1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

kndn-b³ Xo-c-t¯-¡v k-_v-a-ssd-\pI-sf \o-¡n {_n«³; A-Snb-´-c bp-² km[y-X hn-e-bn-cp-¯n {Sw]v; kn-dn-b³ F-bÀ-kv-t]-knð-\nópw hn-am-\§-sf H-gn-hm-¡m³ bq-tdm-¸v; 72 a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð bp-²w {]-Xo-£n-¨v temIw; Fñm B-tcm-]-W-§fpw X-Ån Xn-cn-¨-Sn-¡m³ d-jybpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-dn-b-bn-se Zu-a- {]-hn-iy-bnð \n-c-]-cm-[n-IÄ-¡p-t\-sc cm-km-bp-[-{]-tbm-Kw \-S¯n-b kn-dn-b³ `-c-Wm-[n-Im-cn _m-jÀ Að B-km-Zn-s\-Xn-tc ]m-ÝmXy-tem-Iw X-¿m-sd-Sp-¡póp. _m-j-dn-s\-Xn-tc G-Xp-\n-an-jhpw B-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡m-sa-ó {]-Xo-Xn P-\n-¸n-¨v A-ta-cn-¡bpw {_n-«\pw \o-¡-§Ä \-S-¯p-t¼mÄ, {]Xn-tcm-[n-¡m³ kÀ-h-k-Ö-cm-bn \nð-¡p-I-bm-Wv djy. a-säm-cp a-lm-bp-²-¯n-te-¡m-Wv tem-Iw t]m-Ip-ó-sX-ó B-i-¦-bn-em-Wv tem-I-sa-¼m-Spw.

A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v sNm-Æmgv-N \-S¯n-b A-Xn-{][m-\ Iq-Sn-¡m-gv-N-I-fm-Wv bp-²w hn-fn-¸m-S-I-se-bp-sï-ó B-i-¦ i-à-am-¡p-óXv. A-ta-cn-¡³ kw-bpà ssk\n-I ta-[m-hn-bm-b (sN-bÀ-am³ Hm-^v Z tPm-bnâv No-^vkv Hm-^v Ìm^v) P-\-dð tPm-k-^v Up¬-t^mÀ-Upw \m-j-Wð Câ-en-P³-kv U-b-d-ÎÀ Um³ tIm-Svkpw tlmw-em³-Uv sk-Iyq-cn-än sk-{I«-dn InÀ-kv-äy³ \oð-k-Wp-am-bn {Sw-]v Iq-Sn-¡mgv-N \-S¯n. tZio-b kpc-£m D-]-tZ-ãm-hv tPm¬ t_mÄ-«\pw ssh-kv {]-knUâv ssa-¡v s]³kpw ssh-äv lu-kv {]-kv sk-{I«-dn km-d km³-tU-gvkpw Cu Iq-Sn-¡m-gv-N-I-fnð ]-s¦-Sp¯p.

kn-dn-b-bn-te-¡v sXm-Sp-¡p-ó G-Xpan-ssk-en-s\bpw sh-Sn-sh-¨n-Sp-sa-ó d-jy³ {]-Jym-]-\-¯n-\v sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv {Sw-]v Szn-ä-dn-eq-sS d-jy-¡v a-dp]-Sn \ð-In-bXpw ssh-äv-lu-knð D-óX-Xe tbm-Kw tNÀ-ó-Xpw. d-jy-¡v sh-Sn-sh-¨n-Sm³ I-gn-bp-ó-Xn-\-¸p-dw am-c-I-hpw ]p-Xn-b-Xpam-b an-ssk-ep-I-fm-Wv h-cp-ó-sX-óv {Sw-]v Szo-äv sN-bvXp. kz-´w P-\X-sb hn-j-hm-X-I-¯nð ap-¡n-s¡mñp-Ibpw A-km-kz-Zn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó ar-K¯n-s\m-¸w \nð-¡-cp-sX-ó Xm-¡oXpw {Sw-]v d-jy-¡v \ð-In.

