1 GBP = 96.10 INR                       

BREAKING NEWS

Ip-«-\m-Sn-sâ B-th-iw DÄ-s¡m-ïv {]tam hoUn-tbm; h-ôn-¸m-«n-sâ Cu-c-Sn-I-tfm-sS hoUntbm {]-Im-i-\hpw; B-th-i-¯n-sâ A-e-sbm-en-IÄ ho-in¯pS§n

Britishmalayali
tPm¬k¬ If-¸p-c-bv¡ð

ku¯v emâv ssl kvIqÄ tNmÀfnbnse XIgn inh-i-¦-c-]n-Å \-K-dnð 10þmw hmÀ-jnIw BtLm-jn-¡pó Ip«-\mSv kwKaw 2018 sâ hn]p-e-amb {]N-cW ]cn-]m-Sn-I-fpsS `mK-ambn Iem-tI-c-f-¯nsâ lcn-{io, {iolcn bpk^v Ip«-\mSv kwK-a-¯nsâ t{]mtam hoUntbm {]Im-i\w sNbv-Xp. A_n Nm¯-óqÀ, Zneo]v Iem-`-h³, Kmb{Xn kptc-jv, e£van Pb³, kptajv shªm-dp-aq-Sv, jn_p N¡m-e-¡ð XpS-§nbhcpsS kmón-²y-¯nð Ip«-\m-S³ ]pô-bnse Fó hôn¸m«nsâ Cuc-Sn-I-tfm-Sp -IqSnbmWv {]Im-i\ IÀ½w \nÀÆ-ln-¨-Xv. Pq¬ 23\m-Wv Ip«-\mSv kwKaw 2018 \-S-¡p-I.

A\nð k¡-dnb tNµw-Ic (Ip-ssh-äv) AWn-bn-s¨m-cp-¡n-b hoUntbm Ip«-\m-Snsâ Bthiw DÄs¡m-Åp-ó-Xm-Wv. Ip«-\mSv kwKaw 2018 P\-dð I¬ho-\Àam-cmb tPm¬k¬ If-¸p-c-bv¡ð, kn\n- Im-\m-tÈcn t{]m{Kmw tImÀUn-t\-äÀ tam\n-¨³ Ing-t¡-¨nd, Gcnb tImÀUn-t\-äÀ kt´mjv ssI¸Ån XpS-§n-b-hÀ {]Imi\ ]cn-]m-Sn-IÄ¡v t\XrXzw \ðIn. Ip«-\mSv kwKaw 2018sâ cïmw-L« {]N-cW ]cn-]m-Sn-I-fpsS `mK-ambn "Ip«-\mSv kwKa Npï\v hc-thð¸v'' Fó ]cn-]m-Sn-bp-ambn Ip«-\m-«p-ImÀ aptóm«p t]mhp-I-bm-Wv. Bªn-en-¯-Sn-bnð cq]-Ið¸\ sNbvX sNdnb Npï³ hÅ-¯nsâ ]Xn-¸mWv kwKa Npï-\mbn amdp-ó-Xv. Cu ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bn G-{]nð 25\v en-hÀ-]q-fnð Bâ-Wn ]p-d-h-Sn-bp-sS h-k-Xn-bnð Iq-Spó kzoI-c-W ]-cn-]mSn-bnð en-hÀ-]qÄ Ip-«-\m-«p-ImÀ B-th-i-]q-ÀÆw ]-s¦Sp-¡p-sa-óv `m-chm-l-nIÄ A-dn-bn¨p. se-ÌÀ, _nÀ-an-Mv-l-mw, hmSv-t^mÀUv, Cu-kv-äv Bw-¥n-b Xp-S§n-b Ø-e-§-fnepw h-c-thð¸v Bkq-{XWw sN¿p-ó-Xmbn t{]m{Kmw I¬ho-t\gvkv kn\n kn-ón, ]qÀ®na Pb-Ir-jvW³ Fón-hÀ Adn-bn-¨p.
kwK-a-¯nð Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ Ah-X-cn-¸n-¡m³ B{K-ln-¡p-ó-hÀ _-Ô-s¸SpI
t{]m{Kmw tImÀUn-t\-tägvkv tam\n-¨³ Ing-t¡-¨nd þ 07860480923, ]qÀ®na Pb-Ir-jvW³ þ 07768211372, kn\n knón þ 07877291378

tdmWn tPm¬ Fh-tdm-fn-Mv t{Sm^n¡pw Iymjv AhmÀUn\pw thïn-bpÅ Pnkn-F-kvC / Fsehð (2017) _nñy³kv Ip«-\mSv AhmÀUn\v ]s¦-Sp-¡m³ Xmð¸-cy-s¸-Sp-ó-hÀ sabv 31\Iw _ney³kv Ip«-\mSv AhmÀUv tImÀUn-t\-tägvkv tjÀen tamÄ BâWn ]pd-hSn þ 07771973114, Emailþ [email protected], Pb tdmbv aqew-¦pów þ 07982249467, sdPn tPmÀPv þ 07894760063 Fón-h-cp-ambn _Ô-s¸«v amÀ¡v joäv Ab¨p sImSp-t¡-ï-Xm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category