1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS

aqtóm \mtem X-h-W [-cn-¨ -tij-ta I-gp-Imhq; t{Um-b-dnð kq-£n-¡-cpXv; ssk-kv sX-än-¨v hm-§pI-tb A-cpXv; {_m hm-§p-t¼mÄ h-cp-¯p-ó sX-äp-IÄ Xn-cp-¯n-bn-sñ-¦nð ]-Wn Dd-¸v

Britishmalayali
kz´wteJI³

]pXn-b \n-d-¯nepw `m-h-¯n-epw cq-]-¯n-ep-am-Wv kv-{Xo-I-fp-sS A-Sn-h-kv-{X§Ä, {]-tXy-In-¨v {_m-IÄ hn-]-Wn-bn-se-¯p-óXv. cq-]w am-dp-ó-X-\p-k-cn-¨v hn-ebpw Iq-Spw. ^m-j³ am-dp-óXp-sIm-ïv {]-tXy-In-¨v Kp-W-sam-óp-anñm-¯-Xn-\mð, A-Sn¡-Sn {_m hm-§pó-Xv sNe-hv Iq-«pI-tb DÅq. F-óm-ð, i-cnbm-b co-Xn-bnð D-]-tbm-Kn-¨mð hÀj-§-tfm-fw D-]-tbm-Kn-¡m-hp-ó-h-bm-Wv {_m. A-Sn-h-kv-{X-§Ä tI-Sp-Iq-Sm-sX C-cn-¡p-ó-Xn-\p-Å Nn-e {Sn-¡p-I-fm-Wv C-hnsS.

Hm-tcm -X-h-Wbpw Ip-fn-¨-tijw A-Sn-h-kv-{X-§Ä am-dp-ó kz-`m-h-ap-Å-h-cm-Wv a-e-bm-fn-I-fnð `q-cn-]-£-hpw. F-ómð, A-Sn¡-Sn I-gp-Ipó-Xv {_m-bp-sS B-bp-Êv Ip-d-bv-¡p-sa-óm-Wv Kp-Uv lu-kv Io-¸n-Mv sh_v-ssk-än-se hn-Z-Kv-[-cp-sS A-`n-{]mbw. Fñm-Zn-h-k-hpw I-gp-Ipó-Xv {_m-bp-sS C-em-kv-Xn-I-X \-ã-s¸-Sp-¯m-\n-S-bm-¡pw. A-Xv A-b-ªp-Xq-§m-\n-S-h-cpw. aq-tóm \mtem X-h-W D-]-tbm-Kn-¨-ti-jw am{Xw {_m I-gp-Ip-ó-Xm-Wv \ñ-sX-óv A-hÀ D-]-tZ-in-¡p-óp. hm-jn-Mv sa-jn-\n-en-Sp-t¼mÄ, t\-cn-«v C-SmsX, H-cp X-ebn-W D-d-bv-¡p-Ån-em-¡n A-e-¡p-óXpw {_m-sb ZoÀ-L-\mÄ tI-Sp-Iq-Sm-sX kw-c-£n-¡pw.

{_mbpw ]mâokpw a-ämcpw Im-Wm-¯- X-c-¯nð ta-i-h-en-¸n-\p-Ån-epw A-e-am-c-bv-¡p-Ånepw kq-£n-¨p-sh-¡p-ó-h-À Gsd-bmWv. F-ómð, C§-s\ t{Um-b-dn-\p-Ån-em-¡n kq-£n-¡p-óXpw {_m-bv-¡v tI-Sp-h-cp-¯pw. hn-bÀ-¸v ]-äp-ó h-kv-{X-am-b-Xn-\mð, A-Xv t{Um-b-dn-\p-Ån-em-¡n- sh-¡p-t¼mÄ s]-s«-óv tI-Sm-Ipw. sNm-dn-¨nð-t]m-ep-Å A-kz-Ø-X-IÄ¡pw Im-c-W-am-Ipw. {_m lm-K-dnð Xq-¡n-bn-Sp-ó-Xm-Wv D-NnXw. C§-s\ C-Sp-t¼mÄ, A-Xn-sâ h-Ån-bnð Xq-¡n-bn-S-cpXv. AXv, h-Ån h-en-bp-ó-Xn\pw Im-c-W-am-Ipw.

{_m hm-§p-t¼mgpw {i-²n-¡m-\pïv. i-cncmb ssk-kn-ep-Å {_m hm-§p-ó-Xm-Wv B-tcm-Ky-¯n\pw ku-µ-cy-¯n\pw D-¯aw. {]m-bw Iq-Sp-ó-X-\p-k-cn-¨v kv-X-\-§-fp-sS h-en-¸-¯nð hy-Xym-k-ap-ïm-Imw. tlmÀ-tam-Wp-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\-¯mepw i-co-c-`m-c-¯nð hy-Xym-kw- h-cp-ó-Xn-\m-ep-amImw CXv. F-ómð, kv-X-\-h-en-¸-¯nð hy-Xym-kw h-cp-ó-X-\p-k-cn-¨v {_m-bp-sS sskkpw am-än-bn-sñ-¦nð A-h D-t±-in-¨ ^-ew sN-¿nñ. G-ä-hpw ]pd-s¯ sIm-fp-¯nð L-Sn-¸n-¡m-hp-ó X-c-¯n-ep-Å {_m th-Ww hm-§m³, kv-X-\ h-en-¸-¯nð Ip-d-hp-h-ómepw D-Ån-se sIm-fp-¯n-te-¡v am-än {_m ssS-äv sN-¿m-\m-Ipw.

{_m [-cn-¨p-I-gn-ªmð, A-Xn-sâ _m³-Un\pÅn-eq-sS c-ïv hn-c-ep-IÄ I-S-¯m-hp-ó X-c-¯n-em-bn-cn¡-Ww A-Xn-sâ ap-dp¡w. A-Xn-s\-¡mÄ Iq-Sp-Xð C-dp-In-btXm Ab-ªtXm B-b {_m [-cn-¡-cp-Xv. {_m-bp-sS kv-{Sm-¸p-Ifpw Iq-Sp-Xð Ab-ªtXm Iq-Sp-Xð C-dp-In-btXm B-bn-cn-¡-cpXv. kv-{Sm-¸n-\p-Ån-eq-sSbpw c-ïv hn-c-ep-IÄ A-\m-bm-kw I-S-¯m-\m-IWw. kv-X-\-§Ä ]qÀ-W-ambpw I-hÀ sN-¿p-ó X-c-¯n-em-bn-cn¡-Ww I-¸v ssk-kv Xn-c-sª-Sp-¡m³.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category