F-ómð, B-{Ia-Ww B-k-ó-am-sW-ó A-`yq-l-§Ä Xn-cp-¯p-ó \n-e-]m-Sm-Wv ssh-äv-lu-kn-se tbm-K-¯n-\p-ti-jw {]-kv sk-{I-«-dn km-d km³-tU-gv-k-¬ {]-I-Sn-¸n-¨-Xv. ssk\n-I \-S]-Sn XoÀv-¨-bmbpw H-cp amÀ-K-am-sW-óv ]-d-ª AhÀ, A-Xp-am-{X-añ amÀ-K-sa-ópw Iq-«n-t¨À¯p. Fñm-h-i-§fpw ]-cn-K-Wn-¡p-óp-sïópw A´n-a Xo-cp-am-\w ssI-s¡m-ïn-«n-sñópw km-d ]-dªp. A-ta-cn-¡-bp-sS hn-iz-kv-Xcm-b ]-¦m-fn-Ifm-b {_n-«\pw {^m³-kpw-Iq-Sn C-¡m-cy-¯nð Xo-cp-am-\-sa-Sp-t¡-ï-Xp-sïópw {]-kv sk-{I«-dn hy-à-am¡n.

k-am-\am-b \-S-]-Sn-I-fm-Wv {_n-«-\nepw sNm-Æm-gv-N-bp-ïm-bXv. A-ta-cn-¡³ ssk\n-I \-S-]-Sn-bp-ïm-bmð {_n-«³ A-Xn-s\ G-Xp-hn-[-¯nð ]n-´p-W-bv-¡-W-sa-óv B-tem-Nn-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn D-ó-X a-{´n-Xe tbm-Kw {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv hn-fn-¨p-tN-À¯p. {_nv-«o-jv k-_v-a-ssd-\pI-sf kn-dn-b³ Xo-c-t¯-¡v \o¡n-b sX-tc-k, tSmam-tlm-¡v an-ssk-ep-I-Ä U-am-kv-I-kn-\p-t\À-¡v X-¿m-dm-¡n-\nÀ-¯m-\pw D-¯-c-hn«p. F-ómð, A-ta-cn-¡-bv-s¡m-¸w tNÀ-óv kn-dn-b-s¡-Xn-tc B-{Ia-Ww \-S-¯p-óXn-t\m-Sv {_n-«o-jv `-c-W-]-£¯pw tbm-Pn-¸m-bn-«nñ. s]m-Xp-k-`-bnð {]-iv-\w NÀ-¨-sN-bv-Xv thm-«n-\n-«v Xo-cp-am-\n-¡-W-sa-óm-Wv I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bn-se Fw-]n-amcpw sX-tc-k-tbm-Sv B-h-iy-s¸-«n-«p-ÅXv.

2013þð k-am-\am-b km-l-Ncyw h-ó-t¸mÄ, I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bn-se ap-XnÀ-ó Aw-K-§Ä bp-²-Xo-cp-am-\-¯n-s\-Xn-tc thm-«v sN-bv-Xn-cpóp. {Sw-]n-sâ Szo-än-sâ Np-h-Sp-]n-Sn¨mtWm a-{´n-Xe tbm-Kw tNÀ-ó-sXó tNm-Zy-¯n\v, ]-¦m-fn-IÄ-s¡m-¸w C-¡m-cyw ]cn-tim-[n¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-sWópw cm-kmbp-[ {]-tbm-K-¯n-\v ]n-ónð B-km-Zv `-c-W-Iq-Sw X-só-bm-sW-óm-Wv kq-N-\-sbópw sXtc-k ]-dªp. {^m³-kn-sâ Xo-cp-am-\w hcpw Zn-h-k-§-fn-ep-ïm-Ip-sa-óv {]-knUâv C-½m-\p-hð am-t{Im¬ ]-dªp. B-sc-sb-¦nepw B-{I-an-¡p-Ibñ, kn-dn-b-bp-sS cm-kmbp-[ ti-jn Cñm-Xm-¡p-ó-Xn-\m-Wv {^m³-kv ap³-Xq-¡w \ð-Ip-ó-sXópw A-t±-lw ]-dªp.

