1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

B{in-Xv {io-Ip-am-dn-\v Ggmw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv Ggmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó B{in-Xv {io-Ip-am-dn-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cpóp. kv-täm¡v Hm¬ s{Sân-ð Xm-a-kn-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bmfn kv-s]-jyð I-dkv-t]m-ïâmb {io-Ip-amÀ Iñn-«-Xnen-sâ a-I-\m-Wv B{in-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam