1 GBP = 95.00 INR                       

BREAKING NEWS

c-£n-t¡-ï-h-cm-Wv A-hÀ... ]-s£ in-£n-¡p-I-bm-Wv A-h-cp-sS coXn: hr-²-cm-b- tcm-KnI-sf ip-{iq-jn-t¡-ï sI-b-dÀ-amÀ tam-ãm-¡-fm-Ipó-Xv bp-sI-bnð s]-cp-Ipóp; I-Sp-¯ \-S-]-Sn-IÄ F-Sp-¡m³ B-tem-Nn-¨v kÀ-¡mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

sIbdÀ Fó hm¡nsâ AÀ°w Xsó kwc£n¡póhÀ FómWv. Fómð bpsIbnse \qdpIW¡n\v \gvknMv tlmapIfnse sIbdÀamcnð sNdnsbmcp hn`mKw in£n¡póhcmbn amdpóp FóXv ad¨p hbv¡m³ ]äm¯ bmYmÀ°yamWv. hr²cmb tcmKnIsf D]{Zhn¡pIbpw Ahsc A]am\n¡pIbpw sNbvXXnsâ t]cnð \nch[n tIkpIfmWv dnt¸mÀ«v sNbvXncn¡póXv. HmÀ½ \in¨hsc I_fn¸n¨v kz¯p¡Ä ssIhis¸Sp¯póhcpsS F®hpw Ipdhñ. Unsa³jy _m[n¨ tcmKnIsf ]än¨p kz¯p¡Ä kz´w t]cnð amäpóhcpw thïn hómð hnhmlw hsc Ign¨p kz¯p¡Ä kz´am¡póhcpw At\IamWv. AXnð BWpw s]®pw hyXymksamópanñ.

Fómð Ct¸mÄ bpsIbnð F¼mSpw dnt¸mÀ«v sN¿póXv HmÀ½ \in¨hsc ]än¨p \nba]cambn tk^v B¡n kz¯p¡Ä ASn¨p amämhpóXñ. {]XypX ]¡m tamjWw XsóbmWv. A\h[n sIbdÀamcmWv tamjW¯nsâ t]cnð Cu Znhk§fnð AdÌnembXv. C¯cw tamjvSm¡Ä F§s\ sIbdÀamcmIpóp FóXmWv kÀ¡mcns\ hebv¡pó {]iv\w. ISp¯ \S]SnIÄ FSp¡m\pÅ {i-aw kn-Iyqkn Bcw`n¨p Ignªp. sIbdÀamcpsS \nba\w IqSpXð ]cntim[\IÄ¡v tijw am{Xw B¡m\pÅ BtemN\bmWv Ct¸mÄ DÅXv. hgnsb t]mIpó BÀ¡pw Ct¸mÄ sIbd-dmImw. {]tXyIn¨v tbmKyXIÄ Hópw thï. AXp XsóbmWv sIbdÀ tPmen t\cnSpó Gähpw henb {]Xn-k-Ôn.

aq-óp-hÀ-j-¡m-ew sIm-ïv kq-k³ A-Sn-¨p am-änbXv 100,000 ]u-ïv
94 h-b-kp- {]m-b-ap-Å H-cm-fp-sS _m-¦v A-¡u-ïnð ]-Ww ]n³-h-en-¨-Xn-\v kq-k³ tlm-]v-In³-k¬ F-ó kv{Xo ]n-Sn-bn-em-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. G-Xm-ïv 100,000 ]u-ïmWv Cu kv{Xo _m-¦v A-¡u-ïnð \nópw A-Sn-¨p am-än-bXv. Ipd-¨p Ipd-¨p Xp-I-I-fm-bn aq-óp hÀ-j-¡m-ew sIm-ïm-Wv C-{Xbpw hen-b ]Ww Cu 51Im-cnbm-b sI-b-dÀ A-Sn-s¨-Sp-¯Xv. F-ómð, tlm-]v-In³-k-Wn-\v kz-¯p-¡Ä H-ópw X-só C-sñ-óv a-\-kn-em¡n-b ZÀlmw {Iu¬ tIm-S-Xn 40 amk-s¯ XS-hp in-£-bm-Wv hn-[n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. hr-² a-cn-¨-Xn-\p ti-j-am-Wv A-h-cp-sS Ip-Spw-_mw-K-§Ä A-¡u-ïnð \nópw ]-Ww \-ã-s¸-«n-«p-sï-ó Imcyw a-\-kn-em-¡n-bXv. A-hÀ a-cn-¨v A-ôp Znh-kw I-gn-ª-t¸m-gm-Wv A-h-km-\-ambn tlm-]v-In³-k-¬ ]-Ww ]n³-h-en-¨Xv.

