1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

kPo-hv hn-S ]-dª-Xv D-Z-c kw-_-Ôam-b A-kp-J-¯n-\v Nn-In-Õ-bn-en-cn-s¡; \n-jv-I-f-¦\mb kv-t\-lnX-sâ hn-tbm-K Zpx-J-¯nð t{Imbn-tUm-Wn-se a-e-bm-fn-Ifpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

t{Imbn-tUm-Wn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡v k-Po-hn-sâ hn-tbm-K hmÀ-¯ h³ sR-«epw I-\-¯ Zpx-J-hp-am-Wv \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. X-am-i-IÄ ]-dªpw s]m-«n-¨n-cn¨pw X-§Ä-¡n-S-bnð \n-d-ªp \n-ón-cp-ó \n-jv-I-f-¦\mb k-Po-hn-sâ ac-Ww XoÀ-¯mð Xo-cm-¯ hn-S-hm-Wv t{Imbn-tUm-Wn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-\n-S-bnð kr-ãn-¡-s¸-«n-cn-¡p-óXv. D-Z-c kw-_-Ôam-b A-kpJ-s¯ Xp-SÀ-óv Nn-In-Õ-bn-en-cn-s¡-bm-Wv k-Po-hv k-Zm-in-h³ a-cn-¨Xv.

sImñw I-S-bv-¡m-hqÀ kz-tZ-inbm-b k-Po-hn-\v 56 h-b-km-bn-cp-óp {]mbw. I-gn-ª sh-Ån-bm-gvN ssh-In«p ho-«nð h-¨p X-só-bm-Wv ac-Ww kw-`-hn-¨-X-v. t{Imbn-tUm-¬ Nm-äv-^oð-Uv tdm-Unð Ip-Spw-_ k-ta-X-am-bn-cp-óp Xm-a-kw. _yq-«o-j-\m-bn tPm-en sN-¿p-ó I-S-bv-¡m-hqÀ kz-tZ-in-\n ]p-jv-]-e-X-bm-Wv `mcy. c-ïp h-b-kp-Å c-ïv C-c-«-¡p-«n-Ifm-b en-P, eo-b F-ón-h-cm-Wv a-¡Ä.

a-c-W hmÀ-¯ A-dn-ªv sIkn-U-»yp-F t\-Xm-¡fpw H-sF-kn-kn t\-Xm-¡fpw AS¡w \n-ch-[n t]-cm-Wv A\p-timN-\w AÀ-¸n-¡p-hm\pw Zpx-J-¯nð ]-¦p-tN-cp-hm-\p-ambn k-Po-hn-sâ ho-«n-te-¡v F-¯n-b-Xv. A\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯p-hm-\pw {]mÀ-°-\-bv-¡m-bpw i-\n-bmgv-N D-¨-bv-¡v H-cp a-Wn ap-Xð ssh-In-«v A-ôp hsc N-S§pw kw-L-Sn-¸n-¨n-cp-óp. kw-kv-Im-cw kw-_-Ôn-¨p-Å Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category