1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

kp-lr-¯n-sâ hn-hm-l-hmÀ-jnIm-tLm-jw I-gn-ªv F-«p-a-Wn-¡v ho-«n-se-¯n-b-t¸mÄ AI¯v ap-Jw aq-Sn-b-Wn-ª I-Å-òmÀ; Iq-k-enñm-sX kn-_n-¡v t\-sc B-{I-a-Whpw \-S¯n: ho-Sv ap-gp-h³ Ip-¯n Xpd-óv B-`-c-W-§fpw tc-J-Ifpw tam-ãn-¨p: se-ÌÀ a-e-bm-fn-bp-sS ho-«nð Có-se \S-ó-Xv

Britishmalayali
{]-tXy-I te-J-I³

ho-«nð \nópw shdpw H-cp ssað am{Xw A-I-se-bp-Å kp-lr-¯n-sâ hnhm-l hmÀjn-I B-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¯ ti-jw H-cp-]m-Sv ka-bw I-f-bm-sX kn-_n Xn-cn-s¨-¯nb-Xv H-¸w Ip-«n-Ifpw D-ïm-bn-cpó-Xp sIm-ïm-bn-cpóp. Fómð F-«p-a-Wn-tbm-sS ho-«nð F¯n-b kn-_n ]p-óq-kv ho-Sn-\p-Ånð sh-fn-¨w I-ïv BZyw A-¼-cóp. sse-äp-IÄ Fñmw A-W-¨v ho-Sv ]q«n-b ti-jw t]m-bn«pw F-´v kw-`-hn-¨psh-ó Bi-¦-tbm-sS-bm-Wv kn-_n ho-«p-ap-ä-t¯-¡v I-S-óXv. s]-s«-óv ]n³-hm-Xn-en-eq-sS aq-óv ap-Jw aq-Sn-[m-cn-IÄ Iq-kð Cñm-sX ]p-d-t¯¡v h-óp kn-_n-¡v t\-cw B-{Ia-Ww A-gn-¨p hnSp-I B-bn-cpóp.

se-Ì-dn-se tImÄ-hn-se Xm-a-k-¡m-c\m-b kn-_n ]p-óq-kn-sâbpw B³-kn- kn_nbp-sSbpw ho-«n-em-Wv tamj-Ww \-S-ó-Xv. tam-j-W-¯nð ho-«nð kq-£n-¨n-cp-ó ap-gp-h³ kzÀ-Whpw ]mkv--t]mÀ«pw HknsF ImÀUpw AS¡apÅ apgph³ tcJIfpw \-ã-am-bn-«p-sï-óm-Wv hn-hcw. ho-«n-se km-[-\-§fpw A-e-am-c-I-fpw I«nep-Ifpw Fñmw h-en-¨p hm-cn-bn-«v ]cn-tim-[n-¨ tam-ãm-¡Ä ]-e km-[-\-§fpw \-in-¸n-¨n-«p-apïv. tam-ãm-¡Ä sh-Å-¡m-cm-sW-óm-Wv kw-ibw.

ssh-Ip-tó-c-t¯m-sS-bm-Wv kn-_n-bpw B³-knbpw aq-óv a-¡fpw tNÀ-óv kz-´w Im-dnð hnhm-l hmÀjn-I ]mÀ-«n B-tLm-j-¯n-\m-bn H-cp ssa-ð A-I-se-bp-Å kp-lr-¯n-sâ ho-«n-te-¡v t]m-bXv. s¥³-^oð-Unð tPm-en-¡v t]m-th-ï-Xn-\mð B³kn B-tLm-j-§Ä Fñmw I-gn-ªv A-hn-sS \nópw Im-sd-Sp-¯v tPm-en Ø-e-t¯-bv-¡v t]m-bn. A-Xn-\mð X-só kn-_nbpw a-¡fpw kn-_n-bp-sS kp-lr-¯n-sâ Im-dn-em-Wv ho-«n-te-¡v F-¯n-bXv.

