1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS

t_m-fn-hp-Uv Um³kv, `-c-X-\m-Syw, IÀ-Wm-Sn-Iv kw-KoXw, tam-ln-\n-bm-«w Xp-S§n-b A-t\-Iw I-em-{]-I-S-\§Ä; FwFw-F kv-IqÄ hmÀ-jnIw Cu-am-kw 21\v

Britishmalayali
jmPn-tam³ sI Un

amô-ÌÀ ae-bmfn Atkm-kn-tb-j³ (Fw-Fw-F) k¹n-saâdn kvIqÄ hmÀjnIw Cu amkw 21\v i\n-bmgvN temMvsskäv skâv tPmk^v NÀ¨v lmfnð h¨v \S-¡pw.- Fw-FwF kvIqÄ Ip«n-IÄ ]cn-io-en-¡pó t_mfn-hpUv Um³kv, `c-X-\m-Syw, IÀWm-«nIv kwKo-Xw, tamln-\m-bm«w, Icms« ]cn-io-e-\w, Iot_mÀUv Fónh IqSmsX ae-bmfw ¢mkn-sâ ]Ým-¯-ehpw Ah-X-cn-¸n-¡-s¸-Spw.

FwFw-F-bpsS kvIqfn-te¡v Fñm tImgvkp-I-fn-sebpw ]pXnb tSw DSs\ Bcw-`n-¡p-óXpw sat¼gvkv Añm-¯-hÀ-¡pw {]th-i\w \ð-Ip-ó-Xp-am-bn-cn-¡pw. hmÀjnI ]cn-]m-Sn-bpsS hniZ hnh-c-§Ä Adn-bm³ Atkm-kn-tb-j³ {SÌnamcp-ambn _Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.
]cn-]mSn \S-¡pó Ø-ew
St. Joseph Church Hall, Portland Crescent, Longsight, Manchester, M13 0BU
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07886526706

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category