1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Bdp-am-kw ap³-]v am{Xw Xn-cn-¨-dn-ª Im³-kÀ hnñ-\m-bn; a-e-bm-fn k-aq-l-¯nð \n-d-ªp \nó a-e-bm-fn \-gv-kn-\v hn-S \ð-Im-\m-hm-sX F-Un³-_tdm a-e-bm-fn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hn-jp B-tLm-j-¯n-\m-bn Im-¯n-cp-ó bp-sI a-e-bm-fnI-sf tX-Sn Xp-SÀ-¨-bm-bn \n-ch[n a-c-W hmÀ-¯-I-fm-Wv F-¯n-bXv. sdPn-t]mfpw tdm-kpw k-Po-hv k-Zm-in-h\pw kn-\n Nm-t¡m-bpw hn-S hm-§n-b-Xn-\p ]n-óm-se hn-jp-Zn-\-¯n-sâ X-te Znh-kw F-Un³-_-tdm-bn-se a-e-bm-fn \-gv-kp Iq-Sn a-c-W-¯n-\p Io-g-S-§p-I-bm-bn-cpóp. B-dp am-kw ap³t] am{Xw Xn-cn-¨-dn-ª Im³-k-dm-Wv 45Im-cnbm-b jo-Pm _m-_p-hn-sâ a-c-W-¯n-\p Im-c-W-am-bXv. i-\n-bmgvN ssh-In«v 7.45\v B-bn-cp-óp A-´yw.

F-Un³-_-tdm-bn-se ]o-tIm-¡v \-gv-knw-Kv tlm-anð Po-h-\-¡m-cn-bm-bn-cp-ó joP en-hn-Mv-kv-ä-Wnð Ip-Spw-_ k-ta-X-am-bn-cp-óp Xm-akw. tIm-g-tô-cn kz-tZ-in-\nbm-b jo-P F-Un³-_tdm amÀ tXma tIm¬{KntKj³ CShImwKamb _m_p F{_lmansâ `mcybm-Wv. 16Im-c³ kv-sä-^m³, 15Im-c³ kq-cPv, B-dp h-b-kp-Im-cn kvt\-l F-ón-h-cm-Wv a-¡Ä.

sa-t½m-dn-bð kÀ-Æo-kv \-S-¯p-ó Xo-b-Xnbpw k-a-bhpw ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw. \S]Sn{Ia§Ä ]qÀ¯nbm¡nb-Xn\p tijw arXtZlw enhnMvÌWnð s]mXpZÀi\¯n\v hbv¡pIbpw kwkvImcw ]nóoSv \m«nð \S¯póXpambncn-¡pw.

jo-P-bp-sS \n-cym-W-¯nð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow A-\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category