ho-«p-apä-¯v F-¯n-b-t¸m-gm-Wv ho-Sn-\I-¯p ap-gp-h³ sh-fn-¨w I-ïXv. ssh-Ip-tó-cw C-d-§n-b-t¸mÄ sse-äv Hópw C-«n-cp-ónñtñm F-óv ]d-ªp a¡-sf kp-lr¯n-s\m-¸w Im-dnð X-só C-cp-¯n kn-_n ho-Sn-\-I-t¯-¡v {]-th-in-¡p-I-bm-bn-cpóp. ho-«p-Sa-sb I-ï tam-ãm-¡Ä ss[-cy-]qÀ-Æw ap-tóm-«p h-óv kn-_n-sb B-{I-an-¡p-I-bm-bn-cpóp. ]p-d-t¯¡v Hm-Sn-bn-d-§n-sb-¦nepw tam-ãm-¡Ä ap-ä-¯p-ïm-bn-cp-ó th-kv-äv _n³ kn-_n-¡p t\-sc F-dn-bp-I-bpw kp-lr-¯n-s\ Im-dn-ð \nópw ]p-d-¯n-d-¡m-¯ co-Xn-bnð Im-dn-\p t\-scbpw kn-_n-¡p t\-scbpw Iñp-IÄ s]-dp-¡n F-dn-bp-I-bm-bn-cpóp.
th-Ìv _n³ sIm-ïv IñpI-sf X-S-ª-Xn-\mð kn-_n-¡v Im-cyam-b ]-cn-¡p-I-sfmópw G-än-«nñ. F-ómð I-tñ-dnð Im-dn-sâ H-cp slUv-sse-äv s]m-«p-Ibpw sN-bvXp. Að-]w A-I-se-bm-bn \nÀ-¯n-bn-«n-cp-ó hm-l-\-¯n-\-Sp-t¯¡v Hm-Snb tam-ãm¡-sf ]n-´p-SÀóv Hm-Sn-sb-¦nepw ]n-Sn-¡m-\m-bnñ. B H-cp km-l-N-cy-¯nð Im-dn-sâ \-¼À t\m-«v sN-¿m\pw km-[n-¨n-sñ-óv kn-_nbpw kp-lr¯pw ]-dªp.

Xp-SÀ-óv a-¡-sfbpw Iq-«n ho-«n-\-I-t¯-¡v {]-th-in-¡p-Ibpw s]m-eo-kn-s\ hnh-cw A-dn-bn-¡p-Ibpw sN-¿p-I-bm-bn-cpóp. ho-Sn-sâ ]p-d-Ip-hi-s¯ hm-Xnð N-hn-«n s]m-fn-¨v AI¯p ISó ap-IÄ \n-e-bn-se aq-óv s_-Uv-dq-ap-Ifpw ]qÀ-W-ambpw \-in-¸n-¨v C-«n-cn-¡p-I-bmWv. ho-«n-sâ ap-IÄ \n-e-bnð kq-£n-¨n-cp-ó ap-gp-h³ kzÀ-Whpw ]mkv--t]mÀ«pw HknsF ImÀUpw AS¡apÅ apgph³ tcJIfpw tam-ãm-¡Ä sIm-ïp t]msb-óm-Wv hn-hcw. ho-«n-se km-[-\-§fpw A-e-am-c-I-fpw I«nep-Ifpw Fñmw h-en-¨p hm-cn-bn-«v ]cn-tim-[n-¨ tam-ãm-¡Ä ]-e km-[-\-§fpw \-in-¸n-¨n-«p-apïv. ho-Sv B-sI A-e-t¦m-e-s¸-« \n-e-bn-emWv.

hnh-cw A-dn-bn-¨ D-S³ aqóv hml\§fnembn Ø-e-s¯¯nb s]m-eo-kv hn-i-Zam-b A-t\z-j-W-am-Wv \-S-¯p-ó-Xv. tam-ãm¡-sf `-b-ópXsó ho-«nð kzÀ-Ww kq-£n-¡p-ó ]-Xn-hv Cñm-bn-cp-óp. F-ómð A-Sp-¯ Znh-kw D-ïm-bn-cp-ó H-cp B-tLm-j-¯n-\m-bn-«m-Wv kzÀ-Ww ho-«nð kq-£n-¨-Xv. s_-Un-\-Sn-bnð kq-£n-¨n-cp-ó Cu kzÀ-Ww ap-gp-h³ tam-ãm-¡Ä sImïp-t]m-hp-Ibpw sN-bvXp.
IcpXn¡q«nbpÅ B{IaWw BsWómWv kn_nbpw IpSpw_hpw ]dbpóXv. ImcWw, hoSp ]q«n ]mÀ«n¡p t]mb DSs\ BWv tamjWw DïmbXv. am{Xañ, AhÀ c£s¸Sm³ {ian¡msX, Xsó B{Ian¡m³ {ian¡pIbmbncpópshópw kn_n ]dbpóp. kw`-hw A-dn-ªv em-^v-_-tdm-bn-se kn-_n-bp-sS A-Sp-¯ Ip-Spw-_ kp-lr-¯p-¡Ä Fñmw kn-_n-bp-sS ho-«n-se-¯n-bn-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category