1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

dmw-kv-tK-äv Un-ssh³ [ym-\-tI-{µ-¯nð {XnZn\ Ip-Spw-_-\-hoI-c-W [ym\w Cu-am-kw 20, 21, 22 Xo-b-Xn-I-fnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

dmw-kv-tK-äv Un-ssh³ [ym-\-tI-{µ-¯nð {XnZn\ Ip-Spw-_-\-hoI-c-W [ym\w Cu-am-kw 20, 21, 22 Xo-b-Xn-I-fnð \-S-¡pw. ^m. tPmÀ-Öv ]-\-bv-¡epw ^m. tPmk-^v F-Sm«pw \-bn-¡p-ó Xm-a-kn-¨p-Å a-e-bm-f-¯n-epÅ Ip-Spw-_ \-hoI-c-W [ym-\w sh-Ån-bmgv-N cm-hn-se F-«n-\v B-cw-`n-¨v Rm-b-dmgvN ssh-Ip-tó-cw A-ôn-\v k-am-]n-¡pw. Xm-a-k ku-I-cy-§fpw `-£-W {I-ao-I-c-W-§fpw ]mÀ-¡nw-Kv ku-I-cyhpw [ym-\-tI-{µ-¯nð \nópw sN-¿p-ó-XmWv. [ym-\m-h-k-c-¯nð Ip-¼-km-c-¯n\pw Iu¬-kn-enw-Kn\pw ku-Icyw D-ïm-bn-cn-¡p-ó-XmWv. Fñm hn-izm-kn-I-sfbpw [ym-\-¯nð ]-¦p-tN-cp-hm³ £-Wn-¡p-óp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡p _-Ô-s¸Sp-I
^m. tPmk-^v F-Sm-«v þ 07548303824, 01843586904, 0786047817
[ym-\ tI-{µ-¯n-sâ hn-emkw
Divine Retreat Centre, St. Augustine's Abbey, St. Augustines Road, Ramsgate, Kent, CT11 9PA

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category