1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

248 ssað A-¸p-d-¯p-sh-¨v X-IÀ-¯p-I-f-bpw; H-ä-b-Sn-¡v 60 hn-am-\§-sf Im-e-]p-cn-¡-b-¡pw; B-km-Zn-sâ Po-h³ c-£n-¡m³ d-jy H-cp-¡pó-Xv A-ta-cn-¡-bv-¡v Nn-´n-¡m³ t]mepw km-[n-¡m¯-{X {]Xn-tcm-[-h-ebw; {Sw-]n-tâ-Xv shdpw hm-N-Ia-Sn-sb-óv tem-Iw I-cp-Xp-ó-sX´p-sImïv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-dn-b-¡p-tað ]-d-¡p-ó A-ta-cn-¡-bp-sS G-Xpan-ssk-en-s\bpw sh-Sn-sh-¨n-Sp-sa-óv d-jy. F-ómð, C-tXh-sc {]-tbm-Kn-¨n-«p-Å-Xnð-sh-t¨-ähpw ]p-Xn-bbpw 'kv-amÀ-«p'am-b an-ssk-ep-IÄ-¡m-bn Im-¯n-cn-¡m³ A-ta-cn-¡³ {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw]v. kn-dn-b-¡p-tað bp-²-`o-Xn D-cp-ïp-Iq-Sp-ó-Xn-\n-sS tem-I-s¯ c-ïv h³-i-àn-IÄ ]-c-kv]-cw a-t\m-hocyw X-IÀ-¡p-ó-Xn-\p-Å {]-kv-Xm-h-\-h-I-fp-am-bn ap-Jym-ap-Jw h-óp-I-gn-ªp. {Sw-]v A-h-Im-i-s¸-Sp-ó ]p-Xn-bXpw kv-amÀ-«m-bm-Xpam-b an-ssk-epI-sf {]Xn-tcm-[n-¡m³ d-jy-¡v ti-jn-bptïm F-óm-Wv tem-Iw Däp-t\m-¡p-ó Im-cyw.

kn-dn-b-sbbpw A-Xn-sâ `-c-Wm-[n-Im-cn _m-jÀ Að B-km-Zn-s\bpw A-Xym-[p\n-I F-kvþ400 an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m\w-sIm-ïm-Wv d-jy kw-c-£n-¨n-cn-¡p-óXv. kn-dn-b-¡p-Npäpw D-cp-¡v- kwc-£-W I-h-N-am-Wv A-Xv XoÀ-¯n-cn-¡p-ó-sX-óv {]-Xn-tcm-[ hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp. A-Xn-sâ ]-cn-[n-bn-te-¡v I-S-óp-h-cp-ó hn-am-\-§-sfbpw {l-kz Zq-c-apÄ-s¸-sS-bpÅ {Iqkv, _m-en-Ìn-Iv an-ssk-ep-I-sfbpw sN-dp-¡m\pw X-IÀ-¡m\pw ti-jn-bp-Å {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\-am-Wv F-kvþ400. kn-dn-b kp-c-£n-X-am-bn-cn-¡p-sa-óv d-jy A-h-Im-i-s¸-SpóXv Cu I-h-N-ap-ÅXp-sIm-ïmWv.

2015þem-Wv kn-dn-b-bnð F-kvþ400 an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\w d-jy B-Zy-am-bn Øm-]n-¨Xv. kn-dn-b-bp-sS an-¡-hmdpw `q-`m-K§-sf C-Xv kw-c-£n-¡p-óp-ïv. 248 ssa-em-Wv C-Xn-sâ kwc-£-W ]-cn-[n. B-Imi-¯v hen-sbm-cp Ip-S- \n-hÀ-¯n-¸n-Sn-¨Xp-t]m-se kn-dn-b-bn-te-¡p-h-cp-ó G-Xv `o-j-Wn-sbbpw sN-dp-¡m³ F-kvþ400\m-hpw. a-Wn-¡q-dnð ]-Xn-\m-bn-cw ssað th-K-¯nð k-ô-cn-¡m³ I-gn-bp-ó an-ssk-ep-I-fm-Wv C-Xn-ep-Å-Xv. Xp-SÀ-¨-bm-bn F¬-]-tXm-fw e-£y§-sf X-IÀ-¡m-\p-am-Ipw. C-tX an-sskð {]Xn-tcm-[ kw-hn-[m-\w XpÀ-¡n¡pw C-dm\pw hnð-¡m-\m-Wv d-jy {i-an¨p-sIm-ïn-cn-¡p-óXv. AXp-sIm-ïpX-só kn-dn-b-¡p-tað A-ta-cn-¡³ B-{I-a-W-ap-ïm-bmð A-Xv F-kvþ400sâ Im-cy£-a-X ]cn-tim-[n-¡p-ó th-Zn-Iq-Sn-bm-Ipw.

