1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

sIä-dnw-Kv Iv-\m\m-b bq-Wn-äv sk-{I«-dn jm-Pn t\m-än-bm-\n-Ip-tó-en-sâ am-Xm-hv \n-cym-X-bm-bn; kw-kv-Im-cw F-d-Wm-Ipfw am-dn-Sw tk-{I-«v lmÀ-«v Iv-\m\m-b Im-t¯m-en¡m- ]-Ån-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

sIä-dnw-Kv Iv-\m\m-b Im-¯-en-Iv A-tkm-kn-tbj³ sk-{I«-dn jm-Pn tP-¡ºnsâ am-Xm-hv \n-cym-X-bmbn. t{X-kym-½ Nm-t¡m (sX-¿m-½) t\m-än-bm-\n-Ip-tó-em-Wv \n-cym-X-bm-bXv. kw-kv-¡m-cw F-d-Wm-Ip-fw I-cn-apKÄ am-dn-Sw tk-{I-«v lmÀ-«v Iv-\m\m-b Im-t¯m-en¡m- ]-Ån-bnð \-S-¡pw. `À-¯m-hv sXm-½³ Nm-t¡m. a¡Ä: Pn-Pn tP-¡ºv, jm-Pn tP-¡ºv, s_-än A-e-Ivkv. a-cp-a¡Ä: ta-gv-kn PnPn, sS-kn jmPn, A-e-Iv-kv tIm-in.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category