1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

^vtfm-¸n Un-kvIv, hoUntbm sd-t¡mUÀ, tS-¸v sd-t¡mUv, t]-PÀ, ssS-¸v ssdäÀ, t]m-kv-äv ImÀ-Uv... ]pXn-b X-eap-d C-h-sbmópw tI-«n-«-p-t]m-ep-anñ-s{X! \-½p-sS kz-]v-\-§Ä 20 sImñw sIm-ïv N-cn-{X-am-Ipó-Xv C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-Xn-th-K-¯nð Ip-Xn-¡p-I-bm-Wv km-t¦Xn-I hnZy. Hm-tcm Zn-h-khpw ]pXn-b ]-pXn-b I-ïp-]n-Sn-¯§Ä. H-ón-sâ hn-kva-bw Xo-cpw-ap-só A-Xn-s\ I-h-¨p-sh-¡p-ó a-säm-óp-h-cpw. A-t¸m-tg¡pw ]-gb-Xv Im-e-l-c-W-s¸-«n-«p-ïm-Ipw. H-cn-¡ð Po-hn-X-¯n-sâ `m-K-am-bn-cp-ó ]-eXpw C-óv ]p-Xp-X-e-ap-d-bv-¡v XoÀ¯pw A-]-cn-Nn-Xam-b h-kv-Xp-¡-fm-Wv. 1990þI-fnð kp-]-cn-Nn-Xam-b ]-e-Xn-s\-bpw -Ip-dn-¨v A-Xv D]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-hÀ- t]mepw C-óv HmÀ-an-¡pó-Xv Np-cp¡w.

]pXn-b X-e-ap-d-bv-¡v C-¯-c-¯nð ]-g-b X-eap-d D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó ]-e-Xn-s\bpw Ip-dn-¨v XoÀ¯pw [m-c-W-bn-sñ-óm-Wv ]T-\w sX-fn-bn-¡p-óXv. B-dp-ap-Xð 18 h-b-Êp-h-sc-bp-Å-hÀ-¡n-S-bnð \-S¯n-b ]T-\-¯nð A-hÀ tI-«n«p-t]m-ep-anñm-¯ Ip-td Im-cy-§-fpïv. A-h-bm-I-s«, 1990þIÄh-sc hf-sc kp-]-cn-Nn-X-am-bn-cp-ó h-kv-Xp-¡-fpw. C¯-cw D-Xv-]-ó-§-sf-¡p-dn-¨v 71 i-X-am-\w Ip-«n-IÄ¡pw hy-àam-b [m-c-W-bn-sñ-óm-Wv ]T-\-¯nð sX-fn-ªXv.

ap³-X-eap-d D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó t]-P-dn-s\-¡p-dn¨pw ^v-tfm-¸n Un-kv-In-s\-¡p-dn¨p-samópw A-dn-bm-¯-hÀ 80 i-X-am-\-¯n-te-sd-bmWv. ^m-Ivkv, tS-¸v sd-t¡mUÀ, I-käv, hoUntbm Im-k-äv, ssS-¸v ssdäÀ, t]m-kv-äv ImÀUv, F-kv-Fð-BÀ Iyma-d, em³Uv-t^m¬ XpS-§n Im-e-l-c-W-s¸-« ]-e D-]-I-c-W-§-sfbpw Ip-dn-¨p-Å A-h-cp-sS A-dn-hv XoÀ¯pw ]-cn-an-X-am-Wv.

bp-K-hn-se K-th-j-I-cm-Wv ]-g-b X-eap-d D-]-I-c-W-§-sf-¡p-dn-¨p-Å ]p-Xp-X-e-ap-d-bp-sS ]-cn-Úm-\w A-f-¡m³ C¯-c-sam-cp ]T-\w \-S-¯n-bXv. hnhn-[ D-]-I-c-W-§-fp-sS Nn-{X-§Ä Im-Wn¨p-sIm-ïm-bn-cp-óp ]T\w. B-dn-\pw 18þ\pw at[y {]m-b-ap-Å 2011 Ip-«n-I-sf-bm-Wv Nn-{X-§Ä Im-Wn-¨Xv. ^v-tfm-¸n Un-kv-sI-´m-sW-óv 67 i-X-am-\w Ip-«n-IÄ¡pw bm-sXm-cp [m-c-W-bp-an-sñ-óv ]T-´nð ]-d-bpóp. Iw-]yq-«-dnepw aäpw Im-Wp-ó 'tkhv' sF-¡¬ B-Wn-sX-óv sX-än-²-cn-¨ Ip-«n-Ifpw G-sd-bmWv.

]-g-b Ime-¯v ¢m-kv-ap-dn-I-fnð hym-]-I-am-bn D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó s{]m-P-Î-dp-Ifpw Ip-«n-IÄ-¡v Xn-cn-¨-dn-bm-\m-bnñ. t]-P-dp-I-sf-´m-sW-óv A-dn-bm-¯ 86 iX-am Ip-«n-I-fp-ïm-bn-cpóp. tS-]v sd-t¡m-U-dp-I-fnð D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó I-sk-äp-IÄ 40 i-X-am-\-¯n\pw hoUntbm I-sk-äp-IÄ 37 i-X-am-\-¯n\pw A-P-Rm-X-am-bn-cp-só-sh-óv ]T-\-¯n-\v t\-XrXzw \ðIn-b bp-K-hn-se A-tkm-kn-tb-äv U-b-d-ÎÀ tem-d³ \mkn-tdm-¥p ]-d-ªp.

km-t¦Xn-I hn-Zy-bnð h-cp-ó A-Xn-th-K-¯n-ep-Å am-ä-§-fm-Wv Ip-«n-IÄ-¡v ]-e D-Xv-]-ó-§-sfbpw Ip-dn-¨v [m-c-W-bnñm-Xm-¡p-ó-sX-óv A-t±-lw ]-dªp. sam-ss_ð t^m-Wp-IÄX-só c-q-]w am-dn-b-tXmsS, ]-gb tam-Uð t^m-Wp-IÄ I-ïmð Xn-cn-¨-dn-bm-\m-Im-Xmbn. t\m¡n-b A-Sp-¯n-sS A-h-cp-sS ]-gb tam-Uð ]p-d-¯n-d-¡n-b-t¸mÄ Kr-lm-Xpc-X-tbm-sS A-Xn-\v hm-§m³ {i-an-¨-h-tc-sd-bm-bn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category