b-YmÀ-Y-¯nð kn-dn-b³ ssk-\n-I-Iym-¼nð d-jy BZyw F-kvþ400 Øm-]n¨-Xv XpÀ-¡n-bp-sS `oj-Wn a-dn-I-S-¡m-\m-Wv. 2015 \-hw-_-dnð XpÀ-¡n hn-am-\w kn-dn-b³ A-XnÀ-¯n-bnð d-jy t_mw-_n-«-tXm-sS-bpïm-b `oj-Wn a-dn-I-S-¡p-ó-Xn-\m-bn-cp-óp Bân F-bÀ-{Im-^v-äv an-sskem-b F-kvþ400 Øm-]n-¨Xv. A-ta-cn-¡bpw {_n-«\pw {^m³kpw tNÀ-óv kn-dnb-sb B-{I-an-¨mepw kp-c-£n-X-am-bn sN-dp-¡m³ F-kvþ400\m-Ip-sa-óm-Wv d-jy-bp-sS A-h-Im-i-hm-Zw.

d-jy-bnð hnhn-[ ta-J-e-I-fnem-b F-kvþ400 hn-\y-kn-¨n-«pïv. d-jy³ ssk-\n-I-¯m-h-f-§-sfbpw X-{´-{][m-\ ta-J-e-I-sfbpw F-®þ{]-Ir-Xn-hm-X-I t{km-X-Êp-I-sfbpw kw-c-£n-¡p-I-sb-ó D-t±-iy-t¯m-sS-bmWv Cu hn-am-\th-[ an-sskð kw-hn-[m-\w hn-\y-kn-¨n-«p-ÅXv. kn-dn-b-¡pw A-tX A-f-hn-ep-Å {]Xn-tcm-[- kw-hn-[m-\-am-Wv d-jy H-cp-¡n-bn-«p-ÅXv. kn-dn-b-bn-te-¡v sXm-Sp-¡p-ó G-Xv A-ta-cn-¡³ tdm-¡äpw sh-Sn-sh-¨n-Sm\pw A-Xn-sâ D-d-hn-S-¯nð-s¨-óv \-in-¸n-¡m\pw F-kvþ400\m-Ip-sa-óv se-_-\-\n-se d-jy³ Aw-_m-k-UÀ A-e-Iv-km-ïÀ km-kn-]v-In³ ]-d-ªp.

Zu-a-bn-epïm-b B-{I-a-W-t¯m-sS-bm-Wv kn-dn-b-¡p-tað ]m-Ým-Xy-i-àn-IÄ G-X-p-\n-an-jhpw B-{Ia-Ww \-S-¯n-tb-¡p-sa-ó B-i-¦ i-à-am-bXv. ssh-äv lu-knð D-óX-X-e tbm-Kw tNÀ-óv Øn-Xn-K-Xn-IÄ hn-e-bn-cp-¯n-bXpw {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv a-{´n-Xe tbm-Kw tNÀ-óXpw kn-dn-b-¡p-ta-epÅ ssk\n-I \-S]-Sn NÀ-¨ sN-¿p-ó-Xn-\mWv. F-ómð, ]m-Ým-Xy-i-àn-IÄ B-tcm-]n-¡p-óXp-t]m-se cm-kmbp-[ {]-tbm-Kw \-S-ón-«n-sñ-ó \n-e-]m-Sm-Wv d-jy B-hÀ-¯n-¡p-óXv. B-km-Zv `-c-W-Iq-S-¯n-s\-Xn-tc-bp-Å G-Xp-\o-¡hpw sN-dp-¡p-saópw d-jy hy-à-am-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category