1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

bp²w `b-óv Ip-ssh-äv FbÀ-sse³-kv hn-am-\-§Ä d-±p-sN-bvXp; dn-bm-Zv \-K-cw-h-sc-sb¯n-b aq-óv an-ssk-ep-IÄ \nÀ-ho-cy-am-¡n ku-Zn; 24 a-Wn-¡q-dn\-Iw d-jy bp-²w sN-¿p-sa-óv {]-h-Nn-¨v NneÀ; tem-Iw AXo-h kw-LÀ-j-¯n-te¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-dn-b-¡p-tað an-sskð hÀ-j-hp-am-bn A-ta-cn-¡-bp-sS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å ]m-Ý-m-Xy i-àn-Ifpw {]Xn-tcm-[n-¡m³ d-jybpw G-Xp-\n-an-j-hpw bp-²w Xp-S-§n-tb-¡p-sa-ó B-i-¦ i-à-am-Ip-ó-Xn-\nsS, ta-J-e-bn-eq-sS-bp-Å thym-a-K-Xm-K-X-¯n\pw \n-b-{´-Ww h-cpóp. bq-tdm-¸n-se {][m-\ F-bÀ {Sm-^n-Iv I¬-t{SmÄ G-P³-knbm-b bqtdm I¬-t{SmÄ C-Xp-kw-_-Ôn-¨v hn-am-\-¡-¼-\n-IÄ-¡v ap-ó-dn-bn¸v \ðIn. Cu-t̬ sa-Un-ä-td-\n-b-en-eq-sS ]-d-¡pó-Xv I-cp-X-tem-sS-th-W-saópw kn-dn-b-¡p-tað B-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡p-sa-óp-am-Wv ap-ó-dn-bn¸v. kn-dn-b-¡p-tað thym-a]m-X D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv bq-tdm-]y³ hn-am-\-§fpw Ip-ssh-äv FbÀ-sse³kpw H-gn-hm-¡n.

C-óp-ap-Xð C\n-sbm-cp A-dn-bn-¸v Dïm-Ip-ó-Xph-sc s_-bv-dq-«n-te-¡p-Å hn-am-\-§Ä \nÀ-¯n-sh-¡p-ó-Xm-bm-Wv Ip-ssh-äv FbÀ-sse³-kv A-dn-bn-¨n-«p-ÅXv. kn-dn-b-bn-te-¡p-Å an-ssk-ep-IÄ hÀ-jn-¡p-ó-Xn-\v se-_-\-³ B-Im-iw D-]-tbm-Kn-t¨-¡p-saópw hn-am-\-§Ä ]-d-¡pó-Xv A-]-I-S-I-c-am-tb-¡p-saó ssk-{]-kn-sâ ap-ó-dn-bn-¸n-s\-¯p-SÀ-ómWv Cu \o-¡-sa-óv Ip-sshäv FbÀ-sse³-kn-sâ A-dnn-¸nð ]-d-bpóp. ta-J-e-bn-se thym-a-]m-X-bn-eq-sS G-X-p-\n-an-jhpw an-ssk-ep-IÄ ]-d-¡m-saópw bm-{Xm-hn-am-\§Ä-t]mepw B-{I-an-¡-s¸-t«-¡m-sa-óp-am-Wv ap-ó-dn-bn¸v.

Zu-a-bnð I-gn-ª-bm-gv-N-bpïm-b cm-kmbp-[ {]-tbm-K-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv A-ta-cn-¡bpw {_n-«\pw {^m³kpw kn-dn-b-bv-s¡-Xn-sc B-{I-a-W-¯n-\v X-¿m-sd-Sp-¡p-óXv. A-ta-cn-¡-bnð D-óX ssk\n-I ta-[m-hn-Ifpw tZ-io-b kpc-£m D-]-tZ-ãm-¡fpw ]-s¦-Sp¯ tbm-Kw ssh-äv-lu-knð \-S-óXpw {_n-«-\nð {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta- D-ó-X a-{´n-Xe tbm-Kw hn-fn-¨Xpw Cu ]-Ým-¯-e-¯n-emWv. {^m³kpw B-{Ia-Ww kw-_-Ôn-¨v A´n-a Xo-cp-am-\-¯n-\v X-¿m-sd-Sp-¡p-I-bmWv.