i-\n-bm-gv-N-bm-Wv Zu-a-bnð cm-kmbp-[ {]-tbm-Kw kndn-b \-S-¯n-bXv. hn-a-XÀ-¡v ap³-Xq-¡-ap-Å C-hn-sS \-S-ó B-{I-a-W-¯nð \q-dn-te-sd-t¸-cm-Wv a-cn-¨Xv. C-Xn-te-sdbpw Ip-«n-I-fm-bn-cpóp. F-ómð, 43 t]À a-cn-¨p-sh-ómWv Hu-tZymKn-I I-W¡v. A-ªq-dn-te-sd-t¸À A-kz-Ø-X-I-fp-am-bn B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n-sb-óv eIm-tcm-Ky kw-L-S-\X-só hy-à-am¡n. F-ómð, Zu-a-bnð cm-kmbp-[ {]-tbm-Kw \-S-óp-sh-ó- B-tcm-]W-s¯ d-jybpw kn-dn-bbpw Aw-Ko-I-cn-¡p-ónñ. ta-J-e-bnð-\n-óv ti-J-cn-¨ km-¼n-fp-IÄ cm-kmbp-[ {]-tbm-K-¯n-sâ sX-fn-hp-I-sfmópw \ð-Ip-ón-sñ-óm-Wv d-jy³ \n-e-]mSv. kn-dn-b³ {]-iv-\w NÀ-¨ sN-bv-X sF-Iy-cm-jvv-{S k-`m c-£m-k-an-Xn-bnepw d-jy hotäm A-[n-Im-c-ap-]-tbm-Kn-¨v F-XnÀ-¸v tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp.

aq-óp-Zn-h-k-¯n-\p-f-fnð kn-dn-b-¡p-tað B-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡p-sa-óm-Wv C-t¸mÄ I-cp-Xp-ó-Xv. kn-dn-b-¡p-tað thym-a]m-X D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv bq-tdm-]y³ hn-am-\-§Ä H-gn-hm-¡n-bXpw Cu kw-ib-s¯ _-e-s¸-Sp-¯póp. {]ap-J hn-am-\-¡-¼-\n-I-sfñmw thym-a-]m-X-bnð A-Sn-b-´-c-am-bn am-äw h-cp-¯n-bn-«pïv. bq-tdm-¸n-se {][m-\ F-bÀ {Sm-^n-Iv I¬-t{SmÄ G-P³-knbm-b bqtdm I¬-t{SmÄ C-Xp-kw-_-Ôn-¨v hn-am-\-¡-¼-\n-IÄ-¡v ap-ó-dn-bn¸pw \ðIn. Cu-t̬ sa-Un-ä-td-\n-b-en-eq-sS ]-d-¡pó-Xv I-cp-X-tem-sS-th-W-saópw kn-dn-b-¡p-tað B-{I-a-W-ap-ïm-tb-¡p-sa-óp-am-Wv ap-ó-dn-bn¸v.

kn-dn-b-¡p-t\-sc-bp-Å G-Xm-{I-a-W-s¯bpw sN-dp-¡m³ k-ó-²-cm-bn-X-só-bm-Wv d-jy³ tk-\-bp-sSbpw \o-¡§Ä. cm-kmbp-[ {]-tbm-K-sa-ó B-tcm-]-W-ap-bÀ-¯n B-{I-a-W-¯n-\v ]-Ým¯-e-sam-cp-¡p-I-bm-Wv A-ta-cn-¡-sb-óv d-jy B-tcm-]n-¡póp. cm-kmbp-[ {]-tbm-K-¯n-\v sXfn-shmópw ti-J-cn-¡m-\m-bn-«n-sñópw AXp-sIm-ïpX-só B-{I-a-W-¯n-\v ]n-ónð _m-jÀ Að B-km-Zv `-c-W-Iq-S-am-sW-óv B-tcm-]n-¡pó-Xv A-Sn-Øm-\-c-ln-X-am-bm-sW-óp-am-Wv d-jy³ hntZ-i Im-cy-a-{´m-e-b-¯n-sâ \n-e-]mSv. ]m-Ým-Xy i-àn-IÄ G-Xp-X-c-¯n-ep-Å k-½À-Zw sN-ep-¯n-bm-epw d-jy kn-dn-b¡pw _m-j-dn\p-sam-¸-ap-ïm-Ip-sa-ó {]-kv-Xm-h-\bpw bp-²-`o-Xn hÀ-[n-¸n-¡p-ó-Xm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category