1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

sIâv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-jsâ ap-XnÀ-ó Aw-Kw \n-cym-X-\mbn; hn-S ]-dª-Xv Xn-cp-h-\-´-]p-cw a-S-hqÀ kz-tZin tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å; kw-kv-¡m-cw ]n-óo-Sv

Britishmalayali
kz´wteJI³

sIâv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-jsâ ap-XnÀ-ó Aw-Khpw \n-e-hn-se A-tkm-kn-tb-j³ {S-j-ddm-b cm-P³ ]n-Å-bp-sS ]n-Xm-hpam-b BÀ. tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å \n-cym-X-\m-bn. 92 h-b-km-bn-cp-óp ]-tcX-sâ {]mbw. hmÀ[-Iy k-l-Pam-b A-kp-J§-sf Xp-S-Àóv Rm-b-dmgvN ssh-In«v 4.45Hm-sS-bm-Wv a-cn-¨Xv.

Xn-cp-h-\-´-]cpw a-S-hqÀ kz-tZ-in-bmWv tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å. sIân-se Pnñnw-Kv-lm-anð Øn-c-Xm-a-k-am¡n-b B-Zy a-e-bm-fnbmWv tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å-bp-tSXv. C-hn-sS Ip-Spw-_ k-ta-X-am-bn-cp-óp Xm-a-kw. cp-Ün-Wn A-½ ]n-Å-bmWv `m-cy. a¡Ä: cm-P³ ]n-Å, cm-[m-Irjv-W ]n-Å (D-®n), kn-Ôp ]n-Å- lnð F-ónhÀ. a-cp-a-¡Ä: _n-µp ]n-Å, kwKo-X ]n-Å, amXyp lnð F-ónhÀ.

Km-b{Xn ]n-Å Pm-kv alð, [-\y ]n-Å, hn-kv-a-b ]n-Å, hn-\mb-Iv ]n-Å (I-®³), enbmw ]n-Å lnð, in-h³ ]n-Å lnð, am-bm ]n-Å lnð F-ón-hÀ t]-c-¡p-«n-I-fmWv. Pnñnw-Kv-lm-an-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-se k-Po-h {]-hÀ-¯-I-\m-bn-cp-óp tKm-]n-\m-Y³ ]n-Å. A-t±-l-¯n-sâ \n-cym-W-¯nð sIâv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ A\p-timN-\w A-dn-bn¨p. kw-kv-¡m-cw kw-_-Ôn-¨p-Å hn-h-c-§-Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw.
B-Z-cm-Rv-P-en-I-Ä AÀ-¸n-¡p-hm³ _-Ô-s¸Sp-I
cm-P³ ]nÅ þ 07475809232

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category