d-jy-bp-sS an-sskð {]Xn-tcm-[-kw-hn-[m-\¯n-s\ópw I-sï-¯m³ I-gn-bm¯-{X \q-X-\hpw kv-amÀ-«pam-b an-ssk-ep-I-Ä h-cp-óp-sh-ó `oj-Wn A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]pX-só ap-tóm-«p-sh-¨Xpw B-i-¦ i-à-am-¡póp. kz-´w P-\X-sb sImñp-Ibpw A-Xm-kz-Zn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó ar-K-am-Wv kn-dn-b³ `-c-Wm-[n-Im-cn _m-jÀ Að B-km-sZópw {Sw-]v B-tcm-]n¨p. _m-j-dn-s\ ]n-´p-W-bv-¡-cp-sX-óv djy-tbm-Sv A-t±-lw B-h-iy-s¸-Sp-Ibpw sN-bv-Xn-«pïv. F-ómð, G-Xm-{I-a-W-s¯bpw sN-dp-¡p-saópw cm-km-bp-[ {]-tbm-K-saó-Xv A-Sn-Øm-\-anñm-¯ B-tcm-]-W-am-sWópw d-jy ]-d-bp-óp.

A-Xn-\nsS, ta-Je-sb Iq-Sp-Xð kw-LÀ-j-¯n-te-¡v X-Ån-hn«p-sIm-ïv sb-a-\n-se lq-¯n `o-I-cÀ ku-Zn-sb e-£y-an-«v an-sskð B-{Ia-Ww \-S¯n. dn-bm-Zv \-K-c-¯n-\-Sp-s¯¯n-b aq-óv an-ssk-epI-sf \-in-¸n-¨-Xm-bn ku-Zn A-h-Im-i-s¸«p. dn-bmZv, Pn-km³, \-{Pm³ F-óo \-K-c-§-sf-bm-Wv an-ssk-ep-IÄ e-£y-an-«-sX-óv Hu-tZymKn-I am-[y-aam-b Að A-td-_y Sn-hn dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xp. dn-bm-Zn-se ku-Zn {]-Xn-tcm-[ a-{´m-e-b-am-bn-cp-óp H-cp an-sskð e-£y-an-«-sX-óv lq-¯n D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å A³ am-kn-cm Sn-hn dn-t¸mÀ-«v sN-bvXp. ku-Zn-bn-se B-cmwtIm F-®-¸m-Shpw e-£y-an-«n-cp-ó-Xm-bn lq-¯n `o-I-cÀ A-h-Im-i-s¸«p.

kn-dn-b-¡p-tað G-Xp-\n-an-jhpw B-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡m-sa-óm-Wv {Sw-]n-sâ Szo-äp-IÄ AÀ-Y-am-¡p-ó-sX-óv d-jy³ {]Xn-tcm-[ hn-Z-Kv-[À I-W-¡p-Iq-«póp. sa-Un-ä-td-\n-b³ e-£y-an-«v bp.Fkv. ]-S-¡-¸-ep-IÄ \o-§p-ópïv. bp-F-kv.Fkv. sUm-WmÄ-Uv Ip¡pw A-tXm-sSm-¸w tN-cp-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. hym-gm-gv-N-tbm-sS bp-²-¡-¸-ep-IÄ sa-Un-ä-td-\n-b-\nvð F-¯n-bmð bp-²-¯n-\v XpS-¡w Ip-dn-¡p-sa-ópw {]-X-n-tcm-[ cwK-¯v hn-Z-Kv-[\m-b d-jy³ am-[y-a-{]-hÀ-¯-I³ C-tKmÀ jv-U-t\m-hv ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category