1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

aebm-fn \-gvkn-t\m-Sv sh-Å-¡m-c\m-b sI-bÀ A-kn-Ìân-\v {]-Wbw; _À-an-Mmw F³-F-¨v-F-kn-se ta-L-{io-tbm-Sv sb-kv ]d-ªv h-S-¡m-tô-cn-bn-se ho-«p-ImÀ; hnhm-l \nÝ-bw sI-t¦-a-am-¡n _-Ôp-¡Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

XriqÀ: sh-Å-¡m-c\mb tPmk^v l-Ìv c-ïp hÀ-jw ap³-]v {]W-bw Xpd-óp ]-d-ª-t¸mÄ A-´n-¨p \nð-¡p-I-bm-bn-cp-óp h-S-¡m-tô-cn kz-tZ-in-\nbm-b ta-L-{io. F-´p a-dp]-Sn ]-d-b-W-sa-óv A-dn-bm-sX Ip-g§n-b ta-L{io G-sd B-tem-N-\-IÄ-¡p ti-jw sb-kv F-óp a-dp]-Sn \ð-In-b-t¸mÄ ]qÀ-W ]n-´p-W-tb-In h-S-¡m-tô-cn-bn-se ho-«p-Imcpw H-¸w \nð-¡p-I-bm-bn-cp-óp. A§-s\ c-ïp hÀ-jw ]qÀ-¯n-bm¡n tPmk^v l-Ìn-sâbpw ta-L-{io-bp-sSbpw {]W-bw hn-hm-l-¯n-te-¡v I-S-¡p-I-bm-Wv C-t¸mÄ.

_À-anMmw Iyq³ F-en-k_-¯v B-ip-]-{Xn-bn-ð sI-bÀ A-kn--Ìâm-bn tPm-en sN-¿p-I-bmWv tPmk^v l-Ìv. A-tX B-ip-]-{Xn-bnð X-só \-gv-km-bn tPm-en t\m-¡p-I-bm-Wv ta-L-{io. B-Zy-a-m-bn bp-sI-bn-se-¯n-b-t¸mÄ ta-L-{io-bv-¡v A-]-cn-Nn-X-am-bn-cp-óp B temIw. tI-c-f-¯nð P-\n-¨p h-fÀ-ó ta-L{io bp-sI-bn-se-¯n-b-t¸mÄ H-¸w Fñm k-lm-b-§-fp-am-bn \nó-Xv k-l-{]-hÀ-¯-I-\m-bn-cpó tPmk^v l-Ìv B-bn-cpóp.

Fñm Imcy§fnepw Gähpw \ñ kplr¯ns\t¸mse klmbn¨Xpw Iq«phóXpw Fñmw tPmk-^v l-Ìv B-bn-cpóp. ]-Xp-s¡ ]-Xp-s¡ C-cp-hcpw X-½n-epïm-bn-cpó ku-lr-Zw {]-W-b-¯n-\v h-gn am-dn. kulr-Zw hn«p]ncnbm\mhm¯ hn[w A\p`h-s¸« tPm-k^v {]W-bw Xpd-óp ]-d-ª-t¸mÄ G-sd Nn-´m-¡p-g-¸-§-fm-bn-cp-óp ta-L-{io-bp-sS a-\-knð. c-ïp kw-kv-Im-chpw c-ïp co-Xn-Ifpw H-s¡ F§-s\ ap-tóm-«p t]m-Ip-sa-ó B-i-¦.

F-ómð tPm-k-^n-sâ C-ãhpw kz-`m-hhpw Fñmw Iq-Sp-Xð a-\-kn-em¡n-b ta-L{io ho«pImcpsS k½Xt¯msS am{Xta hnhml¯n\p k½Xn-¡pÅqsh-óv a-dp]-Sn \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp. H-Sp-hnð C-cp-h-cp-sSbpw ho-«p-Imcpw k½-Xw aq-fn-b-tXmsS c-ïp hÀ-jw \o-ï {]-W-b-w hn-hm-l-¯n-te-¡v I-S-¡p-I-bmWv. I-gn-ª Znh-kw C-cp-h-cp-sSbpw hnhm-l \n-Ý-bhpw tam-Xn-cw am-ähpw Ip-ów-Ip-fw tem«-kv ]m-e-knð \-Sóp. XoÀ¯pw tI-cfo-b co-Xn-bn-em-bn-cp-óp B-tLm-j N-S-§p-IÄ kw-L-Sn-¸n-¨Xv. tPmk-^v l-Ìn-sâ _-Ôp-¡Ä AS-¡w ]-s¦-Sp-¯ NS-§v hÀ-Wm-`-am-bm-Wv \-S-óXv.

hS¡mtôcn ]mÀen¡mSv aS¨n{¼m apcfo[csâ aIfmWp taL{io. ASp¯hÀjw {]uVKw`ocambn bp.sIbnembncn¡pw hnhmlw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category