀ-a-\n-bpw; A-t\z-jn-¡m-\p-Å {]-tabw-t]mepw hotäm sN-bv-Xv djy; kn-dn-b-bp-sS t]-cnð tem-I-cm-{ã-§Ä I-Sp-¯ `n-ó-X-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-dn-b-b-p-sS t]-cnð tem-I-cm-{ã-§Ä a-säm-cp a-lm-bp-²-¯n-te-¡v \o-§p-sa-ó B-i-¦ i-à-am-¡n-s¡m-ïv `n-ó-X cq-£-am-bn. Uu-a \-K-c-¯nð ]n-ôp-Ip-«n-I-fS-¡w A-t\-Iw t]-cp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm¡n-b cm-kmbp-[ {]-tbm-K-¯n-sâ t]-cnð kn-dn-b³ {]-kn-Uâv _m-jÀ Að B-km-Zn-\p-tað A-ta-cn-¡ hw-il-Xy B-tcm-]n¨p. \m-täm-bnð A-ta-cn-¡³ Aw-_m-k-UÀ sI l-¨n-k-Wm-Wv kn-dn-b³ {]-kn-Uân-s\-Xn-tc I-Sp-¯ hn-aÀ-i-\-hp-am-bn cw-K-¯p-h-óXv. {_n-«\pw {^m³kpw kn-dn-b-s¡-Xn-tc \-S-]-Sn-th-W-saópw B-h-iy-s¸«p.

kn-dnb-sb \n-e-bv-¡p-\nÀ-¯m³ ssk\n-I \-S-]-Sn¡p-t]mepw a-Sn-¡n-sñ-óv {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw]pw t\c-t¯ hy-à-am-¡n-bn-cpóp. A-ta-cn-¡ _m-jÀ `-c-W-IqS-s¯ ]p-d-¯p-Nm-Sn-¡m³ i-à-am-b \-S-]-Sn-I-fp-am-bn ap-tóm«p-t]m-Ip-t¼mÄ, _m-j-sd ]n-´p-W-bv-¡p-ó d-jy i-à-am-bn Xn-cn-¨-Sn-¡p-óp-apïv. Uu-a-bn-se B-{I-a-W-¯n-sâ D-¯-c-hm-ZnI-sf I-sï-¯m³ A-t\z-j-W-k-an-Xn-sb \n-tbm-Kn-¡m-\p-Å sF-Iy-cm-{ã k-`-bp-sS \o¡-s¯ sk-Iyq-cn-än Iu¬-kn-enð d-jy hotäm A-[n-Im-c-ap-]-tbm-Kn-¨v sN-dp¯n. kn-dn-b-¡p-th-ïn 12þmw X-h-W-bm-Wv d-jy hotäm {]-tbm-Kn-¡p-óXv.

C-¯-c-¯n-ep-Å hw-il-Xy sN-dp-¡p-ó-Xn-\v F-s´-¦nepw sN-bv-tX a-Xn-bm-Iq F-óm-Wv \m-täm-bn-se A-ta-cn-¡³ {]-Xn-\n-[n sI-bv l-¨n-k¬ kvssI \yq-kp-am-bp-Å A-`n-ap-J-¯nð ]-d-ªXv. cm-km-bp-[-ap-]-tbm-Kn-¨v kz-´w B-fp-I-sf-bm-Wv sImñp-ó-sX-¦nepw A-Xv hw-i-l-Xy-bp-sS ]-cn-[n-bnð h-cp-saópw A-hÀ ]-dªp. hn-a-XÀ-¡v ap³-Xq-¡-ap-Å Uu-a {]-hn-iy-bnð cm-km-bp-[w {]-tbm-Kn-¨ kn-dn-b³ `-c-W-Iq-S-¯n-s\-Xn-tc i-à-am-b \-S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-sa-óv {^-ôv {]-kn-Uâv Cv-½m-\p-hð am-t{ImWpw {]-Jym-]n¨p.

B-{Ia-Ww In-cm-X-sa-óv hn-ti-jn-¸n-¨ {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bpw _m-jÀ `-I-W-Iq-S-¯n-s\-Xn-sc \-S-]-Sn-sb-Sp-¡-W-sa-ó Im-cy-¯nð G-Im-`n-{]m-b-am-Wv {]-I-Sn-¸n-¨Xv. d-jy-bp-sS hotäm \-S-]-Sn-s¡-Xn-tcbpw {_n-«³ i-à-am-bn cw-K-¯p-h-ón-«pïv. kn-dn-b-s¡-Xn-sc \-S]-Sn \nÀ-tZ-in-¡p-ó bp-F³ {]-tbmK-s¯ hotäm sN-bv-X-Xph-gn d-jy kn-dn-b³ P-\X-sb _m-j-dn-\p-th-ïn _-µn-bm-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-sW-óv hn-tZ-i-Im-cy sk-{I«-dn t_m-dn-kv tPm¬-k¬ Ip-ä-s¸-Sp¯n.

sF-Iy-cm-{ã-k-`-bn-se 12 Aw-K-§Ä Uu-a Iq-«-s¡m-e-sb-¡p-dn-¨v A-t\z-jn-¡m³ k-an-Xn-sb \-n-tbm-Kn-¡-W-sa-ó B-h-iy-¯n-\v ]n-´p-W¨p. F-ómð, d-jy-s¡m-¸w s_m-fo-hn-bbpw Xo-cp-am\-s¯ F-Xn-À¯p. ssN\ thm-s«-Sp-¸nð-\n-óv hn-«p-\nð-¡p-Ibpw sN-bvXp. sk-Iyq-cn-än Iu¬-kn-enð H-cp {]-ta-bw ]m-km-Ip-ó-Xn-\v H¼-Xv thm-«p-IÄ In-«n-bmð aXn. F-ómð, Øn-cmw-K-§fm-b djy, ssN-\, {^m³kv, {_n«³, A-ta-cn-¡ F-óo cm-Py-§Ä hotäm sN-¿m-Xn-cn-¡Ww.

kn-dn-b-bn-se cm-kmbp-[ {]-tbm-K-s¯-¡p-dn-¨v A-t\z-jn-¡m³ t]mepw A-\pa-Xn \ð-Im-¯ d-jy³ \n-e-]m-Sv \n-cm-im-P-\-I-am-sW-óv t_m-dn-kv tPm¬-k¬ ]-dªp. Ip-dª-Xv \m-ep-X-h-W-sb-¦nepw kz-´w P-\-X-bv-¡p-t\-sc cm-km-bp-[w {]-tbm-Kn-¨ `-c-W-Iq-S-am-Wv kn-dn-b-bn-teXv. F-ón«pw A-hÀ-s¡m-¸w djy \n-e-sIm-Åpó-Xv kn-dn-b³ P-\X-sb _-µn-bm-¡p-ó-Xn-\v Xp-ey-am-sWópw {_n-«o-jv hn-tZ-i-Im-cy sk-{I-«-dn ]-dªp. sk-Iyq-cn-än Iu¬-kn-en-se \n-cm-im-P-\-Iam-b Zn-h-k-sa-óm-Wv {_n«-sâ {]-Xn-\n-[n Im-sc³ ]n-tb-gv-kv A-`n-{]m-b-s¸-«-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category