1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

{Sn-\n-Um-Un-se {_n-«o-jv ssl-¡-½o-j-WÀ-¡v Ip-ªv ]n-d-ó-t¸mÄ {_n-«o-jv ]mkv-t]mÀ-«v \ð-Im³ tlmw Hm-^-o-kn-\v aSn; Ip-Sn-tb-ä¡m-tcm-Sp-Å {Iq-c-X- F-§-s\-sb-óv A-dn-bq

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ip-Sn-tb-ä¡m-tcm-SpÅ tlmw Hm-^o-kn-sâ {Iq-c-X-IÄ-¡v C-´y-¡m-cS-¡w H-t«-sd hn-tZ-in-IÄ ]-e-t¸mgpw C-c-I-fm-bn-«p-ïv. F-ómð, {_n-«o-jpIm-tcm-Spw AXpw cm-Py-¯n-sâ \-bX-{´ {]-Xn-\n[n-tbmSpw C-tX \n-e-]m-Sm-Wv tlmw Hm-^o-kn-s\-óv A-dnbm-tam? {Sn-\n-Um-Uv B³-Uv Sp_m-tKm-bnð {_n-«o-jv ssl-¡-½n-j-W-dm-bn-cp-ó BÀ-XÀ kv-s\ñn-\v C¯-c-sam-cp A-h-Ø t\-cn-tS-ïn-h-ón-«p-ïv.

A-\-[nIr-X Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-\v N-«-§Ä IÀ-i-\-am-¡n-b-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv B-À-XÀ kv-s\ñpw tlmw Hm-^o-knð-\n-óv Xn-cn¨-Sn t\-cn-«Xv. {Sn-\n-Um-Unð ssl-¡-½n-j-W-dm-bn-cn-s¡ ]n-d-ó Ip-ªn-\v ]mkv-t]mÀ-«v F-Sp-¡m³ A-t±-lw {i-an-¨-t¸mÄ tlmw Hm-^o-kv A-Xv \n-cm-I-cn-¨p. 2011þem-Wv kw-`-hw. a-säm-cp cm-Py-¯v {_n«-sâ {]-Xn-\n-[n-bm-bn-c-n-¡p-ó-Xn-e-¸p-dw {_n-«o-jp-Im-c-\m-hm³ H-cmÄ-¡m-hnñ. F-ón«pw Xm³ tlmw Hm-^o-knð-\n-óv Xn-cn¨-Sn t\-cn-«p-sh-óv kv-s\ð ]-d-bpóp.

{Sn-\n-Um-Unð P-\n-¨ a-I³ {_n-«o-jv ]u-c-Xz-¯n-\v AÀ-l-\-sñ-óm-bn-cp-óp tlmw Hm-^o-knð-\n-óv e-`n-¨ a-dp-]Sn. {]-iv-\w ]-cn-l-cn-¡m³ kv-s\ñn-\m-sb-¦nepw A-Xn-\v Xsâ Hu-tZym-Kn-Im-[n-Im-cw hn\n-tbm-Kn-t¡-ïn-h-ó-Xn-em-Wv A-t±-l-¯n-sâ \n-cm-i. {_n-«-\n-se hn³-Uvd-jv X-e-ap-d-I-sf-t¸m-se X-sâ a-I\pw ]u-c-Xz-¯n-\m-bn Im-¯n-cn-t¡-ïn-h-cp-ó A-h-Ø-bm-Wv A-óp-ïm-bXv. ]u-cXzw \n-tj-[n-¡m³ A-h-k-cw t\m-¡n-bn-cn-¡pó tlmw Hm-^o-kv A-[n-Ir-X-cp-sS C-c-bm-bn X-sâ Ipªpw am-dp-am-bn-cp-óp-sh-óv kv-s\ð ]-d-bpóp.

A-^v-Km-\n-Øm-\nepw C-dm-Jn-epw sb-a-\nepw knw-_m-_v-sh-bnep-sam-s¡ {_n-«o-jv ssl-¡-½n-j-W-dm-bn-cp-ón-«p-Å kv-s\ð, {_n-«o-jv \-bX-{´ D-tZym-K-Ø-cn-se ap-XnÀ-ó Aw-K-§fn-sem-cm-fmWv. A-kw-_-Ô-P-Sn-eam-b Xo-cp-am-\-§-fn-eq-sS tlmw Hm-^o-kv Ip-Sn-tb-ä-¡m-sc \n-cm-i-s¸-Sp-¯p-ó-Xn-\v D-Zm-l-c-W-am-Wv X-sâ A-\p-`-h-sa-óv kv-s\ð ]-d-bpóp. {_n«-sâ D-ó-X D-tZym-K-Ø-\m-bn«pw X-\n-¡v C-¯-c-sam-cp A-\p-`-h-ap-ïm-b-t¸mÄ, km-[m-c-W-¡m-cp-sS A-h-Ø B-tem-Nn-¨mð a-Xn-sb-óv A-t±-lw ]-d-bpóp.

{_n«-\v ]p-d-¯-p-sh-¨v e-`n-¡p-ó Ip-«n-¡v {_n-«o-jv ]u-cXzw e-`n-¡p-ó-Xn-\v c-£n-Xm-¡Ä tlmw Hm-^o-kn-\v A-t]-£ \ð-I-W-sa-óm-Wv N«w. kzm-`m-hn-I-ambpw {_n-«o-jv \-b-X-{´ {]-Xn-\n-[n-bp-sS aI-sâ ]u-c-Xzw Aw-Ko-I-cn-¡-s¸-tS-ï-XmWv. C-Xn-\m-bn 31 t]-PpÅ t^mw ]q-cn-¸n-¡p-I-bpw 973 ]u-ïv ^o-k-S-bv-¡p-Ibpw thWw. hn-c-e-S-bm-fhpw t^m-t«m-{Km^pw t]m-ep-Å _-tbm-sa-{Sn-Iv hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¡p-ó-Xn-\v 19.20 ]u-ïv th-sdbpw \ð-I-Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category