Po-hn-Xw B-tLm-j-am-¡p-hm³ 20,000 ]u-ïv tam-ãn-¨v 25Imcn
k-am-\am-b a-säm-cp kw-`-h-am-Wv sd-Iv-km-anð \nópw ]pd-¯p h-cp-ó-Xv. 75 h-b-kp-Im-c\m-b hr²-sâ A-¡u-ïnð \n-ópw 20,000 ]u-ïm-Wv tem-d³ ]n-tb-gv-kv F-ó sI-b-dÀ ]n³-h-en-¨Xv. Ah-[n B-tLm-jn-¡p-ó-Xn\pw ayq-kn-Iv s^-Ìn-h-enð ]-s¦-Sp-¡m\pw sIm-ss¡-bv³ D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\p-amWv Cu ]-Ww ]n³-h-en-¨-Xv. 250 ]u-ïv ]n³-h-en-¨v a-säm-cp X-«n¸pw tem-d³ ]n-tb-gv-kv \-S-¯n-bn-«pïv. C-Xv D-S-³ X-só Xn-cn-¨n-dn-bp-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. 25 hb-kv am-{Xw {]m-b-apÅ tem-d³ ]n-tb-gv-kn-\v 12 amk-s¯ X-S-hp-in-£-bm-Wv {jq-kv-s_-dn {Iu¬ tImS-Xn hn-[n-¨Xv.

Im-ap-I³ I-ôm-h-Sn-¡p-hm³ Im-ap-In tam-ãn-¨p \ð-InbXv 1250 ]uïv
A-Xn-\n-S-bnð, So-ssk-Un-se Hcp sI-b-dÀ Im-apI-\v I-ôm-h-Sn-¡p-ó-Xn-\m-bn 80 Im-cnbm-b hr-²-bp-sS A-¡u-ïnð \nópw ]-Ww tam-ãn-¨p \ðIn-sbó kw-`-h-hpw dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«p-ïv. \-Sm-j Ip-¡v Fó 37Im-cn-bmWv 1250 ]u-ïv hr-²-bp-sS A-¡u-ïnð \nópw Ipd-¨p Ip-d-¨m-bn ]n³-h-en-¨v Im-apI-\v \ðInbXv. \-Sm-j Ip-¡n\p 13 amk-s¯ X-Shpw c-ïp hÀ-j-s¯ k-kv-s]³j\p-w 120 a-Wn-¡qÀ i-¼-f-anñm¯ tPm-en sN-¿m\pam-Wv in-£-bm-bn hn-[n-¨n-cn-¡p-óXv. tam-ãn-¨ Xp-I Xn-cn-sI \ð-Im\pw hn-[n-bm-bn-«p-ïv.

k-lm-bn-¡m-s\-ó hymtP-\ B-`c-Ww tam-ãn-¨v Aó-äv Un-Ivkv
a-b-¡p-a-cp-ón-\v A-Sn-abm-b Aó-äv Un-Iv-kv F-ó sI-b-dÀ 85 h-b-kp-Im-c\m-b hr-²-s\ k-lm-bn-¡m-s\-ó hym-tP-\ F¯n I-«n-en-\v A-cn-Inð \n-ópw hnhm-l tam-Xn-c-hpw s{_-bv-sÉäpw tam-ãn-¡p-I-bm-Wv sN-bv-XXv. C-h B`-c-W I-S-bnð hnð-¡p-Ibpw sN-bvXp. Aó-äv Un-Iv-kv sNbv-X Ipä-s¯ \n-Ir-ã-amb-Xv F-óm-Wv {_n-kv-tämÄ {Iu¬ tImS-Xn ap-{Z-Ip-¯n-b-Xv. Un-Iv-kn-\v 10 amk-s¯ X-S-hp-in-£ \-ð-Ip-Ibpw sN-bv-Xp.

hr-²-bnð \nópw B-`-c-W-hpw ]Whpw tam-ãn-¨v 30Imc³
{]m-b-tadn-b kv-{Xo-bnð \n-ópw c-ïp kzÀW tam-Xn-chpw ]-Whpw tam-ãn-¨-Xn-\m-Wv kv-ä-t^mÀ-Uv-sj-b-dn-se 30 Im-c\mb tdm-kpð A-l½-Zv ]n-Sn-bn-em-b-Xv. 25 am-kw X-S-hp-in-£-bmWv tdm-kp-en-\v tÌm¡v Hm¬ s{Sâv {Iu¬ tImS-Xn hn-[n-¨Xv. kw-`-h-¯nð tdm-kpð Ip-ä-¡m-c-\m-sWópw tam-jWw, X-«n-¸v, \n-b-a ewL-\w Xp-S§n-b Im-cy-§-fm-Wv tdm-kp-en-\v tað tImS-Xn Np-a-¯n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category