1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

B 23þ\v \n-_n-cp D-]-{K-lw B-Im-iX-¯v {]-Xy-£-am-tb-¡pw; aqómw tem-I-a-lm-bp-²w Xp-S-§pw; hÀ-j-§Ä \o-ïp-\nð-¡p-ó I-ã-¸m-Sp-IÄ-¡v Xp-S-¡-am-Ipw; tZ, A-hÀ hoïpw ]-d-bp-óp... temIw Cu hÀ-jw A-h-km-\n-¡m³ t]m-hp-I-bm-Ws{X

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-I-apïm-b Im-ew ap-Xð-t¡ tem-Im-h-km-\-s¯-¡p-dn-¨p-Å A-`yq-l-§fpw temI-¯v {]-N-cn-¡p-ópïv. G-ähpw ]pXn-b A-`yq-l-a-\p-k-cn¨v Cu h-cp-ó G-{]nð 23þ\v tem-Iw A-h-km-\n-¡pw. kq-cy\pw N-{µ\pw hym-g-hpw H-tc Zn-i-bnð-h-cp-saópw A-tó-Znh-kw cm{Xn B-Imi-¯v \n-_n-cp F-\-ó {K-lw D-Zn-¡p-saópw A-hÀ ]-d-bpóp. C-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se aqómw tem-I-a-lm-bp-²-¯n\pw XpS-¡w Ip-dn-¡pw. a-c-W-{K-l-sa-óm-Wv \n-_n-cp hn-ti-jn-¸n-¡-s¸-Sp-óXv.

\n-_n-cp F-ó a-c-W-{K-lw F-sóm-ón-sñ-óv \m-k ]-eX-h-W hy-à-am-¡n-bn-«pïv. F-ómð, tem-Im-hkm-\ hm-Zn-IÄ A-Xv hn-iz-kn-¡p-ónñ. I-gn-ª G-X-m-\pw hÀ-j-¯n-\nsS, \n-_n-cp-hn-sâ D-Z-bw A-hÀX-só ]-e X-h-W am-än-¸-dªp. tem-I¯v Hmtcm X-h-W bp-²-k-am-\am-b km-l-Ncyw s]m-«n-¸p-d-s¸-Sp-t¼mgpw C¯-c-sam-cp A-`yq-lw i-à-am-Ip-sa-óXpw {i-t²-b-amWv. kn-dn-b-sb-s¨mñn A-ta-cn-¡-bpÄ-s¸-sS ]m-Ým-Xy i-àn-IÄ H-cp-h-i-¯pw d-jy a-dp-`m-K¯pw \nð-¡p-ó A-h-Ø-bn-em-Wv ]pXnb tem-Im-hkm-\ {]-hN-\w h-ón-cn-¡p-óXv.

ss_-_n-fp-am-bn _-Ô-s¸-Sp-¯n-bm-Wv tem-Im-hkm-\ {]-h-N-\-¡mÀ cw-K-s¯-¯p-óXv. KÀ-`n-Wnbm-b kq-cy-tZ-h-X-bm-Wv a-[y-¯n-ep-ÅXv. N-{µ³ A-h-cp-sS Imð-]m-Z-¯n-\-cn-I-n-epw. X-e-bv-¡p-Npäpw ]-{´-ïv \-£-{X-§fpw tim-`n-¡póp. G-Xp-\n-an-jhpw {]-k-hn-¡m-sa-ó X-c-¯nð {]-k-h-th-Z-\ A-\p-`-hn-¡p-I-bm-Wv kq-cy³. hnÀ-tKm-bm-Wv kq-cy-\m-bn C-hn-sS ]-cm-aÀ-in-¡-s¸-Sp-óXv.

F-ómð, kq-cy\pw N-{µ\pw hym-ghpw H-tc Zn-i-bnð -h-cpó-Xv A-]qÀ-h {]-Xn-`m-k-a-sñópw A-Xn-\v tem-Im-h-km-\-hp-am-bn H-cp _-Ô-hp-an-sñópw tPym-Xn-im-k-{X-ÚÀ ]-d-bp-óp. Fñm 12 hÀ-jhpw B-hÀ-¯n-¡p-ó {]-Xn-`m-k-am-WXv. F-ómð, Cu am-kw tem-Im-h-km-\-¯n-\v Xp-S-¡-am-Ip-sa-ó hm-Z-¯n-\v ]n-´p-W-bp-am-bn {]-ikv-X {]-h-N-\-¡m-c³ tU-hn-Uv aoUpw cw-K-¯p -h-ón-«pïv. ss{I-kv-X-h k-`-bp-sS X-IÀ-¨-bv¡v Cu G-{]n-tem-sS Xp-S-¡-am-Ip-sa-óv A-t±-lw C-s¡mñw BZyw H-cp te-J-\-¯nð hy-à-am-¡n-bn-cp-óp.

C-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se A-´n-{In-kv-Xp- ]n-d-¡pw. ¹m\-äv F-Iv-kv D-Zn-¡pw. aqómw tem-I-bp-²w s]m-«n-¸p-d-s¸-Spw. G-gp-hÀ-jw \o-ïp-\nð-¡p-ó t¢-i-Im-e-¯n-\v Xp-S-¡-am-Ipw. C-Xn-\-¸p-dw tem-Iw A-Xn-Po-hn-¡m-\p-Å km-[y-X-bn-sñópw tU-hn-Uv ao-Uv ]-d-bpóp. \n-_n-cp {K-lw C-s¡mñw H-tÎm-_-tdm-sS D-Zn-¡p-sa-óm-bn-cp-óp ao-Un-sâ B-Zy-{]-h-N-\w.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category