1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kp-lr-¯p-¡fpw k-l-{]-hÀ-¯-I-cpw AS-¡w kn-\n-¡v hn-S-tb-Im³ F-¯nb-Xv A-t\-Iw t]À; ar-X-tZlw Cu-bmgv-N \m-«n-se-¯n-¡pw; kw-kv-¡mcw Ip-dn-¨n skâv ]o-tä-gv-kv Bâv skâv t]mÄkv HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hen-b ]-Ån-bnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Im-e-¯nð s]m-en-ªp t]m-b A-bÀ-eânse aebmfn \-gv-kn\v I®o-tcm-sS hn-S \ð-In kp-lr-¯p-¡fpw k-l-{]-hÀ-¯-I-cpw. A-bÀ-eân-se tImÀ-¡nð hm-l-\-an-Sn-¨p a-cn-¨ kn\n Nmt¡m-bv-¡v A-hkm-\ bm-{Xm-sam-gn-tb-Im³ H-t«-sd ssh-Zn-Icpw AS¡w \n-ch-[n t]-cm-Wv F-¯n-bXv. i-\n-bm-gv-Nbpw Rm-b-dm-gv-N-bp-am-bn c-ïn-S-§-fn-em-Wv s]m-Xp ZÀi-\w kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. \msf Fw-_-kn-bn-se \-S]-Sn {I-a-§-sfñmw ]qÀ-¯n-bm-¡n ar-X-tZ-lw _-Ôp-¡Ä-¡v hn«p-sIm-Sp¡pw. Cu-bm-gv-N X-só ar-X-tZlw \m-«n-se-¯n-¡m-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv _-Ôp¡Ä. Xp-SÀ-óv kw-kv-¡mcw Ip-dn-¨n skâv ]o-tä-gv-kv Bâv skâv t]mÄkv HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hen-b ]-Ån-bnð \-S-¡pw. Xob-Xn Xo-cp-am-\n-¨n-«nñ.

tI-mÀ-¡n-se bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð \-gv-km-bn-cp-ó kn-\n-¡v 27 hb-kv am-{X-am-bn-cp-óp {]mbw. tPm-en I-gn-ªv Xm-a-k-Ø-e-t¯-¡v a-S§th ÌmÀkv ^oðUv t{Imkn§nse duïv F_u«nð tdmUv apdn¨p I-S¡sh kn\nsb ImÀ hóp CSn¨p sXdn¸n¡pIbmbncp-óp. amÀ-¨v 14\v B-bn-cp-óp A-]-ISw. Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-äXns\ Xp-SÀ-óv I-gn-ª H-cp am-k-am-bn tI-mÀ-¡n-se bq-Wn-th-gv-kn-än tlm-kv-]n-ä-enð Nn-In-Õ-bn-em-bn-cp-óp kn\n. a-c-W-t¯mSpw thZ-\-tbmSpw \n-c-´-cw t]m-cmSnb Cu a-e-bm-fn \-gv-kv hym-gm-gvN D-¨-bv-¡p 12 aWn-tbm-sS-bm-Wv a-c-W-¯n-\p Io-g-S-§n-b-Xv.

tIm«bw Ipdn¨n h«wNndbnð ]n.kn. Nmt¡mbpsS (A¨³Ipªv) a-Ifmb kn-\n tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó tlm-kv-]n-ä-en-ð Xsóbm-Wv Nn-In-Õ-IÄ \-S-óXv. A-hnsS h-¨p X-só-bm-Wv a-c-Whpw kw-`-hn-¨Xv. B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n-¨-t¸mÄ A-t_m-[m-h-Ø-bn-em-bn-cp-ó kn-\n shân-te-ä-dn-sâ k-lm-b-t¯m-sS-bm-Wv C-Xph-sc Po-h³ \n-e-\nÀ-¯n-bXv. H-cp L-«-¯nð kn-\n Xn-cn-¨p h-c-hn-\p-Å t\cn-b kq-N-\IÄ {]-I-Sn-¸n-s¨-¦nepw {]-Xo-£-bv-¡v h-I-bp-ïm-bnñ. Xp-SÀóv A]-I-S \n-e Xc-Ww sN-¿m-\m-hmsX km-[y-X hf-sc Ip-d-hm-sW-óv tUm-ÎÀ-amÀ A-dn-bn-¨n-cp-óp. Xp-SÀ-óv shân-te-äÀ k-lmbw Hm-^v sN-¿m³ tUm-ÎÀ-amÀ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bpw hym-gmgvN D-¨-tbm-sS shân-te-äÀ H-gn-hm-¡p-Ibpw B-bn-cpóp. A-Xn-\mð Xsó, \m-«nð \nópw kn-\n-bp-sS am-Xm-]n-Xm-¡fpw KÄ-^nð tPm-en sN-¿p-ó kn-\n-bp-sS k-tlm-Z-c\pw tImÀ-¡nð F-¯n-bn-cp-óp.

A-bÀ-eân-se-¯n B-dp-am-kw am-{Xsa Xn-I-bp-ó-tX D-ïm-bn-cp-óp-Åq. H-tÎm-_-dn-ð A-bÀ-eân-se¯n-b kn\n shñqÀ saUn¡ð tImfPnð \nópw \gvknwKnð anI¨ amÀt¡m-sSbmW ]T\w ]qÀ¯nbm¡n-bXv. Xp-SÀ-óv \yqUðlnbnse BÄ C´y C³Ìnäyq«v Hm^v saUn¡ð kb³kknð Ìm^v \gvkmbn tPmen sN¿shbmWv AbÀeïnð F¯n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category