1 GBP = 94.60 INR                       

BREAKING NEWS

]p-\À-hn-hmlw: F-³-F-¨v-F-knð I¬-kÄ«âv tUm-Î-dmb tIc-f HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Spóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-³-F-¨v-F-knð I¬-kÄ«âv tUm-Î-dmbn tPm-en sN-¿p-ó tIc-f HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸« {In-kv-Xy³ bp-hm-hn-\v ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\mbn h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. 37 h-b-kv. 177 skân-ao-äÀ D-bcw. a-äp {]-iv-\-§Ä H-óp-anñ.

Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpI
07594505247, [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam