1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

e-ï-\n-se t^m-d-kv-äv Km-«nð 18 Im-c³ Ip-t¯-äp a-cn-¨p; \me-c am-k-¯n-\n-sS e-ï-\nð sImñ-s¸-Sp-ó-Xv A-dp-]-Xma-s¯ BÄ: t]-Sn am-dm-sX {_n-«o-jv X-e-Øm-\w

Britishmalayali
kz´wteJI³

Có-se cm-{Xn 10.50 Hm-sS-bm-Wv- {_n-«o-jv X-e-Øm\-s¯ \-Sp-¡n-s¡m-ïv Cu hmÀ-¯ F-¯n-b-Xv. e-ï-\n-se t^m-d-kv-äv Km-«nð \-S-ó kw-`-h-¯nð a-cn¨ 18 h-b-kp-Imc-sâ t]cpw a-äp hn-h-c-§fpw Hópw e-`y-am-bn-«nñ. C-tXm-sS ]p-Xp-hÀ-jw B-cw-`n-¨v \m-e-c am-k-¯n-\n-sS A-dp]-Xp t]-cm-Wv a-cn-¨Xv. kw`-hw \-S-ó D-S³ Ø-e-s¯¯n-b sa-t{Sm-s]m-fn-ä³ s]m-eo-kv hn-i-Zam-b sX-fn-hv ti-J-c-Whpw \-S-¯n-¡-gnªp. B-scbpw A-d-Ìv sN-bv-Xn-«nñ.

e-ï-³ Bw-_p-e³-kv kÀ-Æo-kpw ]m-cm-sa-Un-Ivkpw Fñmw kw-_-h Øe-¯v F-¯n-bn-cpóp. kw`-hw \-S-ó-Xv 10.30\v B-sW-¦n-epw 11.27 Hm-Sp Iq-Sn-bm-Wv ac-Ww Øn-co-I-cn-¨-Xv. a-c-W hnh-cw s]m-eo-kv X-só-bmWv _-Ôp-¡-sfbpw A-dn-bn-¨Xv. \n-b-a-]-cam-b Xn-cn-¨-dn-bð \-S-]-Sn-Ifpw t]m-kväp-tamÀ-«hpw \-S-ó ti-j-am-bn-cn¡pw ar-X-tZ-lw _-Ôp-¡Ä-¡v hn-«p \ð-Ip-I.

kw-`-h-¯n-sâ Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä BÀ-s¡-¦nepw \ð-Ip-hm³ D-sï-¦nð 101 te¡v CAD 8332/apr16 F-ó \-¼À h-gn A-dn-bn-¡m-hp-ó-XmWv. Có-se A-c-a-Wn-¡q-dn-\p-Ånð ]n-Xmhpw ap¸-Xp h-b-kp-Im-cnbm-b a-Ifpw a-cn-¨n-cp-óp. eï\nse sImen³Um-enð I-gn-ª Znh-kw ssh-In«v Bdp aWn-¡v 26 h-b-kp-Im-c\mb duÄ \nt¡m-fm-bn F-ó bp-hm-hpw sImñ-s¸-«n-cp-óp.

]m-c-sa-Un-Ivkpw F-bÀ Bw-_p-e³kpw D-S³ kw-`-h Øe-¯v F¯n duÄ \nt¡m-fm-bn-sb sk³-{Sð e-ï-\nse B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v am-än-sb-¦nepw Po-h-³ c-£n-¡m-\m-bnñ. A-ôp hÀ-jw ap³-]mWv duÄ \nt¡m-fm-bn- {_n-«-\nð F-¯n-bXv. B-dp-am-kw {]m-bam-b H-cp a-I³ du-fn-\p-sïópw hy-à-am-bn-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category