1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kndn-b-s¡-Xn-sc-bp-Å bp-²-¯n-\v A-\pa-Xn \ð-In {_n-«o-jv ]mÀ-e-saâv; AÀ-²-cm{Xn h-sc \o-ï NÀ-¨-bv-s¡m-Sp-hnð te-_À ]mÀ-«n thm-«nw-Kv _-ln-jv-¡-cn-¨-t¸mÄ h-¼³ `q-cn-]-£-¯nð bp-²-k½-Xw

Britishmalayali
kz´wteJI³

kn-dn-b-bv-¡p tað A-ta-cn-¡ thym-am-{Ia-Ww \-S-¯n-b-Xn-\p ]n-óm-se kn-dn-b-bv-s¡-Xn-tc-bp-Å bp-²-¯n-\v {_n-«o-jv ]mÀ-e-saânepw A-\p-aXn. AÀ-[-cm{Xn h-sc \o-ï NÀ-¨-bv-s¡m-Sp-hnð 36s\-Xn-tc 314 thm-«p-I-Ä¡mWv {]-[m-\-a-{´n sXtc-k ta ]mÀ-e-saân-sâ A-\pa-Xn t\-Sn-sb-Sp-¯Xv. A-tX-ka-bw thm-«nw-Knð \n-óv te-_À ]mÀ-«n hn-«p-\nð-¡p-I-bm-bn-cp-óp-sh-¦nepw 278 thm-«p-I-fp-sS `q-cn]-£w ]mÀ-e-saânð t\-Sm-\m-bn.Nq-Sp-]n-Sn-¨ hm-Z-§Ä¡pw NÀ-¨I-Ä¡pw H-Sp-hn-em-Wv thm-«nw-Kv \-S-¯n-bXv. kn-dn-b-bv-s¡-Xn-tc bp-²w \-S-¯m-\p-Å \o-¡-¯n-\v {]-[m-\-a-{´n-¡v F-Xn-cm-fn-I-fnð \n-óv cq-£ hn-aÀi-\w t\-cn-tS-ïn h-cn-Ibpw sN-bvXp. te-_À t\-Xm-¡-Ä ]-ecpw sXtc-k ta-bp-sS Xo-cp-am\-s¯ F-XnÀ-¯m-bn-cp-óp kw-km-cn-¨-Xv.

kn-dn-b-bnð {]-[m-\-a{´n A-k-Zn-sâ hn-j{]-tbm-K-¯n-\v C-c-bm-bn-«p-Å-h-cp-sS th-Z-\ X-só th-«-bm-Sp-ó-Xm-bn sXtc-k ta ]mÀ-e-saânð \-S¯n-b {]-kw-K-¯nð Nq-ïn-¡m«n. _m-jÀ A-km-Zn-sâ cm-kmbp-[ {]-tbmK-s¯ t\-cntSï-Xv tZio-b Xm-Xv-]-cy-¯n-sâ ]n³-_-e-¯n-em-sWópw A-Xnð hn-«p-ho-gv-N-bn-sñópw sXtc-k ta hy-à-am-¡n. A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâv sUm-Wm-Ä-Uv {S-¼nsâ Xm-f-¯n-s\m-¯v Xm³ Xp-Åp-I-b-sñópw A-ta-cn-¡ kn-dn-b-bnð thym-am-{Ia-Ww \-S-¯n-b-Xn-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-eñ Xm³ kn-dn-b-bv-¡p tað \-S]-Sn kzo-I-cn-¡p-ó-sXópw sXtc-k ta F-Sp-¯p ]-d-ªp.

Cu k-µÀ-`-¯nð, km-en-kv-_-dn-bnð \Só s\À-hv G-Pân-sâ B-{I-aW-s¯ ta A-]-e-]n-¡p-Ibpw sN-bvXp. C¯-cw hn-j{]-tbm-K-§Ä tem-I-sa-¼mSpw i-à-am-bn {]Xn-tcm-[n-t¡-ï H-óm-sWópw C-\n-tað C¯-cw B-{I-a-W-§Ä D-ïm-Ipó-Xp h-sc Im-¯n-cn-t¡-ï Im-cy-an-sñ-ópw ta hy-à-am-¡n-bn-«pïv. I-gn-ª Znh-kw te-_À t\-Xm-hv sPd-an tImÀ-_n³ \-S¯n-b hn-aÀ-i-\-s¯bpw ta cq-£-am-bn hn-aÀ-in¨p. Nn-e k-µÀ-`-¯nð \-b-X-{´-¯n-eq-sS am{Xw P-\-§Ä-¡v kw-c-£-W-ta-Im³ km-[n-s¨-óp h-cn-sñópw ]«m-f ap-d-IÄ Nn-e-bn-S-§-fnð {]-tbm-Kn-t¡-ïn h-cp-saópw {]-[m-\-a{´n {]-kw-K-¯nð sh-fn-s¸-Sp-¯n.

kn-dn-b-bv-¡p tað bp-²w \-S-¯m-\p-Å A-\p-a-Xn-¡v {]-[m-\-a-{´n-¡v ]qÀ-W ]n´p-W Fw-]n-amÀ \ð-Ip-I-bm-bn-cp-óp. kn-dn-b-bv-¡pÅn-tem, bp-sI sX-cp-hp-Ifntem temI-¯v a-sä-hn-sS-¦neptam cm-kmbp-[ {]-tbm-Kw \-S-¯m³ H-cp cm-Py-t¯bpw A-\p-h-Zn-¡n-sñ-óp ]-c-ky-am-bn X-só sX-tck ta {]-kv-Xm-hn-¡p-Ibpw sN-bvXp. C-Xv tZio-b Xm-Xv-]-cy-am-sW-óp X-só I-cp-Xn th-Ww \-S]-Sn kzo-I-cn-¡m-s\-ópw cm-km-bp-[-§Ä C-t¸mÄ hf-sc km-[m-c-W-sa-ó \n-e-bn-em-Wv kn-dn-b-bnepw aäpw {]-tbm-Kn-¨p-h-cp-ó-sX-ópw ta Nq-ïn-¡m-«n.

kn-dn-b-bv-¡p tað B-{Ia-Ww \-S-¯m³ {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n H-cp-§p-ó-Xn-s\ I-Sp-¯ `m-j-bnð I-gn-ª Znh-kw te-_À t\-Xm-hv sPd-an tImÀ-_n³ hn-aÀ-in-¨n-cpóp. A-ta-cn¡-sb Iq-«p-]n-Sn-¨v kn-dn-b-bv-¡p tað B-{Ia-Ww \-S-¯pó-Xv H«pw tbm-Pn-¨-X-sñópw ]mÀ-e-saân-sâ A-\p-a-Xn-bnñm-sX Xn-Sp-¡-¯nð Xo-cp-am-\w F-Sp-¡m³ ]m-Sn-sñ-óp-am-Wv tImÀ-_n³ hn-aÀ-in-¨n-cp-óXv. F-ómð h³ `q-cn-]-£-¯nð bp-²-¯n-\v ]mÀ-e-saâv A-\pa-Xn e-`n-¨-tXm-sS sXtc-k ta tImÀ-_n-\v a-dp-]-Sn-bp-am-bn- cw-K-s¯-¯p-I-bm-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category